چگونگی توسعه‌ دانش محتوایی- تربیتی برای تدریس ریاضی دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

چکیده: اعضای هیئت علمی دانشگاه در حرفه‌ خود، با سه نقش عمده‌ پژوهش، تدریس و خدمات درگیرند. تمرکز آموزش عالی بر پژوهش، موجب کم‌رنگ‌شدن تدریس در بین هیئت علمی شده و اطلاعات اندکی در مورد چیستی و چگونگیِ توسعه‌ دانش تدریسی در آموزش عالی، موجود است. از سوی دیگر دانش تدریس، نوعی از دانش عملی است و همین، باعث پیچیدگی مطالعه‌ آن شده است. مدل‌های مختلفی برای بررسی دانش عملی تدریس ارائه شده که پژوهش حاضر، مبتنی بر مدل دانش محتوایی- تربیتی انجام شد که با ماهیت رشته‌ای بودن تدریس در آموزش عالی، مطابقت دارد. این پژوهش با هدف بررسی چگونگی توسعه‌ دانش تدریسی استادان ریاضی و به روش پدیدارشناسی انجام شد و داده‌های آن، از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاری با تعدادی از مدرسان رشته ریاضی جمع‌آوری شد. نتایج این پژوهش نشان داد که اغلب مدرسان، از طریق الگوگیری، تکرار درس، جزوه‌ها و کتاب‌های ریاضی، دانشجویان، همکاران، تجربه‌های دوران دانشجویی، منابع و مستندات آموزشی و هدایت‌گری، دانش محتوایی- تربیتی خود را توسعه می‌دهد ومسیر این توسعه، از سمت دانش محتوایی به یادگیرنده است و توجه به این منابع در طول مسیر، برای توسعه‌ دانش محتوایی- تربیتی، نیاز به عامل دیگری به نام تأمل بر عمل دارد.  

کلیدواژه‌ها


گال، بورگ و گال. (2003). روش­های تحقیق کمی و کیفی. ترجمه الف. نصر و همکاران (1386)، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی و سمت.
ویلیس، ج. (1991). پژوهش پدیدارشناختی: ادراکات زیست جهان. در روش شناسی مطالعات برنامه درسی، الف شورت (1991). ترجمه محمود مهرمحمدی و همکاران (1387)، انتشارات سمت.
Brogt, E. (2009). Pedagogical and curricular thinking of professional astronomers teaching the Hertzsprung- Russell diagram in introductory astronomy courses for non-science major. Unpublished PhD dissertation, University of Arizona.
Counts, M. C. A. (1999). Case study of a college physics professor's pedagogical content knowledge. Unpublished PhD dissertation, Gorgia State University.
D'Andrea, V. & Gosling, D. (2005). Improving teaching and learning in higher education. Open University Press.
Gess-Newsome, J.; & Lederman, N. G. (2002). Examining pedagogical content knowledge. Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
Grossman, P.L. (1990). The making of a teacher: Teacher knowledge & teacher education. New York: Teachers College Press.
Lenze, L. & Dinham, S. (1994). Examining pedagogical content knowledge of college faculty new to teaching. Paper presented at annual meeting of AERA.
Lenze, L.(1995). The pedagogical content knowledge of faculty relatively new to college teaching. Unpublished PhD dissertation, Graduate School, Illinois.
Park, S.; & Oliver, S. (2008). Revising the conceptualization of pedagogical content knowledge (PCK): PCK as a conceptual tool to understand teachers as professionals. Research in Science Education. Vol 38. No 3. Springer Publication.
Shulman, L.S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2). 4-14.
Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57. 1-22.