نمایه نویسندگان

آ

 • آراسته، حمیدرضا تحلیل شکاف برنامةدرسیِ قصدشده دورةکارشناسی‌ارشد رشته مدیریت آموزشی با توجه به چالش‌ها و مشکلات موجود در مدیریت مدارس در ایران [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 139-171]
 • آهنچیان، محمدرضا دلایل، ضرورت و چگونگی ارزشیابی از درس و موانع آن در دانشگاه‌های ایران [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 7-42]

ا

 • ابراهیمی، احمد شناسایی و تبیین بایسته‌های راهبرد یاددهی-یادگیری خود راهبر، متناسب با ویژگی‌های نسلی دانشجویان امروز [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 333-364]
 • ابوالقاسمی، محمود جامعه یادگیری اعضای هیأت علمی(FLC)؛ به مثابه توسعه حرفه ای درون زا [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 43-68]
 • احمدی، پروین شناسایی ابعاد ذهن مورد تأکید و غفلت شده در برنامه درسی و تدریس دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران بر اساس تجربه‌آموزشی زیسته آنان [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 203-248]
 • احمدی، سعید طراحی چارچوب برنامه درسی شایستگی‌محور در رشته‌ی مهندسی فناوری اطلاعات؛ مطالعه‌ی موردی کیفی [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 75-101]
 • ادیب، یوسف تبیین فرایند پشت کنکوری داوطلبان آزمون سراسری براساس نظریه زمینه‌ای [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 221-238]
 • ارشدی، نعمت الله امکان سنجی و شناسایی عوامل تسهیل‌کننده و بازدارنده آموزش مبتنی بر شایستگی در تربیت معلمان شیمی (مطالعه موردی: استان زنجان) [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 103-129]
 • اصغری، فیروزه مطالعه پدیدارشناسانه تجربه زیسته دانشجویان ایرانی به عنوان دانشجویان بین المللی [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 365-394]
 • اعتدال، علیرضا تفکیک جنسیت در دانشگاه فرهنگیان از نگاه دانشجو معلمان و استادان (مطالعۀ موردی: دانشگاه فرهنگیان یزد) [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 269-285]
 • اکبری، ناصر بررسی میزان انطباق برنامه‌ی درسی دانشگاه فرهنگیان با صلاحیت‌های حرفه‌ای موردنیاز دبیران مدارس متوسطه شهر اهواز [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 7-35]
 • اولی، اسماعیل امکان سنجی و شناسایی عوامل تسهیل‌کننده و بازدارنده آموزش مبتنی بر شایستگی در تربیت معلمان شیمی (مطالعه موردی: استان زنجان) [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 103-129]

ب

 • باقریان فر، مصطفی دلایل، ضرورت و چگونگی ارزشیابی از درس و موانع آن در دانشگاه‌های ایران [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 7-42]
 • بدری، رحیم تبیین فرایند پشت کنکوری داوطلبان آزمون سراسری براساس نظریه زمینه‌ای [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 221-238]
 • بذرافشان، صابره معرفی و اعتباریابی شایستگی های دانشجو معلمی آموزش ویژه [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 249-275]
 • بیرمی پور، علی بررسی میزان انطباق برنامه‌ی درسی دانشگاه فرهنگیان با صلاحیت‌های حرفه‌ای موردنیاز دبیران مدارس متوسطه شهر اهواز [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 7-35]

ج

 • جهانی، جعفر طراحی الگوی محتوایی آموزش شایستگی های اخلاقی به دانشجویان درنظام آموزش عالی [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 287-319]

ح

 • حاتمی، جواد برنامه درسی صلاحیت محور، ضرورتی انکارناپذیر [دوره 12، شماره 24، 1400]
 • حسینی خواه، علی شناسایی و بررسی الگوهای خارجی آموزش کارآفرینی در آموزش عالی و ارائه الگوی بومی برای ایران [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 131-171]
 • حمیدی فر، فاطمه آسیب شناسی بین المللی سازی برنامه درسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مستقر در مناطق آزاد کشور [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 37-74]

خ

 • خالقی نژاد، سید علی تاریخ برنامه درسی آموزش عمومی دوره کارشناسی در ایران: یک مطالعه اسنادی [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 239-267]
 • خسروی، رحمت اله کاوشی بر تأثیر برنامه مهارت‌آموزی دانشگاه فرهنگیان در بهسازی حرفه‌ای مهارت آموزان ماده‌ی 28 [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 69-101]
 • خلیلی، لیلا مصورسازی شبکه هم‌تالیفی در تحقیقات برنامه درسی پنهان بر اساس وب علوم از 1980 تا 2019: تحلیل علم سنجی [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 173-202]

د

 • دلاور، علی معرفی و اعتباریابی شایستگی های دانشجو معلمی آموزش ویژه [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 249-275]
 • دهقانی، مرضیه مصورسازی شبکه هم‌تالیفی در تحقیقات برنامه درسی پنهان بر اساس وب علوم از 1980 تا 2019: تحلیل علم سنجی [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 173-202]

ر

 • ربانی، علی شناسایی و تبیین بایسته‌های راهبرد یاددهی-یادگیری خود راهبر، متناسب با ویژگی‌های نسلی دانشجویان امروز [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 333-364]
 • رحیمی، زهرا تفکیک جنسیت در دانشگاه فرهنگیان از نگاه دانشجو معلمان و استادان (مطالعۀ موردی: دانشگاه فرهنگیان یزد) [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 269-285]
 • رحیمی، صالح شناسایی و تحلیل ساختار دانشی مطالعات آموزش عالی ایران بر اساس تحلیل شبکه-ی هم‌واژگانی مقالات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 313-331]
 • رستمی، ساسان جامعه یادگیری اعضای هیأت علمی(FLC)؛ به مثابه توسعه حرفه ای درون زا [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 43-68]

ز

 • زارعی زوارکی، اسماعیل معرفی و اعتباریابی شایستگی های دانشجو معلمی آموزش ویژه [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 249-275]
 • زین ابادی، حسن رضا تحلیل شکاف برنامةدرسیِ قصدشده دورةکارشناسی‌ارشد رشته مدیریت آموزشی با توجه به چالش‌ها و مشکلات موجود در مدیریت مدارس در ایران [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 139-171]

س

 • سلیمانی، توران مطالعه تطبیقی معیارهای انتخاب دانشجومعلم در مراکز تربیت معلم کشورهای کره جنوبی، ژاپن،کانادا، فنلاند و ایران [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 173-196]
 • سهیلی، فرامرز شناسایی و تحلیل ساختار دانشی مطالعات آموزش عالی ایران بر اساس تحلیل شبکه-ی هم‌واژگانی مقالات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 313-331]
 • سیکولا-لینو، یانا شناسایی و بررسی الگوهای خارجی آموزش کارآفرینی در آموزش عالی و ارائه الگوی بومی برای ایران [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 131-171]

ش

 • شاه محمدی، نیره طراحی واعتباریابی بکارگیری ابزارهای رایانش ابری با رویکرد یادگیری مشارکتی درآموزش عالی [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 277-312]
 • شرفی، ناهید شناسایی و تحلیل ساختار دانشی مطالعات آموزش عالی ایران بر اساس تحلیل شبکه-ی هم‌واژگانی مقالات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 313-331]
 • شریفی درآمدی، پرویز معرفی و اعتباریابی شایستگی های دانشجو معلمی آموزش ویژه [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 249-275]
 • شفیعی سروستانی، مریم طراحی الگوی محتوایی آموزش شایستگی های اخلاقی به دانشجویان درنظام آموزش عالی [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 287-319]
 • شهابی نیا، فرشته طراحی الگوی محتوایی آموزش شایستگی های اخلاقی به دانشجویان درنظام آموزش عالی [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 287-319]
 • شهیدی، سارا شناسایی و بررسی الگوهای خارجی آموزش کارآفرینی در آموزش عالی و ارائه الگوی بومی برای ایران [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 131-171]

ص

 • صمدی، پروین شناسایی ابعاد ذهن مورد تأکید و غفلت شده در برنامه درسی و تدریس دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران بر اساس تجربه‌آموزشی زیسته آنان [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 203-248]

ط

 • طالب، زهرا طراحی واعتباریابی بکارگیری ابزارهای رایانش ابری با رویکرد یادگیری مشارکتی درآموزش عالی [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 277-312]

ع

 • عاشوری، مجتبی تبیین فرایند پشت کنکوری داوطلبان آزمون سراسری براساس نظریه زمینه‌ای [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 221-238]
 • عباسی، اسدالله ارائه مدل ارتقاء بهره‌وری آموزشی مدرسان آموزش از دور [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 321-344]
 • عبداللهی، بیژن تحلیل شکاف برنامةدرسیِ قصدشده دورةکارشناسی‌ارشد رشته مدیریت آموزشی با توجه به چالش‌ها و مشکلات موجود در مدیریت مدارس در ایران [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 139-171]
 • علی عسگری، مجید شناسایی و بررسی الگوهای خارجی آموزش کارآفرینی در آموزش عالی و ارائه الگوی بومی برای ایران [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 131-171]

ف

 • فتحی واجارگاه، کورش آسیب شناسی بین المللی سازی برنامه درسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مستقر در مناطق آزاد کشور [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 37-74]
 • فرج الهی، مهران ارائه مدل ارتقاء بهره‌وری آموزشی مدرسان آموزش از دور [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 321-344]
 • فضلی، یدالله تحلیل شکاف برنامةدرسیِ قصدشده دورةکارشناسی‌ارشد رشته مدیریت آموزشی با توجه به چالش‌ها و مشکلات موجود در مدیریت مدارس در ایران [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 139-171]
 • فیروزی، فاطمه طراحی واعتباریابی بکارگیری ابزارهای رایانش ابری با رویکرد یادگیری مشارکتی درآموزش عالی [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 277-312]

ق

 • قهرمانی، محمد جامعه یادگیری اعضای هیأت علمی(FLC)؛ به مثابه توسعه حرفه ای درون زا [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 43-68]

م

 • مالکپور لپری، کامران شناسایی مولفه های برنامه درسی مبتنی بر مهارت در آموزش عالی و ارائه یک مدل: مطالعه ای فراترکیب [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 103-137]
 • متکلم، عظیمه مطالعه تطبیقی معیارهای انتخاب دانشجومعلم در مراکز تربیت معلم کشورهای کره جنوبی، ژاپن،کانادا، فنلاند و ایران [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 173-196]
 • محمدی، مهدی طراحی الگوی محتوایی آموزش شایستگی های اخلاقی به دانشجویان درنظام آموزش عالی [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 287-319]
 • مرزوقی، رحمت الله طراحی الگوی محتوایی آموزش شایستگی های اخلاقی به دانشجویان درنظام آموزش عالی [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 287-319]
 • مسلمی، معصومه شناسایی مولفه های برنامه درسی مبتنی بر مهارت در آموزش عالی و ارائه یک مدل: مطالعه ای فراترکیب [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 103-137]
 • ملکی، حمید ارائه مدل ارتقاء بهره‌وری آموزشی مدرسان آموزش از دور [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 321-344]
 • منتظری، طیبه شناسایی مولفه های برنامه درسی مبتنی بر مهارت در آموزش عالی و ارائه یک مدل: مطالعه ای فراترکیب [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 103-137]
 • منشگر، مریم آسیب شناسی بین المللی سازی برنامه درسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مستقر در مناطق آزاد کشور [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 37-74]
 • مهرعلیزاده، یدالله بررسی میزان انطباق برنامه‌ی درسی دانشگاه فرهنگیان با صلاحیت‌های حرفه‌ای موردنیاز دبیران مدارس متوسطه شهر اهواز [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 7-35]
 • موسی پور، نعمت الله امکان سنجی و شناسایی عوامل تسهیل‌کننده و بازدارنده آموزش مبتنی بر شایستگی در تربیت معلمان شیمی (مطالعه موردی: استان زنجان) [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 103-129]
 • موسی پور، نعمت الله «کرونااااای» دانشجویی: فرصت ستانی‎های آموزش مجازی [دوره 12، شماره 23، 1400]
 • میرشاه جعفری، سیدابراهیم شناسایی و تبیین بایسته‌های راهبرد یاددهی-یادگیری خود راهبر، متناسب با ویژگی‌های نسلی دانشجویان امروز [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 333-364]

ن

 • نامور، یوسف مطالعه تطبیقی معیارهای انتخاب دانشجومعلم در مراکز تربیت معلم کشورهای کره جنوبی، ژاپن،کانادا، فنلاند و ایران [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 173-196]
 • نصر اصفهانی، احمدرضا دلایل، ضرورت و چگونگی ارزشیابی از درس و موانع آن در دانشگاه‌های ایران [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 7-42]
 • نصرالهی، شیدا شناسایی ابعاد ذهن مورد تأکید و غفلت شده در برنامه درسی و تدریس دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران بر اساس تجربه‌آموزشی زیسته آنان [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 203-248]

و

 • واحدی، شهرام تبیین فرایند پشت کنکوری داوطلبان آزمون سراسری براساس نظریه زمینه‌ای [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 221-238]
 • وفایی یگانه، محمد ارائه مدل ارتقاء بهره‌وری آموزشی مدرسان آموزش از دور [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 321-344]

ه

 • هرمز، بهرام تأثیر عوامل روان‌شناختی بر جنبه‌های آموزشی و کاربردی خودکارآمدی دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های ایران [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 197-220]

ی

 • یادگارزاده، غلامرضا امکان سنجی و شناسایی عوامل تسهیل‌کننده و بازدارنده آموزش مبتنی بر شایستگی در تربیت معلمان شیمی (مطالعه موردی: استان زنجان) [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 103-129]