دوره و شماره: دوره 9، شماره 18 - شماره پیاپی 2، اسفند 1397، صفحه 1-200 
نیازهای سواد رسانه ای دانشجویان دوره کارشناسی

صفحه 71-93

مجید شریفی رهنمو؛ فرهاد سراجی؛ سعید شریفی رهنمو


ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه درسی پایدار در نظام آموزش عالی ایران

صفحه 95-134

مهدی محمدی؛ راضیه شیرین حصار؛ رحمت اله مرزوقی؛ جعفر ترک زاده؛ قاسم سلیمی