تاملی بر فهم برنامه درسی و پداگوژی از نگاه مدرسان : مطالعه موردی دپارتمان برنامه درسی و پداگوژی دانشگاه بریتیش کلمبیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

2 استاد برجسته دپارتمان برنامه درسی و پداگوژی دانشگاه بریتیش کلمبیا- ونکوور- کانادا

چکیده

این مقاله با هدف واکاوی و توصیف فهم برنامه درسی مدرس برای تدریس در کلاس درس و نگاه پداگوژی مبتنی بر تجربه زیسته مدرسان دپارتمان برنامه درسی و پداگوژی دانشگاه بریتیش کلمبیا تدوین شده است. داده ها بر اساس یک طرح پژوهش کیفی از نوع مطالعه موردی کمک کننده با رویکرد پدیدارشناختی و به کمک مصاحبه نیمه ساختار یافته باز پاسخ جمع آوری شده اند و در تکمیل از شیوه مشاهده کلاس درس استفاده شد. تحلیل داده ها بر مبنای استقرای تحلیلی انجام گرفت. مشارکت کنندگان در این پژوهش از میان اعضای هیات علمی دپارتمان برنامه درسی و پداگوژی به شیوه هدف مند بر اساس سه ملاک رتبه  استادی، تجربه تدریس و حوزه فعالیت به تعداد هفت مدرس در حوزه های نظریه پردازی برنامه درسی، برنامه درسی تربیت معلم، برنامه درسی و دانش پژوهی تربیت معلم، آموزش علوم، آموزش هنر، آموزش مطالعات اجتماعی، و آموزش عالی انتخاب شدند. یافته ها پانزده مولفه در زمینه فهم برنامه درسی و چهارده مولفه در زمینه نگاه پداگوژی را نمایان ساختند. با تامل بر یافته ها این معنا استنباط شد که فهم برنامه درسی و نگاه پداگوژی مدرسان متاثر از دو نوع پارادایم است. پارادایمی که برنامه درسی به عنوان طرح ناتمام و گفتمان پیچیده فهمیده می شود. این فهم از برنامه درسی با پداگوژی تحول درونی به کمک توسعه دید نظری، انتقادی و معنوی دنبال می شود. دیگری، برنامه درسی به عنوان طرح مدون مساله محور فهمیده می شود که از پداگوژی ساخت و فهم دانش به کمک توسعه دید انتقادی، چند صدایی و اندیشه ورزی استفاده می کند.

کلیدواژه‌ها


Ann Reid, Kamla Kerry (2018). An Investigation of the Nature and Purpose of Critical Thinking. Doctor of Philosophy Department of Curriculum, Teaching and Learning University of Toronto.
Bach, Jacqueline (2010). Praxis.  Encyclopedia of Curriculum Studies. Edited by
 Craig Kridel.  SAGE Publications, Inc.
Bailey, Lucy E. (2010). Case Study Research. Encyclopedia of Curriculum Studies. Edited by Craig Kridel. SAGE Publications, Inc.
Barnett, Ronald (2009). Knowing and becoming in the higher education. Studies in Higher Education. https://doi.org/10.1080/03075070902771978.
Calderon-Berumen, Feryca and O’ Donald, Karla (2017). A Living Curriculum of Orgullo. Journal of Curriculum Theorizing.  31 (3). Pp. 31-43.
Clandinin, D. Jean (2016).  Engaging in Narrative Inquiry. Routledge. 2nd ed.
Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston, MA: Pearson.
Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.     
Doll, Mary Aswell(2017).  The Reconceptualization of Curriculum Studies: A Festschrift in Honorof William F. Pinar. Routledge.
Garman, Noreen (2010).  Instruction as a Field of Study. Encyclopedia of Curriculum Studies.   Edited by Craig Kridel. SAGE Publications, Inc.
 
Hendry, Petra Munro (2017). William F. Pinar: Reflections on a Public Intellectual. The Reconceptualization of Curriculum Studies. Edited by Mary Aswell Doll. Routledge.
Huddleston, Gabriel (2018).  Combining curriculum studies and cultural studies
as a move toward the concrete in post qualitative research. JOURNAL OF CURRICULUM AND PEDAGOGY. 15 (2). Pp. 175–192.
Murillo, Fernando M. (2018). A Lacanian Theory of Curriculum in Higher Education: The Unfinished Symptom. Palgrave Pivot, Springer NatureSwitzerland AG.
Pinar, William F. (2004). What Is Curriculum Theory? Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Pinar, William, F. (2008). What Is Curriculum Theory? Taylor & Francis e-Library.
Pinar, William, F. (2015). Educational Experience as Lived: Knowledge, History, Alterity. The Selected Works of William F. Pinar.  Routledge.
Pinar, William F.(in press). Moving Images of Eternity: George Grant’s Critique of Time, Teaching, and Technology. Ottawa: University of Ottawa Press.
Ramjewan, Neil T. and Elena V. Toukan(2018). Multiple resonances of curriculum as lived. CURRICULUM INQUIRY.  48 (4).Pp. 407–414.
Rittle,H. W., & Webber, M. M. (1973). Dilemmas in a general theory of planning. Policy sciences,4(2). Pp. 155-169.
Schubert, William Henry (2002). Curriculum books : the first hundred years. P. Lang.  2nd ed.
Schubert, William Henry (2009).   Intellectual Advancement through Disciplinarity: Verticality andHorizontality in Curriculum Studies by William F. Pinar. Educational Researcher. 38 (2). pp. 136-140.
Stake, R. E. (1995). The art of case study research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Stake, R. E. (2000). Case studies. In N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln (Eds.), The handbook of qualitative research (2nd ed., pp. 435-454). Thousand Oaks, CA: Sage Publications
Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Yin, R. K. (2012). Case study methods. In H. Cooper (Ed.), APA handbook of research methods in psychology: Vol. 2. Research designs. pp. 141-155. Washington, DC: American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/13620-009
Yin, R. K. (2014). Case study research: Design and methods. 5th ed. Thousand Oaks. CA: Sage.