دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، اسفند 1394، صفحه 1-188 
دانش مورد نیازِ آموزگاران برای تدریس ریاضی

صفحه 135-152

نرگس مهربانی مرتاضی؛ سهیلا غلام آزاد