مطالعه تطبیقی ارزیابی کیفیت برنامه درسی آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سمیه قربانی[1]، دکتر محمدرضا نیلی[2] و سمیرا دلبری[3]
چکیده: چشم انداز آموزش عالی به طور چشم‌گیری در دهه‌های اخیر تغییر یافته و به موازات آن محتوا و استانداردهای برنامه درسی نیز دستخوش تغییراتی گردیده است. برنامه درسی و ارزیابی‌های مرتبط با آن به عنوان قلب نظام‌های آموزشی در سراسر جهان به شمار می‌روند. هدف این مطالعه ارزیابی کیفیت برنامه درسی به صورت مطالعه تطبیقی می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی بوده و برای این منظور دیدگاههای صاحبنظران، کتب، پیشینه مطالعاتی و تحقیقات انجام شده پیرامون شیوه ارزیابی کیفیت برنامه‌های درسی دانشگاهی در کشورهای افریقای جنوبی، استرالیا، فنلاند، انگلستان و کشورهای اروپای شمالی (دانمارک، ایسلند، نروژ و سوئد) و ایران مورد مطالعه و بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد هدف‌های برنامه درسی آموزش عالی در ایران با برنامه درسی کشورهای مورد مطالعه دارای تشابهات بسیاری می‌باشد از جمله: از نظر تربیت نیروی متخصص و ماهر برای جذب بازار کار، نخبه پروری، پرورش دانشجویان خلاق و نوآور و توانایی تحلیل مسائل، داشتن تفکر انتقادی، تضمین کیفیت و... می باشد به طور کلی همه برنامه‌های درسی آموزش عالی یک هدف کلی دارند و آن تبدیل کردن جوانان به عنصر ارزشمند در جامعه می‌باشد. برنامه درسی تمام کشورها بدنبال یک هدف کلی است و آن عبارت از تبدیل کردن جوانان به عنوان عضو ارزشمند جامعه می‌باشد. به همین منظور می‌توان تجربیات و ایده‌های مطرح شده در این زمینه را به چالش کشیده و درباره آنها به بحث پرداخت تا به واسطه آنها بتوان آموزه‌های مفید مربوط به کیفیت برنامه‌های درسی در آموزش عالی را استخراج نموده و در پرتو آن برنامه‌های درسی را بهبود بخشید.
کلمات کلیدی: بررسی تطبیقی، ارزیابی، آموزش عالی، کیفیت، برنامه درسی.[1] - دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان،: Email: ghorbani_s_52@yahoo. com


[2] - عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، Email:nilli.a@edu.ac.irl


[3] - دانشجوی دکتری مدیریت آموزش دانشگاه اصفهان، Email:delbari.samira@yahoo.com