دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، شهریور 1395، صفحه 1-210 
برنامه درسی آموزش عالی مبتنی بر رویکرد آموزش مادام العمر- رویکرد کیفی

صفحه 37-77

مهدی محمدی؛ رحمت اله مرزوقی؛ جعفر ترک زاده؛ قاسم سلیمی؛ سیروس حدادنیا