بررسی چالشهای درس زبان تخصصی رشته‌های علوم تربیتی و راهکارهای بهبود آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/ دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه اصفهان

3 هیئت علمی/ دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده: هدف از پژوهش حاضر، بررسی کیفی چالش‌های برنامه درسی درس زبان تخصصی رشته‌های علوم تربیتی و راهکارهای بهبود این چالش‌ها بود. به این منظور، مصاحبه‌ای نیمه ساختارمند با 16 استاد مدرس زبان تخصصی رشته‌های علوم تربیتی و 19 دانشجوی تحصیلات تکمیلی شاغل به تحصیل در رشته‌های علوم تربیتی از چهار دانشگاه ایران (دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه اصفهان و دانشگاه شیراز) انجام گرفت. روایی صوری و محتوایی فرم مصاحبه توسط پنج نفر از متخصصان زبان تخصصی و رشتههای علوم تربیتی تایید گردید. پایایی نتایج مصاحبه با استفاده از مسیر ممیزی به دست آمد به طوریکه زیربنای تئوریک، فرایند جمع آوری داده ها و فرایند تحلیل مصاحبه تایید و قابلیت اطمینان مطالعه حاصل گردید. یافته‌‌‌ها نشان داد که عمده چالش های برنامه درسی زبان تخصصی مربوط به عدم تحقق مهارتهای اساسی زبان در هدفها، گزینش و ارائه محتوا و نحوه ارزشیابی است. راهکار پیشنهادی پاسخگویان، تاکید بر تحقق مهارتهای اساسی زبان در هدف های درس زبان تخصصی و هماهنگ سازی هدف ها با گزینش و ارائه محتوا و نحوه ارزشیابی بود. امید است که تحقق این رویه بتواند قابلیتهای پژوهشی و بالتبع توانمندیهای آموزشی دانشجویان را ارتقا بخشد و دستیابی به پیشرفتهای علمی را تسهیل نماید.

کلیدواژه‌ها


برزآبادی فراهانی، داوود. (1382). انگلیسی برای اهداف ویژه از نگاه دانشجویان و آمار، پژوهش زبان‌های خارجی، 15، 147-159.
حاجی رستملو، قدرت. (1389). سیری در آموزش زبان انگلیسی با اهداف ویژه، فصلنامه علوم انسانی، 58 (14)، 63-74.
پیروزان، افسون و بوشهری، الهام. (1395). راهکارهای ارتقاء سطح کیفی آموزش زبان تخصصی پزشکی، مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 3 (2)، 47-54.
رضوانی، رضا و حق‌شناس، بهناز. (1393). 7 ارزیابی هم‌ترازی کتاب‌های کارشناسی زبان انگلیسی تخصصی رشته‌های علوم انسانی انتشارات سمت و استانداردهای آموزشی مربوطه بر اساس اهداف آموزشی اندرسون و کراتول، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 4 (5)، 95-110.
عالمی، م. (1395). نقش زبان انگلیسی تخصصی در آموزش مهندسی نوین. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 18، (69)، 1-17.
عطایی، محمود رضا؛ ایرانمهر، ابوطالب؛ بابایی، عصمت (1396). ارزیابی انتقادی دوره‌های زبان انگلیسی برای اهداف دانشگاهی در ایران: تحلیل محتوایی اسناد زبانی و دیدگاه‌های متخصصان و برنامه ریزان. جستارهای زبانی، 8 (6)، 161-189.
قنسولی، بهزاد و پیشقدم، رضا. (1389). نقدی بر کتب زبان انگلیسی برای مقاصد خاص (بررسی زبان عمومی دانشگاه)، فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه (دانشکده ادبیات و علوم انسانی)، 3، 22-38.
مهدوی نیا، مهدی و مصلی نژاد پرویز. (1388). نقش زبان‌آموزی با رویکرد کل‌نگری و موضوع محور برای دانشجویان علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، پژوهشنامه علوم سیاسی، 2، (30)، 167-192.
محمدزاده، سمیه؛ لیاقتدار، محمدجواد؛ عابدی، احمد؛ معین زاده، احمد. (1397). برنامه درسی زبان تخصصی رشته‌های علوم تربیتی در افق تحولی نوین، پژوهش‌های برنامه درسی، 17، در حال چاپ.