ارائه چارچوب مناسب برنامه درسی معنویت گرا از دیدگاه متخصصان و دانشجویان علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تعیین عناصر برنامه درسی معنویت گرایی و مولفه های آن در رشته علوم تربیتی و روان­شناسی می باشد،که در این تحقیق عناصر چهار گانه برنامه درسی(هدف، محتوا، روش و ارزشیابی) مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نوع ترکیبی می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 12 نفر از متخصصان برنامه درسی و متخصصان موضوعی که در این زمینه پژوهش انجام داده اند، و جامعه در بخش کمی را  دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی دانشگاه شیراز تشکیل می­دهند. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند و در بخش کمی به صورت تصادفی انجام شده است.  ابزار جمع­آوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته بوده است. برای تعیین گویه های حاصل از مصاحبه و پرسشنامه از روایی محتوا و برای برآورد پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ(97/0) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده­ها در بخش کیفی از پیاده­سازی و تخلیص گویه و در بخش کمی(آمار توصیفی، آزمون بارتلت، خی دو، آزمون t و تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تأییدی) به وسیله SPSS22 وAmos20 صورت گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل عامل تاییدی نشان داد که مدل  برنامه درسی معنویت گرااز برازندگی خوبی برخوردار است(6/0 = Rmsea).

کلیدواژه‌ها


امینی، محمد و ماشاالهی نژاد، زهرا. (1392). تأملی بر جایگاه و چگونگی توجه به پرورش معنویت در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، دوفصلنامه تربیت اسلامی، 8، 16. 7-29.
ایزدی، صمد؛ قادری، مصطفی و حسینی، فاطمه.(1393). امکان سنجی اجرای برنامه درسی با رویکرد معنوی در دوره متوسطه، پژوهش در برنامه ریزی درسی، (41)14، 2، 11، 34-50.
حق پرست لاتی، طیبه؛ نادری، عزت الله و سیف نراقی، مریم.(1396). طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی معنوی در درس مطالعات اجتماعی دبستان و ارزشیابی آن از دیدگاه متخصصان برنامه درسی و معلمان ذی ربط، نشریه اصول بهداشت روانی،(3)19.
خرمی مارکانی، عبدالله؛ یغمایی، فریده و ایزدی، احمد.(1389). آموزش معنویت و مواقبت معنوی در پرستاری: چالشی برای برنامه ریزی درسی، نشریه دانشکده پرستاری و مامایی، 20، 68، 41-49
شاملی، عباسعلی؛ ملکی، حسن و کاظمی، حمیدرضا.(1390). برنامۀ درسی، ابزاری برای نیل به تربیت اخلاقی، اسلام و پژوهش های تربیتی، 3(2)، 77-98.
قاسم پور دهاقانی، علی و نصر اصفهانی، احمدرضا.(1390). رویکرد معنوی و برنامه ریزی درسی، پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، 19(13)، 71-92
قاسم پور، عرفانه؛ ملکی پور، احمد و زارعی صفت، صادق.(1395). تبیین مؤلفه های برنامه درسی معنوی با نگاهی به دیدگاه نادینگز، پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی، (3)1، 27-51.
کیخا، علیرضا؛ ملکی، حسن، شریعتی، سید صدرالدین، صادقی، علیرضا و برهمن، مریم.(1398). تدوین و اعتباریابی راهبردهای یاددهی- یادگیری در برنامه درسی مبتنی بر رویکرد فطرت گرای توحیدی، نشریه راهبردهای اموزش در علوم پزشکی، (2)12،54. 
میلر جان پی.(2000). آموزش و پرورش و روح: به سوی یک برنامه درسی معنوی. ترجمه نادر قلی قورچیان. تهران: انتشارات فراشناتخی اندیشه.
یارمحمدیان، محمد حسین؛ فروغی ابری، محمد علی؛ میرشاه جعری، ابراهیم و اوجی نژاد؛ احمد رضا.(1391). بررسی تطبیقی رویکردهای تربیت معنوی با توجه به مولفه های برنامه درسی در چند کشور جهان، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،3، 1(1)، 9، 83-102.