دوره و شماره: دوره 13، شماره 26، بهمن 1401، صفحه 1-340 
الگوی جاری تربیت دینی در دانشگاه آزاد اسلامی: رویکرد نظریه داده بنیاد

صفحه 251-276

محمود زارع جعفری زواره؛ حسین مؤمنی مهموئی؛ مهدی زیرک؛ احمد اکبری؛ تورج فلاح مهنه


روش های حمایت حرفه ای رسمی از نومعلمان طی «دوره آغازین خدمت» در سطح جهانی

صفحه 277-307

احسان زارعی؛ حسین زینلی پور؛ نعمت الله موسی پور؛ عبدالوهاب سماوی