بررسی میزان تأثیر مؤلفه های اخلاقی در تدریس اساتید از دیدگاه دانشجویان دانشگاه کوثر بجنورد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده


 وجود اخلاق در آموزش عالی باعث رشد و بالندگی آن می‌شود. اخلاقی بودن استاد در حرفه‌اش حاصل دانستن، خواستن، توانستن و نگرش است. اخلاق و تدریس به‌طور ذاتی همسو و درهم‌تنیده می‌باشند. استاد مهم‌ترین و اساسی‌ترین عامل موفقیت در تحقق اهداف آموزشی در هر دانشگاه می‌باشد. در این تحقیق به‌ تعیین میزان تأثیر هر یک از مؤلفه‌های اخلاقی در تدریس اساتید، از دیدگاه دانشجویان پرداخته شده است. پژوهش توصیفی-‌مقطعی با مشارکت 23 دانشجوی مؤنث ترم دوم مقطع کارشناسی در رشته‌ی جغرافیا از دانشگاه کوثر بجنورد که از معدل بالای 5/16 در ترم اول برخوردار بودند انجام شد. طی پرسشنامه‌ای (بر اساس نتایج کار به‌دست آمده از تحقیق مطلبی فرد و همکاران، 1390) دانشجویان به میزان تأثیر هر یک از هشت مؤلفه‌ی اساسی در تدریس اخلاقی اساتید با 22 زیر مقوله در مقیاس لیکرت 5 درجه‌ای پاسخ دادند. این مؤلفه‌ها کارآمدی آموزشی، کارآمدی در ارائه‌ی محتوا، تعامل حرفه‌ای، توجه به رشد همه‌جانبه‌ی دانشجویان، احترام به همکاران، فضای بحث مناسب در کلاس، احترام به کلاس و ارزشیابی درست را شامل می‌شد. نتایج نشان داد که کارآمدی آموزشی و ارزشیابی درست به‌عنوان شاخصه‌های بااهمیت‌تری در تدریس اخلاقی اساتید ایفای نقش می‌نمایند و نسبت به سایر مؤلفه‌ها از میزان تأثیر بیشتری برخوردار هستند. اساتیدی که خود را ملزم به رعایت تدریس اخلاقی می‌دانند به‌نحو بارزتری از روش‌ها و راهکارهای آموزشی آگاه هستند و ارزشیابی مناسب و عادلانه‌ای انجام می‌دهند. توجه به انتخاب اساتید با کارآمدی آموزشی بالا و آگاه به اررزشیابی درست در نظام آموزش عالی شایان توجه می‌باشد.

 
کلیدواژه‌ها


آراسته، حمیدرضا؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم و مطلبی فرد، علیرضا. (1389). بررسی وضعیت رعایت اخلاق آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی شهر تهران : فصلنامه راهبرد فرهنگ، سال دوم و سوم، 8 و 9، 219-204
اله ویسی،گه شین. (1390). تحلیل و بررسی جایگاه اخلاق حرفه ای تدریس در مراکز دانشگاهی، تاملی بر آرا و دیدگهای اساتید دانشگاه های کردستان، اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی، سنندج. 28 و 29 اردیبهشت.
شعبانی، حسن .(1390).مهارتهای آموزشی و پرورشی، جلد اول (روشها وفنون تدریس ).تهران :انتشارات سمت،چاپ بیست وچهارم.
عابدینی، سمیره ؛ کمال زاده، حسام الدین ؛ عابدینی، صدیقه و آقا ملایی تیمور.(1389). معیار های یک استاد خوب دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان. مجله پزشکی هرمزگان، سال 14، 3،45-241
فلاح تفتی، علی محمد .(1389). بررسی خصوصیات اخلاقی اساتید از دیدگاه دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، سمینار سراسری توسعه آموزش علوم پزشکی سنندج اسفند ماه .
گشمرد، رقیه ؛ معتمدی، نیلوفر و واحد سرپرست، حکیم.(1390). دیدگاهای اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در مورد ویژگی های یک استاد خوب . مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دوره 11، 1، 57-48.
گودرزی، مصطفی.(1388). بررسی مبانی اخلاق حرفه ای معلمان از دیدگاه اندیشمندان مسلمان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کردستان.
مرزوقی، رحمت اله ؛ حیدری، معصومه و حیدری، الهام . ( 1392 ). بررسی رابطه عدالت آموزشی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی . مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی، دوره 10، 3، 216-210 .
مطلبی فرد، علیرضا ؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم و محسن زاده، فرشاد.(1390). بررسی و شناسایی نشانگرهای حرفه ای و اخلاقی در آموزش و تدریس از نقطه نظر دانشجویان کارشناسی ارشد : یک مطالعه کیفی . فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال ششم، 4. 9-1.
مظلومی محمود آباد، سید سعید؛ رهائی، زهره؛ احرام پوش، محمد حسن و سلطانی، طاهره (1389) : ویژگی های یک استاد توانمند از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهد صدوقی یزد. 1387 . مجله پزشکی هرمزگان، سال چهاردهم، 3، 233-226.
والی، لیلا، شکوهی، مصطفی و بیک زاده، امین . (1393) . ویژگی های یک استاد توانمند از دیدگاه اساتید گروه رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دوره 14، 2، 100 – 90 .
وهابی، احمد . ( 1393) . ویژگی های یک استاد خوب از دیدگاه دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی سنندج سال 1392 . مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی. دوره 7، 13، 91 -82 .
 
Beckner, W. (2004) Ethics for Educational Leaders. Boston, MA: Allyn & Bacon
Birkelund, R. (2000 ); Ethics and education. Sagepub, Journal of NursEthics,Vol. 7(6), 472-481.
Campbell , E . (2008) . Review of th literature , The Ethics of Teachin as a moral Profession . wiley , Intario Instititute for studies in Education of the university of Toronto ,357-385.
Matthews, J. R. (1991). The teaching of ethics and the ethics of teaching. Journal of Teaching of Psychology, 18(2), 80-85.
Murray, H., Gillese, E., Lennon, M., Mercer, P. & Robinson, M. (1996). Ethical principles in university
teaching. In: STLHE Society for Teaching.