نوع شناسی ذهنیت اساتید از الزامات برنامه درسی مبتنی بر پیامد در آموزش عالی (کاربرد روش کیو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی . واحد تربت حیدریه . دانشگاه آزاد اسلامی . تربت حیدریه . ایران .

2 دکترای برنامه ریزی درسی، دانشیار، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران.

چکیده

واحد تحلیل اساتید دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی96-97 بودند که ابتدا بر اساس روش شناسی کیو جهت تشکیل مجموعه کیو نمونه‌ای شامل 11 نفر از آن‌ها بر اساس شیوه نمونه گیری هدفمند تا سرحد اشباع نظری داده‌ها جهت مصاحبه انتخاب شدند که بیش از 100 گزاره به دست آمد که با توجه به حذف موارد تکراری و هم پوش، در نهایت 48 گزاره تأیید شد، سپس بر اساس شیوه هدفمند 14 نفر از اساتید جهت بررسی کمی داده‌ها انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از نمودار در یک توزیع رتبه بندی نرمال از خیلی موافقم(5+) تا خیلی مخالفم(5-) برای 48 عبارت استفاده شد. جهت بررسی روایی از شیوه محتوایی و جهت بررسی پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها باتوجه به یافته‌های بدست آمده از مرحله کیفی، در مرحله کمی عبارات مورد نظر توسط مشارکت کنندگان ارزش گذاری شد و سپس داده‌ها با روش آماری تحلیل عاملی کیو با استفاده از نرم افزار آماریSPSS20 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد اساتید الزامات تحقق برنامه‌های درسی مبتنی بر پیامد در آموزش عالی را شامل 12 مولفه اصلی می‌دانند که در سه محور یادگیری اثربخش، پرورش مهارت‌های فردی و آموزش اثربخش طبقه بندی شد

کلیدواژه‌ها


اسماعیلی ماهانی، حانیه، مطهری نژاد، حسین، لسانی، مهدی(1395).شایستگی­های عمومی مورد نیاز برای موفقیت دانشجویان در زندگی علمی و حرفه­ای. فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 6(15). 
جوادی بورا، محمد علی، ایزدی، صمد.(1396). مدل آموزش اثربخش در دانشگاه فرهنگیان با تاکید بر رویکرد حمایت یاددهنده-یادگیرنده. مجله پژوهش­های برنامه درسی، 7(2): 145-166.
خوشگویان فرد، علیرضا.(1386). روش شناسی کیو، تهران، مرکز تحقیقات صدا و سیما.
دانایی فرد، حسن؛ حسینی، سیدیعقوب و شیخها، روزبه.(1392). روش شناسی کیو: شالوده­های نظری و چارچوب انجام پژوهش،انتشارات صفار، چاپ اول، تهران.
رمضانزاده، علی اکبر، قاصد نظامیان، جواد.(1394).ارزیابی اثربخشی آموزش­های دوره عالی رسته­ای اطلاعات بر کارکرد پایوران سپاه امام رضا(ع). نشریه مدیریت و پژوهش­های دفاعی، (79): 93.
روشن نادر، افشاری علی، میرزازاده عظیم، شاهی فرهاد، درمحمدی ترانه(1393) برنامه ریزی آموزشی مبتنی بر پیامد: تجربه بخش داخلی جنرال بیمارستان امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در آموزش کارآموزان. مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 22(1):٤٨-٥٧.
زارع محمد، سالاری مصطفی، ساریخانی راحله. (1395).تاثیر رعایت راهبردهای آموزشی نظریه‌ی بارشناختی بر میزان بارشناختی بیرونی و یادگیری در درس فیزیولوژی. مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی. ۹ (۲۲) :۴۴-۵۲
سهرابی، زهره، کشمیری، فاطمه.(1391).  شیوه­های ترجیحی و سبک یادگیری دانشجویان کارشناسی ارشد علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران. مجله مدیریت بهداشت و درمان، 4(3): 57-65.
شاه طالبی سمیه، لیاقت دار محمدجواد، شریفیان­ فریدون(1395)شایستگی­های مهارتی دانش آموختگان دکتری برنامه درسی ایران؛ بررسی دیدگاه صاحب نظران و متخصصان برنامه ی درسی، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 51: 21-3. 
ظریف صنایعی، ناهید.(1389)بررسی معیارهای کیفیت و اثربخشی یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی. مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی (مدیا).(3):24.
عبدی حمید، میرشاه جعفری ابراهیم، نیلی محمدرضا، رجایی پور سعید(1396).تبیین برنامه درسی آینده در راستای تحقق چشماندازها و رسالتهای آموزش عالی ایران در افق 1404، دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی.8(16):59-88.
علی، یاسینی؛ رضایی خواه، هدایت؛ تابان، محمد؛ زین آبادی، حسن رضا.(1395). شناسایی الگوهای ذهنی کارکنان دانشگاه ایلام در خصوص ارتقای شغلی با کاربست روش کیو­(Q).فصلنامه مدیریت سازمان­های دولتی5(1):107-120.
قاسم زاده علیشاهی ابوالفضل، کاتب مهدی، کاظم زاده بیطالی مهدی.(1394). نقش تعاملی ابعاد سرمایه اجتماعی بر آموزش اثربخش اساتید علوم پزشکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. ۱۳۹۴; ۱۵ :۶۳۹-۶۴۷
قاسم زاده، محمدجواد، سماع، علیرضا، رسولی، علی، محبی، سیامک.(1392).آموزش بالینی اثربخش از دیدگاه کارآموزان و کارورزان پزشکی. مجله تحقیقات نظام سلامت، 9(14): 1829-1838.
قاسم سامنی، متین؛  نوروزی، داریوش، اسد، معصومه، فلاحی، مریم.(1396). نظریه طراحی آموزشی؛ مولفه ای در خدمت آموزش. نشریه مطالعات آموزشی نما، (10): 27-34.
محمودی راد غلام حسین، انوشه منیره، الحانی فاطمه. آموزش مبتنی بر شایستگی یک مطالعه مروری. مراقبت های نوین (فصلنامه علمی-پژ‍وهشی دانشکده پرستاری -مامایی بیرجند). ۱۳۸۴; ۲ (۳ و ۴) :۴۰-۴۵
مقصودی، سمیه.(1394). بررسی روش­های تدریس در آموزش کارآفرینی. نشریه مطالعات آموزشی نما، (7): 63-70
ملک زاده، غلامرضا؛ رحیم نیا، فریبرز.(1395).الگوی ذهنی مدیران شرکت های دانش بنیان کشور نسبت به معنا داری کار: کاربرد روش کیو. فصلنامه مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)20(81):1-24.
نیلی محمدرضا؛ نصر احمدرضا؛ شریف مصطفی؛ مهرمحمدی محمود.(1389). الزام­ها و پیامدهای اجتماعی برنامه‌ درسی پاسخگو در آموزش‌ عالی (مطالعه موردی: دانشگاه­های دولتی اصفهان). فصلنامه جامعه شناسی کاربردی.21(2):57-76.
هدایتی، اکبر ، ملکی، حسن ، صادقی، علیرضا، سعدی پور، اسماعیل .(1395).  طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه درسی. نشریه پژوهش­­­های کیفی در برنامه درسی،(4):21-40.
یمانی نیکو، فیروزآبادی نسرین.(1390). برنامه درسی اصلی (Core Curriculum) در آموزش پزشکی: معرفی چند رویکرد. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی; ۱۱ (۹) :۱۲۶۳-۱۲۷۳
یوسفی افراشته مجید، مروتی ذکراله، چراغی اباذر(1394). شناسایی مولفه‌های محیط یادگیری اثربخش بر پایه ادراک دانشجویان رشته بهداشت. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. ۸ (۴) :۲۶۱-۲۶۸.