بررسی برنامه درسی رشته برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در توانمندسازی دانشجویان از نظر مهارت‌های فنی، اجرایی، دانشی و نگرشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته برنامه ریزی درسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

3 دانشیار گروه علوم تربینی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی برنامه درسی رشته برنامه­ریزی درسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در توانمندسازی دانشجویان از نظر مهارت‌های فنی، اجرایی، دانشی و نگرشی بود. طرح پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر رویکرد، کمی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل دانشجویان رشته­های برنامه­ریزی درسی در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در هفت سال اخیر به تعداد 122 نفر بود. برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی مورگان استفاده شد و 85 نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه محقق­ساخته استفاده شد که در چهار بخش مهارت­های فنی، اجرایی، دانشی و نگرشی بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تائید متخصصان رسید. پایایی کل پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 978/0 برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد و...) و همچنین برای پاسخ به سؤال‌های پژوهش از آزمون تی‌تک نمونه‌ای استفاده شد. نتایج نشانگر آن بود که میانگین برنامه درسی رشته برنامه­ریزی درسی در توانمندسازی دانشجویان برابر با 40/3 بود. همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معنادار در سطح 05/0 معناداری بین میانگین برنامه درسی در توانمندسازی دانشجویان از نظر مهارت­های فنی، اجرایی، دانشی و نگرشی با میانگین مطلوب (4) وجود دارد و میانگین به دست آمده در هر چهار مهارت کمتر از وضعیت مطلوب (4) می­باشد. در این راستا چنین می­توان نتیجه گرفت که برنامه درسی رشته برنامه­ریزی درسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در توانمندسازی دانشجویان از نظر مهارت­های فنی، اجرایی، دانشی و نگرشی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و باید در این چهار مهارت، در برنامه درسی رشته تغییراتی داده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Begdeli, M., Karamati, M. R., & Bazargan Harandi, A. (2011). A study of the relationship between the field of study and the employment status of the graduates of the Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran. Research and Planning Quarterly in Higher Education, 6, 111-131 (in persian)
Parand, K., Niromand, P., Faraji Aramaki, A., Ahadieh, N. (2011). Providing a framework for the realization of the skill and technology document of the technical and vocational education organization of the country, the second evaluation and quality assurance conference in educational systems. (in persian)
J., E., and Farzadian, F. (2014). Evaluation of curriculum quality in the higher education system, National Conference of Educational and Social Sciences Psychology, Babol. (in persian)
Khoshnoudi, F., F., Allahi, M., & Najafi H., J., H. (2011). The role of educational science curriculum in the development of the country's human resources from the point of view of the faculty members of Payam Noor University, Hormozgan. Hormozgan Cultural Journal, 3, 120-134. (in persian)
Salameh, M., Kerami, M., Mehram, B., & A., Khandaghi, M. (2019). A comparative study of the employability skills of the undergraduate course in educational sciences in Iran and Syria. Iranian Quarterly of Comparative Education, 3(2), 704-723. (in persian)
Salmani, H. (2020). Knowledge, skills and attitudes. Encyclopedia of Applied Education. (in persian)
S., Sharifi, A. (2011). Examining the efficiency and appropriateness of education provided in universities and centers, higher education with educational needs for creation and promotion. Management Engineering Monthly, 5(2), 57-86. (in persian)
Sharifi A., M., F., Khorasani, A., Fathi W., K., & Salehi I., I. (2018). Determining the employability components of university graduates with a mixed exploratory approach, two-quarterly journal of theory and practice in the curriculum, 7(13), 29-52. (in persian)
Shahrkipour, H. (2012). Effective factors on increasing the educational quality of master's courses of Azad University, Faculty of Educational Sciences (Case study of Rodhen Unit). Journal of Curriculum Planning Research, 9(2/7), 118-123. (in persian)
Salehi I., E., & Rahmani Q., E. (2012). Investigating focal competencies in technical and vocational education programs, a review of theoretical issues and countries' experiences, Skill Education Journal, 1(1), 31-7. (in persian)
Abdul Wahhabi, M., Rumyani, Y., & Zarif, S. (2012). Examining the basic skills of students in the age of globalization. Research and Planning Quarterly in Higher Education, 70, 51-74. (in persian)
M., Rahmat Elah; Agriculture, F., & Nowrozi, N. (2018). Introducing and downloading the book Basis and Meaning of Hidden Curriculum: Your Look at Types of Curriculum. Avai Noor Publications. (in persian)
Mazaheri, H., M., Asmeili, F., & Ansarizadeh, F. (2019). Evaluation of the professional qualifications of female graduates in the field of educational sciences (primary education) of Farhangian University of Tehran province, the fifth national teacher training conference, Tehran. (in persian)
Moghadam, F., Parsa, A., & Mehralizadeh, Y. (2019). The effect of master's programs in educational sciences on the development of job skills, job expectations and employment chances of graduates of these fields. Bi-Quarterly Journal of Higher Education Curriculum Studies, 11(21), 201-226. (in persian)
Berei, E. B. (2020). The social responsibility among higher education students. Education sciences, 10(3), 66.
Durette, B., Fournier, M., & Lafon, M. (2016). The core competencies of PhDs. Studies in Higher Education, 41(8), 1355-1370.
Pan, Y. J., & Lee, L. S. (2011). Academic performance and perceived employability of graduate students in business and management–an analysis of nationwide graduate destination survey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 25, 91-103.
Pinar, W. (2011). The character of curriculum studies: Bildung, currere, and the recurring question of the subject. Springer
Pool, L. D., Qualter, P., & Sewell, P. J. (2014). Exploring the factor structure of the CareerEDGE employability development profile. Education+ Training, 56(4), 303-313.
Ramli, A., Nawawi, R., & Chun, M. P. P. (2010). Employees’ perception of employability skills needed in todays workforce among physiotherapy graduates. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 7, 455-463.
Robles, M. M. (2012). Executive perceptions of the top 10 soft skills needed in today’s workplace. Business communication quarterly, 75(4), 453-465.