نمایه نویسندگان

آ

 • آراسته، حمید رضا طراحی و اعتبارسنجی مدل تسهیل اثربخشی تدریس اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 319-347]
 • آریانی قیزقاپان، ابراهیم مدلسازی نقش عوامل خود رهیابی و سواد رسانه‌ای در طفره‌روی مجازی دانشجویان با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی [دوره 13، شماره 26، 1401، صفحه 7-32]

ا

 • احمدبیگی، فاطمه طراحی و اعتباربخشی مدل برنامه درسی کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی ایران [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 145-177]
 • احمدی، پروین رابطه مؤلفه‌های برنامه درسی تعاملات آموزشی، کیفیت تجارب یادگیری با رضایت تحصیلی دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهراء [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 7-27]
 • ادیب منش، مرزبان طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنامه درسی معنوی در دانشگاه فرهنگیان [دوره 13، شماره 26، 1401، صفحه 161-188]
 • اسدیان، سیروس تأملی بر وضعیت سبک زندگی اسلامی - ایرانی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان [دوره 13، شماره 26، 1401، صفحه 189-215]
 • اکبری، احمد الگوی جاری تربیت دینی در دانشگاه آزاد اسلامی: رویکرد نظریه داده بنیاد [دوره 13، شماره 26، 1401، صفحه 251-276]
 • اکبری، تقی ارائه مدل مفهومی دانشگاه به مثابه سازمان یاددهنده با استفاده از روش فراترکیب [دوره 13، شماره 26، 1401، صفحه 135-159]
 • الهیاری، اعظم طراحی و اعتبارسنجی مدل تسهیل اثربخشی تدریس اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 319-347]
 • امام جمعه، محمد رضا طراحی و اعتباربخشی الگوی فعالیت‌های فوق‌برنامه رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 215-244]
 • امینی، محمد رضا نقش پیش بینی کننده فلسفه‌های آموزشی بر سبک‌های تدریس مدرسان دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه [دوره 13، شماره 26، 1401، صفحه 85-104]

ت

 • تاری، فرزانه بررسی دیدگاه اساتید و متخصصان علوم تربیتی نسبت به دوره‌های برخط آزاد انبوه (موک‌ها)با روش تحلیل مضمون [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 29-55]
 • تاری، نصیبه بررسی دیدگاه اساتید و متخصصان علوم تربیتی نسبت به دوره‌های برخط آزاد انبوه (موک‌ها)با روش تحلیل مضمون [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 29-55]
 • تیمورنیا، مهین طراحی و اعتباربخشی الگوی فعالیت‌های فوق‌برنامه رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 215-244]

ج

 • جعفری، اسماعیل شناسایی قوت‏ها، ضعف‏ها، فرصت‏ها و تهدیدات فناوری واقعیت‏افزوده برای برنامه درسی آموزش عالی [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 295-318]
 • جلیلی فر، علیرضا مطالعه برنامه توسعه حرفه‌ای مستمر(CPD) اعضای هیأت علمی و راهبردهای تحقق آن در دانشگاه‌های شهر اهواز [دوره 13، شماره 26، 1401، صفحه 217-250]
 • جوادی پور، محمد بررسی دیدگاه اساتید و متخصصان علوم تربیتی نسبت به دوره‌های برخط آزاد انبوه (موک‌ها)با روش تحلیل مضمون [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 29-55]

ح

 • حاتمی، جواد تأملی بر فلسفه وجودی دروس عمومی در برنامه های درسی آموزش عالی ایران [دوره 13، شماره 25، 1401]
 • حاتمی، جواد ارزیابی دوره‌های آموزش الکترونیکی بر اساس اصول مبنایی و طراحی انگیزه‌ای آموزش و همبستگی آن با پیشرفت یادگیری و رضایت از دوره‌ در آموزش عالی [دوره 13، شماره 26، 1401، صفحه 63-83]
 • حسینی، سید عدنان ارزیابی دوره‌های آموزش الکترونیکی بر اساس اصول مبنایی و طراحی انگیزه‌ای آموزش و همبستگی آن با پیشرفت یادگیری و رضایت از دوره‌ در آموزش عالی [دوره 13، شماره 26، 1401، صفحه 63-83]
 • حسینی، سیده فاطمه طراحی و اعتباربخشی مدل برنامه درسی کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی ایران [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 145-177]
 • حسینی حلیم، مریم مطالعه برنامه توسعه حرفه‌ای مستمر(CPD) اعضای هیأت علمی و راهبردهای تحقق آن در دانشگاه‌های شهر اهواز [دوره 13، شماره 26، 1401، صفحه 217-250]
 • حکیم زاده، رضوان تحلیل آموزش مغفول شایستگی‌های کارآفرینانه در برنامه درسی رشته SBM [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 245-270]
 • حیدری، سعید مطالعۀ تطبیقی ساختار و محتوای رشته‌ «علم، فناوری و جامعه» در دانشگاه‌های منتخب جهان و ایران [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 107-144]
 • حیدری کلجه، نیر تأملی بر وضعیت سبک زندگی اسلامی - ایرانی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان [دوره 13، شماره 26، 1401، صفحه 189-215]

خ

 • خدادوست، محمدرضا واکاوی تجارب دانشجویان دانشگاه فرهنگیان درباره جنبه های کاهشی و افزایشی فناوری در آموزش الکترونیکی(مجازی) با رویکرد پساپدیدارشناسی [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 57-87]
 • خسروی، رحمت اله واکاوی تجارب دانشجویان دانشگاه فرهنگیان درباره جنبه های کاهشی و افزایشی فناوری در آموزش الکترونیکی(مجازی) با رویکرد پساپدیدارشناسی [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 57-87]
 • خسروی، محبوبه شناسایی ویژگی‌ها و مولفه‌های برنامه درسی آموزشی عالی در عصر انقلاب صنعتی چهارم [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 271-293]
 • خورسندی طاسکوه، علی شناسایی ویژگی‌ها و مولفه‌های برنامه درسی آموزشی عالی در عصر انقلاب صنعتی چهارم [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 271-293]

د

 • دهقانی، مرضیه تحلیل آموزش مغفول شایستگی‌های کارآفرینانه در برنامه درسی رشته SBM [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 245-270]

ر

 • رجائی آذرخوارانی، عباس چارچوب مفهومی زیست بوم کارآفرینی مبتنی بر برنامه درسی دانشگاهی : رویکرد فرا ترکیب [دوره 13، شماره 26، 1401، صفحه 33-61]
 • رشادت جو، حمیده طراحی و اعتبارسنجی مدل تسهیل اثربخشی تدریس اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 319-347]
 • رضایی زاده، مرتضی کلاس معکوس در آموزش عالی ایران: با تاکید بر مزایای آن برای فراگیران [دوره 13، شماره 26، 1401، صفحه 105-134]
 • رودی، محمدتقی بررسی مواضع صاحبنظران در رابطه با ایجاد گرایش مشاوره برنامه درسی در حوزه ی رشته مطالعات برنامه درسی [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 89-106]

ز

 • زارع جعفری زواره، محمود الگوی جاری تربیت دینی در دانشگاه آزاد اسلامی: رویکرد نظریه داده بنیاد [دوره 13، شماره 26، 1401، صفحه 251-276]
 • زارعی، احسان روش های حمایت حرفه ای رسمی از نومعلمان طی «دوره آغازین خدمت» در سطح جهانی [دوره 13، شماره 26، 1401، صفحه 277-307]
 • زاهد بابلان، عادل ارائه مدل مفهومی دانشگاه به مثابه سازمان یاددهنده با استفاده از روش فراترکیب [دوره 13، شماره 26، 1401، صفحه 135-159]
 • زرین، اعظم شناسایی ویژگی‌ها و مولفه‌های برنامه درسی آموزشی عالی در عصر انقلاب صنعتی چهارم [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 271-293]
 • زندی، طالب ارزیابی دوره‌های آموزش الکترونیکی بر اساس اصول مبنایی و طراحی انگیزه‌ای آموزش و همبستگی آن با پیشرفت یادگیری و رضایت از دوره‌ در آموزش عالی [دوره 13، شماره 26، 1401، صفحه 63-83]
 • زیرک، مهدی الگوی جاری تربیت دینی در دانشگاه آزاد اسلامی: رویکرد نظریه داده بنیاد [دوره 13، شماره 26، 1401، صفحه 251-276]
 • زینلی پور، حسین روش های حمایت حرفه ای رسمی از نومعلمان طی «دوره آغازین خدمت» در سطح جهانی [دوره 13، شماره 26، 1401، صفحه 277-307]

س

 • سراجی، فرهاد مدلسازی نقش عوامل خود رهیابی و سواد رسانه‌ای در طفره‌روی مجازی دانشجویان با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی [دوره 13، شماره 26، 1401، صفحه 7-32]
 • سماوی، عبدالوهاب روش های حمایت حرفه ای رسمی از نومعلمان طی «دوره آغازین خدمت» در سطح جهانی [دوره 13، شماره 26، 1401، صفحه 277-307]
 • سیف، محمد رویکردی پدیدارشناسانه به تجارب زیسته دانشجو معلمان از برنامه درسی اجرا شده رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان [دوره 13، شماره 26، 1401، صفحه 309-340]

ش

 • شریفی، مسعود بررسی مواضع صاحبنظران در رابطه با ایجاد گرایش مشاوره برنامه درسی در حوزه ی رشته مطالعات برنامه درسی [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 89-106]
 • شفیعی سروستانی، مریم چارچوب مفهومی زیست بوم کارآفرینی مبتنی بر برنامه درسی دانشگاهی : رویکرد فرا ترکیب [دوره 13، شماره 26، 1401، صفحه 33-61]

ص

 • صیدی، مریم رویکردی پدیدارشناسانه به تجارب زیسته دانشجو معلمان از برنامه درسی اجرا شده رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان [دوره 13، شماره 26، 1401، صفحه 309-340]

ط

 • طوسی، داود ارائه مدل مفهومی دانشگاه به مثابه سازمان یاددهنده با استفاده از روش فراترکیب [دوره 13، شماره 26، 1401، صفحه 135-159]

ع

 • عارفی، محبوبه بررسی مواضع صاحبنظران در رابطه با ایجاد گرایش مشاوره برنامه درسی در حوزه ی رشته مطالعات برنامه درسی [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 89-106]
 • علم الهدی، جمیله کلاس معکوس در آموزش عالی ایران: با تاکید بر مزایای آن برای فراگیران [دوره 13، شماره 26، 1401، صفحه 105-134]
 • علی عسگری، مجید طراحی و اعتباربخشی مدل برنامه درسی کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی ایران [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 145-177]

ف

 • فتحی واجارگاه، کوروش بررسی مواضع صاحبنظران در رابطه با ایجاد گرایش مشاوره برنامه درسی در حوزه ی رشته مطالعات برنامه درسی [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 89-106]
 • فرهادی راد، حمید مطالعه برنامه توسعه حرفه‌ای مستمر(CPD) اعضای هیأت علمی و راهبردهای تحقق آن در دانشگاه‌های شهر اهواز [دوره 13، شماره 26، 1401، صفحه 217-250]
 • فقیهی، علیرضا رویکردی پدیدارشناسانه به تجارب زیسته دانشجو معلمان از برنامه درسی اجرا شده رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان [دوره 13، شماره 26، 1401، صفحه 309-340]
 • فلاح مهنه، تورج الگوی جاری تربیت دینی در دانشگاه آزاد اسلامی: رویکرد نظریه داده بنیاد [دوره 13، شماره 26، 1401، صفحه 251-276]

ق

 • قادری، مصطفی شناسایی ویژگی‌ها و مولفه‌های برنامه درسی آموزشی عالی در عصر انقلاب صنعتی چهارم [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 271-293]
 • قرطالی، احمد کلاس معکوس در آموزش عالی ایران: با تاکید بر مزایای آن برای فراگیران [دوره 13، شماره 26، 1401، صفحه 105-134]
 • قریب طزره، سحر رابطه مؤلفه‌های برنامه درسی تعاملات آموزشی، کیفیت تجارب یادگیری با رضایت تحصیلی دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهراء [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 7-27]
 • قلتاش، عباس طراحی و اعتباربخشی مدل برنامه درسی کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی ایران [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 145-177]
 • قورچیان، نادرقلی طراحی و اعتبارسنجی مدل تسهیل اثربخشی تدریس اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 319-347]

گ

 • گلکار، رسول نقش اعضای هیأت علمی در ارزشیابی برنامه‌های درسی رشته های علوم انسانی دانشگاههای برتر ایران و جهان به منظور طراحی مقیاس مطلوب [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 179-214]

م

 • مؤمنی مهموئی، حسین الگوی جاری تربیت دینی در دانشگاه آزاد اسلامی: رویکرد نظریه داده بنیاد [دوره 13، شماره 26، 1401، صفحه 251-276]
 • محبی، علی نقش پیش بینی کننده فلسفه‌های آموزشی بر سبک‌های تدریس مدرسان دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه [دوره 13، شماره 26، 1401، صفحه 85-104]
 • محمدی، مهدی چارچوب مفهومی زیست بوم کارآفرینی مبتنی بر برنامه درسی دانشگاهی : رویکرد فرا ترکیب [دوره 13، شماره 26، 1401، صفحه 33-61]
 • مظفری پور، روح اله واکاوی تجارب دانشجویان دانشگاه فرهنگیان درباره جنبه های کاهشی و افزایشی فناوری در آموزش الکترونیکی(مجازی) با رویکرد پساپدیدارشناسی [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 57-87]
 • معینی کیا، مهدی ارائه مدل مفهومی دانشگاه به مثابه سازمان یاددهنده با استفاده از روش فراترکیب [دوره 13، شماره 26، 1401، صفحه 135-159]
 • ملکی پور، احمد تحلیل آموزش مغفول شایستگی‌های کارآفرینانه در برنامه درسی رشته SBM [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 245-270]
 • منتظر، غلامعلی مطالعۀ تطبیقی ساختار و محتوای رشته‌ «علم، فناوری و جامعه» در دانشگاه‌های منتخب جهان و ایران [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 107-144]
 • موسی پور، نعمت الله روش های حمایت حرفه ای رسمی از نومعلمان طی «دوره آغازین خدمت» در سطح جهانی [دوره 13، شماره 26، 1401، صفحه 277-307]

ن

 • ناطقی، فائزه رویکردی پدیدارشناسانه به تجارب زیسته دانشجو معلمان از برنامه درسی اجرا شده رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان [دوره 13، شماره 26، 1401، صفحه 309-340]
 • نصر، احمدرضا نقش اعضای هیأت علمی در ارزشیابی برنامه‌های درسی رشته های علوم انسانی دانشگاههای برتر ایران و جهان به منظور طراحی مقیاس مطلوب [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 179-214]
 • نیلی، محمدرضا نقش اعضای هیأت علمی در ارزشیابی برنامه‌های درسی رشته های علوم انسانی دانشگاههای برتر ایران و جهان به منظور طراحی مقیاس مطلوب [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 179-214]

و

 • وکیلی، نجمه نقش پیش بینی کننده فلسفه‌های آموزشی بر سبک‌های تدریس مدرسان دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه [دوره 13، شماره 26، 1401، صفحه 85-104]

ی

 • یادگارزاده، غلامرضا شناسایی ویژگی‌ها و مولفه‌های برنامه درسی آموزشی عالی در عصر انقلاب صنعتی چهارم [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 271-293]