دوره و شماره: دوره 12، شماره 24 - شماره پیاپی 2، اسفند 1400، صفحه 1-394 
معرفی و اعتباریابی شایستگی های دانشجو معلمی آموزش ویژه

صفحه 249-275

صابره بذرافشان؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ پرویز شریفی درآمدی؛ علی دلاور