دوره و شماره: دوره 13، شماره 25، شهریور 1401، صفحه 1-347 
طراحی و اعتباربخشی مدل برنامه درسی کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی ایران

صفحه 145-177

سیده فاطمه حسینی؛ مجید علی عسگری؛ عباس قلتاش؛ فاطمه احمدبیگی


شناسایی ویژگی‌ها و مولفه‌های برنامه درسی آموزشی عالی در عصر انقلاب صنعتی چهارم

صفحه 271-293

اعظم زرین؛ غلامرضا یادگارزاده؛ محبوبه خسروی؛ مصطفی قادری؛ علی خورسندی طاسکوه