تحلیل روابط بین شایستگی‌های محوری اعضای هیأت علمی و کیفیت آموزش عالی(یک مطالعه موردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه ارتباط بین شایستگی‌های محوری اعضای هیأت علمی و ابعاد کیفیت آموزش عالی بود. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 92-1391 بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی 331 نفر برای پاسخگویی به پرسشنامه‌ها انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش دو پرسشنامه محقق‌ساخته بود که روایی و پایایی آنها بررسی و تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از آزمون‌های t تک‌نمونه‌ای، تحلیل مانوا و رگرسیون چندگانه استفاده شد.یافته‌ها حاکی از آن بودند که:1- میانگین ابعاد اهداف، اساتید و امکانات پایین‌تر و بعد دانشجویان بالاتر از میانگین نظری بود؛ 2- در مورد شایستگی‌ها نیز میانگین بعد مدیریتی بالاتر و بعد پژوهشی پایین‌تر از میانگین نظری قرار داشت؛ 3- نتایج آزمون تحلیل مانوا نشان داد که ارتباط معنی‌داری بین ابعاد آموزشی، پژوهشی و ارتباطی با ابعاد کیفیت آموزش عالی وجود دارد؛ 4- تحلیل رگرسیون چندگانه نیز حاکی از این بود که هر یک از ابعاد شایستگی‌ها پیش‌بینی‌کننده‌های معنی‌داری برای برخی از ابعاد کیفیت آموزش عالی بودند. 

کلیدواژه‌ها