ارائه الگوی مطلوب جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیت علمی

2 استاد دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیارمطالعات برنامه درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

4 استادیارمطالعات برنامه درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

این پژوهش با هدف،طراحی الگوی مطلوب جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه آزاد اسلامی انجام شدکه از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش پژوهش،بصورت کیفی و از روش گراند تئوری وتحلیل مضمون استفاده شد.جامعه آماری پژوهش، از اعضای هیئت علمی ، متخصصان آموزش عالی، مدیران ارشد، دانشجویان خارجی دانشگاه آزاد اسلامی و مدیران روابط بین الملل ستادی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب گردید. در بخش نمونه گیری که بصورت هدفمند انجام پذیرفت، نمونه پژوهش اسناد بیش از 50پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت و آراء صاحبنظران بررسی شد.همچنین در بخش مطالعات میدانی با 12 نفر از متخصصان صاحب نظر در این حوزه مصاحبه عمیق بعمل آمد.در مرحله جمع آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختارمند مبتنی بر تئوری داده بنیادو تحلیل مضمون اسناد بصورت مطالعه موجی شکل انجام گردید.روش تحلیل اطلاعات از طریق کدگذاری باز،محوری،انتخابی انجام شد.دربررسی های الگوی جذب دانشجویان خارجی، که شامل هفت متغیر، بود نتایج به شرح زیر حاصل شد.
.در تبیین دیدگاه های موافق و مخالف به ترتیب،توسعه کمی و کیفی دانشگاه،اصلاح کارکردهای دانشگاهی،بین المللی سازی دانشگاهی،افزایش اعتبارات و منابع مالی دانشگاهی وفرهنگ سازی مشکلات مربوط به جهانی شدن، منحصر شدن جذب دانشجویان در جهت منافع اقتصادی(سرمایه داری آکادمیک) و ارجحیت اهداف سیاسی به اهداف آموزشی حاصل شد. در تبیین عوامل موثر بر جذب دانشجویان خارجی ساختارها، نیروی انسانی،اهداف، برنامه ها و سیاست ها، تکنولوژی، موقعیت دیپلماتیک و بازاریابی آموزشی ، در تبیین راهبرد های های جذب ، برنامه های حمایتی،عملکرد نمادین وعملکرد تنظیمی ، در تبیین رشته های مورد پذیرش دارای مزیت نسبی دانشجویان خارجی، زمینه ها،رفتارها وساختارها ،در تبیین تسهیل روند جذب دانشجویان خارجی، مزیت رقابتی، استعداد دانشگاه وآمایش سرزمین ودر نهایت در تبیین موانع جذب دانشجویان خارجی، موانع تکنولوژیکی، موانع فرهنگی، موانع پداگوژیکی، موانع سیاسی و موانع اقتصادی موثر بوده اند.

کلیدواژه‌ها


بازرگان،عباس.روشهای تحقیق آمیخته.رویکردی برتربرای کندکاودرمسایل نظام آموزشی و حل آنها. نشریه روانشناسی و علوم تربیتی. 34(3). 101-119
حکیم زاده، رضوان، (1389).جهانی شدن،بین‌المللی شدن آموزش عالی و برنامه‌های درسی میان رشته‌ای .فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی،دوره دوم،شماره چهار،پائیز.
خشنودی فر،مهر نوش،فتحی واجارگاه،کورش، (1390)، مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی تابستان 1390 شماره 6.
خراسانی، اباصلت. (1395). بین­المللی سازی آموزش عالی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
خرسندی طاسکوه، علی. (1395). آموزش عالی بین­المللی: راهبردها و شرایط امکان. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
خرسندی، علی. (1394). تحلیل مبانی نظری و اهداف بین‌المللی شدن آموزش عالی. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران. سال هفتم. شماره 3. 25-33.
رمضانی،عباس،قهرمانی،محمد،پرداختچی،محمد حسین،ذاکر صالحی،غلامرضا.(1395).بررسی وضعیت موجود و تدوین الگوی راهبردی مدیریت همکاریهایی علمی بین المللی دانشگاه های برتر ایران، فصلنامه راهبرد اجتماعی و فرهنگی،سال هفتم،شماره 26.
شفیع زاده، حمید. (1392). بررسی مهم‌ترین چالش‌ها و راهبردهای جذب دانشجویان خارجی در ایران با استفاده از تکنیک گروه‌های کانونی. فصلنامه راهبرد.سال بیست و دوم. 247-267.
شمس مورکانی، معارف وند.(1392). ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی...فصلنامه مدیریت و رهبری آموزشی. 7 (4). 71-90
عارفی، محبوبه، عزیزی، علی. (1397). امکان سنجی بین‌المللی شدن دانشگاه‌های جامع دولتی شهر تهران. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی . دوره 8، شماره 26. 53-41.
خسروی نژاد, شهرزاد و علیرضا عصاره، ۱۳۹۰، بررسی تجارب بین المللی سازی برنامه درسی آموزش عالی با تاکید بر کشور ایران، اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404، تهران، پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت، https://www.civilica.com/Paper-INCE01-INCE01_220.html.
فتحی واجارگاه، کوروش، زارع، عذرا، یمنی، محمد. (1388). بررسی عوامل بازدارنده بین‌المللی برنامه‌های درسی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از دیدگاه اعضای شهید بهشتی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 54، 63-82.
فتحی واجارگاه، کورش. عارفی، محبوبه. زمانی منش، حامد. عوامل بازدارنده پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ایران، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 62، 1390، صص 65-80
فتحی واجارگاه ، کوروش ؛ دیبا واجاری، طلعت .(1389.(مباحثی در مهندسی برنامه های درسی میان رشته ای در آموزش عالی، فصلنامه مطالعات میان رشته ای در آموزش عالی، دوره3.
نبوی، عبدالامیر. (1392). دانشگا ه آرمانی درجمهوری اسلامی. منتشرشده درکتاب مجموعه مقالات فرهنگ، دانشگاه و پژوهش به کوشش رضا ماحوزی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
نیک بین، محمد، ذاکرصالحی، غلامرضا، ماحوزی، رضا (1396). الگوی بین­المللی شدن آموزش عالی از منظر سیاست فرهنگی. فصلنامه سیاست علم و فناوری، دوره 9،