دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

چالش های کارآموزی در ایران؛ پیوند مسیر به ریزوم (مطالعه موردی: رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

عاطفه نصیری همراه؛ کورش فتحی واجارگاه؛ روح‌اله آقاصالح؛ سعید صفائی موحد؛ محمود حقانی


طراحی چارچوب سیاستگذاری برنامه درسی فناورانه در نظام آموزش عالی: رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

مریم شفیعی سروستانی؛ فاطمه میرغفاری؛ فاطمه کشتکار؛ زهرا پاکباز؛ مرضیه حاجی زاده؛ باقر آذرپیکان