تبیین عناصر برنامه درسی جهان وطنی در آموزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بیرجند

3 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند

چکیده

امروزه وجود فرهنگ های مختلف درون جوامع و ارتباطات بین جوامع لزوم توجه به برنامه درسی جهان وطنی را افزایش داده است. برنامه درسی جهان وطنی از ارتباط بین فرهنگی جوامع، آشنایی و احترام به سایر فرهنگ ها در عین اعتقاد به ریشه های فرهنگ خودی حمایت می‌کند. هدف از این پژوهش حاضر، واکاوی منابع در جهت تعیین عناصر برنامه درسی میلر در برنامه جهان وطنی بود. روش پژوهش حاضر تحلیل محتوا کیفی و مبتنی بر تحلیل - استنتاجی بود. به‌منظور دست‌یابی به داده‌های موردنظر از روش مطالعه و بررسی متون و آثار صاحب نظران جهان‌وطنی استفاده شد. در مرحله بعد داده‌های گردآوری شده مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته و با توضیح مفاهیم و بررسی شرط‌های لازم به تحلیل مفاهیم و استنباط سؤالات پژوهش پرداخته است. و در انتها مشخص شد که، برنامه درسی جهان وطنی در قسمت اهداف بر ایجاد روحیه همبستگی جمعی بین المللی و فرهنگی؛ روش یاددهی-یادگیری بر مباحثه گروهی، تعاملی و حل مسئله؛ محیط صمیمی، ارتباط گرا و فناورانه؛ دانش آموز را عنصری پویا، تحلیل گر و منتقد می داند؛ هم چنین بر معلم، تسهیل گر و بروز و در زمینه ارزشیابی به رویکردهای خودسنجی، دگرسنجی، استفاده از چک لیست، و آزمون مداد و کاغذی تاکید دارد.

کلیدواژه‌ها


ارنشتاین، آلن و هانکینز، فرانسیس (2004). مبانی، اصول و مسائل برنامه درسی،  ترجمه: قدسی احقر(1392). تهران:دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
آل آقا، فریده، کشاورز، محمد و رحیمی، محسن (1387).روند رشد کمی آموزش عالی خصوصی و دولتی در کشور جمهوری اسلامی ایران، دانش و پژوهش در علوم تربیتی برنامه ریزی درسی، 20، 110-73.
پورشافعی، هادی؛ طالب‌زاده لیلا و آرین، ناهید (1394). نظریه­ها و دیدگاه‌های یادگیری. مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
جویس، برویس؛ ویل، مارشال و کالهون، امیلی (2002). الگوهای تدریس. ترجمه: محمدرضا بهرنگی(1391). تهران: نشر کمال تربیت.
خورسندی طاسکوه، علی (1396). آموزش عالی بین المللی؛ استراتژی­ها و شرایط امکان (چاپ سوم.) تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
خورسندی طاسکوه, علی, فیروزجائیان, طلعت الشریعه. (1397). شرایط بین‌المللی شدن دانشگاهها با تمرکز بر برنامه‌ریزی درسی بین فرهنگی. دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, 9(18), 7-44.
 
شورای عالی انقلاب فرهنگی (1390).  سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش. دسترسی به‌صورت آنلاین در سایت شورای عالی آموزش‌وپرورش به نشانی:  http://sce.ir/Portal/Home/Default.aspx
سیف زاده، سید حسین (1387). چالش «رویاگرایی»، ضرورت نوزایی مفهومی- نظری و گزینه‌های دموکراسی کثرات گرا برای ایران. پژوهش‌نامه علوم سیاسی، دوره4، شماره 3، ص 121-177.
شاف، آدام (1995). جهان به کجا می‌رود؟(پیامدهای اجتماعی انقلاب صنعتی دوم). ترجمه: فریدون نوائی (1375)، تهران: نشر آگاه.
شایگان، داریوش (1392). افسوس زدگی جدید: هویت چهل‌تکه و تفکر سیار. تهران :نشر فروزان فر.
شرفی، محمدرضا (1386). جوان و بحران هویت. تهران: انتشارات سروش.
شورای عالی انقلاب فرهنگی (1391). سند برنامه درسی ملی.
صالحی امیری، رضا( 1389). انسجام ملی و تنوع فرهنگی. تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژِیک.
صبوری خسروشاهی, حسین و آذرگون، نیایش (1391). تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی (فیس بوک) بر هویت اجتماعی (موردمطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی). مجله مطالعات رسانه‌ای، دوره 8، شماره 2(پیاپی 21).ص 9-25.
عبدی، حمید؛ میرشاه جعفری، ابراهیم؛ نیلی، محمدرضا و رجائی پور، سعید (1396). . (1396). تبیین برنامه درسی آینده‌ در راستای تحقق چشم‌اندازها و رسالت‌های آموزش عالی ایران در افق 1404. دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, 8(16), 59-88
فاطمی نیا، سیاوش (1386). فرهنگ شهروندی محصول و محمل حاکمیت خوب،سازمان کارا و شهروند فعال. مجله رفاه اجتماعی، دوره7، شماره 26، ص 35-58.
فتحی واجارگاه، کورش (1394). اصول و مفاهیم اساسی برنامه‌ریزی درسی. تهران: علم استادان.
هیئت دولت (1395). منشور حقوق شهروندی.
نورانی، محمود؛ علی نیا، یاور و اسماعیلی نیا، مهدی (۱۳۹۴). بررسی و مطالعه تنگناها و چالش‌های قومی در ایران موردمطالعه: استان آذربایجان غربی. هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی، سنندج:  انجمن ژئوپلیتیک ایران.
همتی، مجتبی(1397). مطالعه انتقادی شهروندی پیشامدان، شهروندی ملی و شهروندی جهان‌وطنی.  فصلنامه مطالعات حقوق شهروندی،دوره 2، شماره6، 381-398.