طراحی الگوی برنامه‌درسی ‌آموزش‌عالی در شهرهای مبتنی بر دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی

2 استادیار دانشگاه هرمزگان

3 دانشیار دانشگاه هرمزگان

4 دانشیار دانشگاه باهنر.

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی برنامه‌درسی ‌آموزش‌عالی در شهرهای مبتنی بر دانش است. این پژوهش از نظر روش، در زمرۀ تحقیقات کاربردی و از نوع داده بنیاد محسوب می­شود که جمع­آوری داده­های مورد نیاز آن از میان مقالات منتشر شده در پایگاه‌های معتبر علمی بدست آمده است. اطلاعات بدست­آمده بعد از استخراج طبقه­بندی و کدگذاری شدند و الگوی برنامه‌درسی که مبتنی بر فرهنگ جامعه ایرانی باشد با کدگذاری اطلاعات استخراج شد، روند کدگذاری تارسیدن به مرحله اشباع ادامه یافت و سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی صورت پذیرفت؛ سپس یک مدل مفهومی از پژوهش­های مربوطه استخراج گردید. نتایج پژوهش نشان داد در ارائه الگوی برنامه‌درسی شهر دانشی می­تواند به توسعه نقش ‌آموزش‌عالی، آموزش، تولید و انتشار دانش، بومی­سازی دانش و تبدیل دانش و فناوری به محصول کمک کند و این رسالت نیاز به آماده سازی زیرساخت­هایی از جمله تدوین قوانین و مقررات حمایتی، حقوق مالکیت فکری و زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Azad, Nasser; Mohammadipour, Mojtabi and Naqdi, Bahman. (2018). Challenges of commercialization of knowledge-based products with emphasis on marketing and finance (Study case: Tehran University Technology Park). Quarterly Journal of Financial Economics, 12 (44): 189-208.    (in persian)

  Bagheri, Shima and Bagheri, Shahla (2005). Higher education and the transition to a knowledge-based society. Conference on employment and higher education system of the country. Tarbiat Modares University and Ministry of Science, Research and Technology. Second period.   (in persian)

  Bagherinejad (2012). The national innovation system and the new position and role of universities in the economy based on innovation. Journal of Industry and University. 5 (17 and 18) 5-16.   (in persian)

  Pour Rouhani, Majdeh (2014). Foundations and principles of the formation of "Basic knowledge city", Tehran: Rehiyaft magazine, page 67 to 82.   (in persian) 

  Tari, Mahdia; Moradi, Mohammad and Ebrahimpour, Mustafa (2015). Investigating factors affecting the growth and success of knowledge-based companies. Technology Development Quarterly, 12 (45): 44-36.   (in persian) 

  Jafari Baghiabadi, Somayeh; Nowrozi, Alireza; Wasfi, Mohammadreza and Moradi, Shima (2022). The necessity of inter-organizational knowledge sharing in the smartening of information and knowledge centers in smart cities. research paper Librarianship and Information, 12 (2): 5-28.   (in persian) 

  Jafari Mehrabadi, Maryam and Sojodi, Maryam (2017). Knowledge-based city as an interdisciplinary concept. Development Strategy, 52: 120-152.  (in persian) 

  Khorramshad, Mohammad Baqir and Adami, Ali (2009). Islamic Revolution, Civilizing Revolution, Iranian University, Civilizing University. Cultural Research Quarterly, 2 (6): 161-188.   (in persian) 

  Khosropanah, Abdul Hossein (2003). "Pathology of software movement and science production", Rowaq Andisheh Quarterly, number 37.   (in persian) 

  Khayatan, Mohammad Sadiq; Tabatabaei, Seyyed Habibullah; Amiri, Maqsood and Eliasi, Mehdi (2015). Content analysis of the characteristics of knowledge-based companies. Organizational resource management research. 5 (2): 21-47.     (in persian) 

  ​Rowley, Daniel (2003). Strategic change in universities and higher education centers, (Arasteh, Hamidreza; translator), Tehran: Educational Psychology Quarterly.   (in persian) 

  Rizvani, Mehran and Taghraei, Mohammad Taghi (2011). The role of organizational social capital in the trend towards organizational innovation in knowledge-based companies (case study: companies located in Science and Technology Park University of Tehran). Change Management Research Journal, 3 (6): 28-53  (in persian) 

  Zare, Somayeh; Zainalipour, Hossein; Zarei, Iqbal and Mohammadi, Mahdi (2017). Curriculum content design for sustainable development education in Iran's higher education system: (a qualitative research), Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 14: 25-36   (in persian) 

   

    Ziari, Karamat Allah; Mohammadpour, Saber; Manochehri, Ayyub and Ayvazlou, Mahmoud (2019). The importance of urban information and communication infrastructure development in the process of globalization of cities. New perspectives in human geography. Human geography, period 2 (2): 1-12                (in persian) 

  Sobhani, Hassan; Ahqaghi, Meytham and Naderi, Ismail (2012). Entrepreneurship from the perspective of monotheistic religions with an emphasis on the economic system of Islam. Entrepreneurship Development 5(4): 169-188.     (in persian)

  Sohailifar, Farahnaz and Esmaili Shad, Behrang (2015). The role of media in the development of entrepreneurship. The first international conference on management, economics, accounting and educational sciences.     (in persian)

  ​Ali Ahmadi, Alireza (1998). Research management to technology development, Islamic Azad University Scientific Publishing Center.     (in persian)

  Qaidi, Maryam and Alizadeh Thani, Mohsen (2016) Explaining the role of social capital on innovation performance in knowledge-based companies. Social capital management, 3 (4): 607-6028     (in persian)

  Golestan Nejad, Abolqasem (2016). Isfahan, Shahrdanshi. Isfahan: Isfahan Sharq Magazine.     (in persian)

  Mohammadzadeh, Behnam (2018). Intellectual property protection guarantees in the law. Electronic Quarterly of Legal Researches of Qonun Yar, 1(3): 63-96          (in persian)

  Musapour, Nematullah and Amir Sardari, Farhad (2005). Basics of curriculum. Tehran: Samit Publications.     (in persian)

  Naqsh, Amir Reza (2016). The vision of Isfahan as a knowledge-oriented city, Isfahan.     (in persian)

  Nowruzzadeh, Bahman and Fathi Vajargah, Korosh (2006). Towards other metatheories to understand the hidden curriculum. Journal of Research in Curriculum Planning, 10: 75-95.  (in persian)

  ​Humafar, Milad and Pourjafar, Mohammad Reza (2016). Explaining the role of urban planning in realizing the goals of resistance economy in the field of knowledge-based economy, a case study: Tehran metropolis. The first international economic conference A city with a resistance economy approach, action and action. Scientific Association of Urban Economics of Iran .  (in persian)

  The Council of Ministers. President's Science and Technology Vice President (2012). The Law for the Protection of Knowledge-Based Companies and Institutions and the Commercialization of Innovations and Inventions - Approved 2010 - Executive Regulations.  (in persian)

  Yaqoubi, Noor Mohammad; Dehghani, Masoud and Omidvar, Maleeha (2019). Presenting an agile model in an entrepreneurial university with a knowledge management approach. Public Management Research, 12 (43): 185-204.              (in persian)

  Altbach, p (1988). Comparative Studies in Higher Education in: Postlethwaite ,in (ed). The Encyclopedia of comparative Education and National System of Education, pp 6-7

  Barnett, R & Parry, G & Coate, K (2001). Conceptualizing Curriculum Change. Teaching in Higher Education, 6 (4). 435-449

  Bridges, D (2000). The Higher Education curriculum 21 set century, Cambridge. Journal of Education combridge. 7 (2). 122-145

  Christian Sandstrom, Karl Wennberg, Martin W. Wallin, Yulia Zherlygina. (2016). Public policy for academic entrepreneurship initiatives: a review and critical discussion. J Technol Transf. DOI 10.1007/s10961-016-9536-x.

  Grimaldi, D., & Fernandez, V. (2017). The alignment of University curricula with the building of a Smart City: A case study from Barcelona. Technological Forecasting and Social Change, 123, 298-306

  Kumar, Harish; Kumar Singh, Manoj; Gupta, M.P.  & Madaan, Jitendra (2020). Moving towards smart cities: Solutions that lead to the Smart City Transformation Framework. Technological Forecasting & Social Change, 153. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.04.024.

  Alfaro Navarro, José Luis ; López Ruiz, Víctor Raúl ; Nevado  Peña, Domingo (2017), The Effect of ICT Use and Capability on Knowledge-based Cities, Original Research Article Cities, 60, Part A, February: 272-280.

  Rieckmann, Marco (2012). Future-oriented higher education: Which key competencies should be fostered through university teaching and learning?. Futures, N:44: 127–135. 

  Pradip Kumar Sharma, Jong Hyuk Park. (2018). Blockchain based hybrid network architecture for the smart city. Future Generation Computer Systems, 86: 650–655.

  1. Gluga, J. Kay, T.Lever,(2013). Foundation for modeling university curricula in terms of multiple learning goals sets, IEEET rans. Learn. Technol. 6(1): 25–37.

  Williams, L. Turner, N. Jones. A. (2008). Embedding Universities in Knowledge Cities. An Ideopolis and Knowledge Economy Programme paper.

  Yigitcanlar, T. (2008). Planning for knowledge-based urban development: global perspectives. Journal of Knowledge Management, 13(5), 228-242.

  Yigitcanlar, T.  (2019). Brisbane: city knowledge emerging an of processes development urban based-Knowledge. Australia, 1(8):53-67.

  Franz, Peter (2008). From university town to knowledge city. Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Germany.