دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، شهریور 1396، صفحه 1-214 
فرآیند یادگیری در کلاس معکوس: بازنمایی از برنامه درسی تجربه شده در آموزش عالی

صفحه 179-214

حسن کاویانی؛ محمد جواد لیاقت دار؛ بی بی عشرت زمانی؛ یاسمین عابدینی