داوران

داوران سال 1400

نام  نام خانوادگی پست الکترونیکی وابستگی سازمانی puplons
محمد آرمند mohammadarmand@yahoo.com  دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»  
احسان اکرادی ehsan.ekradi954@gmail.com استاد مدعو دانشگاه علامه طباطبائی  
مرتضی بازدار bazdar.phd@gmail.com استادیار دانشگاه فرهنگیان  
مریم بنی عامریان m.ameryan@gmail.com استاد مدعو دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  
مصطفی بهمنی mostafabahmani8@gmail.com دانش آموخته دانشگاه تهران  
هادی پورشافعی pourshafei@yahoo.com دانشیار دانشگاه بیرجند https://www.webofscience.com/wos/author/record/2805615 
محمود تلخابی talkhabi@iricss.org  دانشیار دانشگاه فرهنگیان  
محمد جوادی پور javadipour@ut.ac.ir  دانشیار دانشگاه تهران  
اسماعیل جعفری es.jafari@mail.sbu.ac.ir استادیار دانشگاه شهید بهشتی  
جواد حاتمی hatami52@gmail.com استاد دانشگاه تربیت مدرس  
فرهاد سراجی fseraji@gmail.com استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان https://www.webofscience.com/wos/author/record/2156714 
سعید صفائی موحد s_s_movahed@yahoo.com مشاور توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران  
زهره عباباف z_ababaf@yahoo.com استادیار دانشگاه فرهنگیان  
کوروش فتحی واجارگاه  kouroshfathi@hotmail.com  استاد دانشگاه شهید بهشتی  
حسین مومنی مهموئی momenimahmouei@gmail.com استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه  
احمد ملکی پور malekipour95@gmail.com استادیار دانشگاه فرهنگیان  
سولماز نورآبادی solnorr@yahoo.com استادیار دانشگاه شاهد  
علی نوری alinooripo@gmail.com  دانشیار دانشگاه ملایر  
رضا یادگارزاده yadegarzadeh@gmail.com استادیار دانشگاه علامه طباطبایی  

داوران سال 1401

نام  نام خانوادگی پست الکترونیکی وابستگی سازمانی puplons
زهرا اسلامی eslamiz59@gmail.com   دانش آموخته دانشگاه تهران  
مرتضی  بازدار قمچی bazdar.phd@gmail.com استادیار دانشگاه فرهنگیان  
داود باوفا d_bavafa@yahoo.com استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات  
مریم

بنی عامریان

m.ameryan@gmail.com استاد مدعو دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  
خلیل پروینی parvini@modares.ac.ir استاد دانشگاه تربیت مدرس  
هادی پورشافعی pourshafei@yahoo.com دانشیار دانشگاه بیرجند https://www.webofscience.com/wos/author/record/2805615
اسماعیل جعفری es.jafari@mail.sbu.ac.ir استادیار دانشگاه شهید بهشتی  
حسین  چهارباشلو hossein.charbashlu@gmail.com استاد مدعو دانشگاه تهران https://www.webofscience.com/wos/author/record/2488495
جواد حاتمی hatami52@gmail.com استاد دانشگاه تربیت مدرس  
 محمد  حسن زاده hasanzadeh@modares.ac.ir   استاد دانشگاه تربیت مدرس  
 علی حسینی خواه   h.ali.tmu@gmail.com  دانشیار دانشگاه خوارزمی  
لیلا   خزائی leila.khazaei@yahoo.com   استاد مدعو دانشگاه فرهنگیان  
 علی دانا  alidana1367@gmail.com   دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبایی  
مرضیه   دهقانی dehghani_m33@ut.ac.ir   دانشیار دانشگاه تهران  
 سمیه رحیمی  somayerahimi28@gmail.com   استاد مدعو دانشگاه تهران  
 فرهاد سراجی  fseraji@gmail.com   استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان https://www.webofscience.com/wos/author/record/2156714
محمود   سعیدی رضوانی saeedy@um.ac.ir   دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد  
مرتضی   سمیعی mosamie41@gmail.com   دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش  
کیوان  صالحی keyvansalehi@ut.ac.ir استاد دانشگاه تهران  
زهره عباباف z_ababaf@yahoo.com استادیار دانشگاه فرهنگیان  
علیرضا عصاره alireza_assareh@yahoo.com استاد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  
سیدجواد قندیلی ghandili@um.ac.ir دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد  
اسماعیل عظیمی e.azimi@modares.ac.ir استادیار دانشگاه تربیت مدرس  
میثم غلام پور maysam.gholampoor@birjand.ac.ir دانش آموخته دانشگاه بیرجند  
مرتضی کرمی m.karami@um.ac.ir دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد  
معصومه کیانی m.kiyani@basu.ac.ir استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان  
حسین مومنی مهموئی momenimahmouei@gmail.com استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه  
رضا نوروززاده norouzzadehreza@yahoo.com دانشیار سازمان سنجش  
رضا یادگارزاده yadegarzadeh@gmail.com استادیار دانشگاه علامه طباطبایی