اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر جواد حاتمی

برنامه ریزی درسی استاد دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/jhatami
j.hatamimodares.ac.ir
09126057977
0000-004517-2039

h-index: 14  

مدیر مسئول

دکتر محمد جوادی پور

برنامه ریزی درسی دانشیار- عضو هیات علمی دانشگاه تهران

javadipourut.ac.ir
+98 912 217 5105

h-index: 8  

اعضای هیات تحریریه

دکتر کوروش فتحی واجارگاه

برنامه ریزی درسی استاد دانشگاه شهید بهشتی
«سردبیر بنیانگذار مجله»

www.kouroshfathi.com/
k-fathisbu.ac.ir
09121480486
0000-0002-5574-6227

h-index: 15  

دکتر جواد حاتمی

برنامه ریزی درسی استاد دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/jhatami
j.hatamimodares.ac.ir
09126057977
0000-004517-2039

h-index: 14  

دکتر محمد جوادی پور

برنامه ریزی درسی دانشیار- عضو هیات علمی دانشگاه تهران

javadipourut.ac.ir
+98 912 217 5105

h-index: 8  

دکتر حمیدرضا آراسته

مدیریت و نظارت در آموزش عالی استاد دانشگاه خوارزمی

heplanningyahoo.com
021-88321311

h-index: 14  

دکتر ابراهیم صالحی عمران

برنامه ریزی آموزشی استاد- هیئت علمی دانشگاه مازندران

cv.umz.ac.ir/staff_profiles/fa/84/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
edpes60hatmail.com
ORCID:0000-0001-5546

h-index: 10  

دکتر مقصود فراستخواه

برنامه ریزی توسعه آموزش عالی استاد-موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

irphe.ac.ir/content/1096
maghsoodfgmail.com
ORCID:0000-0002-7535

h-index: 8  

دکتر محمدحسن یارمحمدیان

برنامه ریزی درسی استاد دانشگاه علوم پزشکی

www.civilica.com/Person-2862.html
mhyarmyahoo.com
09131115107
Author_Id:123456789

h-index: 29  

دکتر احمدرضا نصراصفهانی

برنامه ریزی آموزشی استاد- دانشگاه اصفهان

edu.ui.ac.ir/~arnasr
arnasredu.ui.ac.ir
ORCID:0000-0002-1011

h-index: 6  

دکتر محمدرضا آهنچیان

علوم تربیتی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

ahanchi8.profcms.um.ac.ir/
ahanchi8ferdowsi.um.ac.ir
09155054074
Author_Id:3036744900

دکتر علیرضا عصاره

برنامه ریزی درسی استاد- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

rie.ir/?pageid=1238&p=1
alireza_assarehyahoo.com

h-index: 6  

دکتر یدالله مهرعلیزاده

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

y.mehralizadehyahoo.com

h-index: 10  

دکتر فرهاد سراجی

برنامه ریزی درسی استاد دانشگاه بوعلی سینا

fserajigmail.com
09124976697

h-index: 10  

دکتر محبوبه عارفی

دانشیار برنامه ریزی درسی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

arefi6gmail.com

h-index: 8  

دکتر علی اکبر خسروی

برنامه ریزی درسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

faculty.iauctb.ac.ir/a-khosravibabady-psycho/fa
khosravi.edugmail.com
ORCID:0000-0002-3068

h-index: 1  

Dr.Elizabeth Macedod

تعلیم و تربیت Universidade do Estado do Rio de Janeiro

lattes.cnpq.br/5123689806783161
bethmacedopobox.com
552123340037
0000-0003-4886-8709

h-index: 47  

Dr.Craig Zimitat

تعلیم و تربیت Fellow, Curtin Academy

publons.com/researcher/1272052/craig-zimitat/
craigzimitatgmail.com
0000-0002-9073-095X

h-index: 23  

مدیر داخلی

خانم اکرم دهباشی

برنامه ریزی درسی کارشناس ارشد

dehbashi_a2002yahoo.de
021-81032208

مدیر اجرایی

خانم زهرا تقدیری

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی مدیر اجرایی دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

zahra_taghdiriyahoo.com