شناسایی قابلیت‌های اشتغال‌پذیری دانش آموختگان تربیت بدنی با استفاده از رویکرد داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی،واحدیاسوج،دانشگاه آزاد اسلامی ،یاسوج ،ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی،واحدیاسوج،دانشگاه آزاد اسلامی ،یاسوج ،ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی،دانشکده تربیت بدنی،دانشگاه تهران،تهران،ایران.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی و شناسایی قابلیت­های اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان تربیت بدنی است. روش پژوهش برخاسته از نظریه داده بنیاد برای تبیین و تحلیل یافته های حاصل از مصاحبه­های اکتشافی بود. جامعه مورد مطالعه این پژوهش اعضای هیأت علمی، دانشجویان و دانش آموختگان کارشناسی ارشد و ‏دکتری و کارافرینان ‏ورزشی که در این زمینه صاحبنظر بودند. ‏ روش نمونه گیری نمونه­گیری هدفمند و گلوله برفی بود. ابزار گردآوری یافته ها از طریق مصاحبه نیمه سازمان یافته بود. در تحلیل یافته­ها از تحلیل محتوا و احصاء مضامین در مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردید. با استناد به ادبیات پژوهش و یافته­های اکتشافی قابلیت­های اشتغال­پذیری ‏دانش آموختگان تربیت بدنی به عنوان پدیده محوری بود. بر  اساس بررسی به عمل آمده اشتغال پذیری سازه­ای چند بخشی است که متاثر از  مجموعه­ای از عوامل زمینه­ای، شرایط مداخله­گر، خصوصیات و قابلیت­ها، شرایط علی، راهبرد و پیامدهایی است و در دنیای کنونی در صورتی که دانش آموختگان به این مهارت­ مجهز نشوند، موفّق به یافتن شغل نخواهند شد.  بنابر این بهسازی منابع انسانی دانشگاه، بازبینی کتب درسی، تقویت کارآفرینی، آموزش­های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار‏، ارتقــای توانمندی­های مهارت­های شغلی و حرفــه­ای دانش آموختگان‏ و ارتقــای کمی و کیفی رویدادهای مرتبط بــا اشتغال می­توانند در اشتغال پذیری دانش آموختگان تربیت بدنی و علوم ورزشی کمک کننده باشد.

کلیدواژه‌ها


احمدپور، امیر؛ نوری، میثم؛ علیخانی دادوکلایی، مهدی. (1394). واکاوی صلاحیت های حرفه ای مورد نیاز، کارشناسان سطح عملیاتی ترویج کشاورزی در استان مازندران. فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، 2(2)،ص 201-214
احمدی پور، لقمان؛ و یوسفی، قباد. (1393). مهارت محوری در بکارگیری و استخدام نیروی کار. نشریه کار و جامعه، شماره، 172ص،78-72
اختیاری، سارا. (1393). جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب و کار سال 2015 میلادی بانک جهانی، دفتر پایش و بهبود محیط کسب وکار،
استراس، آنسلم؛ کوربین، جولیت. (1390). اصول روش تحقیق کیفی (نظریه‌ی مبنایی، رویه­ها و شیوه‌ه). ترجمه‌ی بیوک محمدی، چاپ سوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
استواری، مریم. (1382). فن آوری اطلاعات و مسأله اشتغال دانش آموختگان کشاورزی در ایران . مجموعه مقالات همایش نقش فن آوری اطلاعات در اشتغال، بهمن 1380 . تهران: انتشارات علم و صنعت،.ص293-303
امینی، علیرضا. (1396). تحلیل اجمالی وضعیت بازار کار فارغ التحصیلان دانشگاهی و ارایه اقدامات و راهکارهای لازم برای افزایش اشتغال پذیری آنها. (سازمان برنامه و بودجه). شماره گزارش،ص 8-121.
ایزدی، صمد؛ صالحی عمران، ابراهیم؛ قربانی، عادل. (1389). ارزیابی وضعیت اشتغال  دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی و کاربردی. فصلنامه‌ی انجمن آموزش عالی ایران،3(2) 1-24.
آقاپور، شهلا؛ موحد محمدی، سید حمید؛ علم بیگی، امیر. (1393). نقش مهارتهای کلیدی در شکل گیری قابلیت اشتغال دانشجویان. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، ۲۰ (۱)،ص ۴۱-۵۶.
باقری کراچی، امین؛ عباسپور، عباس و آقازاده، احمد. (1392). طراحی الگوی شایستگی‌های دانش-آموختگان دانشگاه اسلامی برای خدمت محوری و تأمین نیازهای جامعه. مدیریت در دانشگاه اسلامی. دوره 1، شماره 3، 503-520‌ برومند،محمد‌رضا؛ فضلی درزی، اعظم؛ عظیمی دلارستاقی، عادله.(1392). مطالعه دیدگاه دانشجویان ‏ودانش آموختگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی نسبت به آینده شغلی‏. پژوهش در ورزش ‏دانشگاهی، 5، ص 48-31‏
برآبادی، سید ابوالقاسم؛ ملک، محمدی؛ اسدی، علی. (1388). موانع آموزشی اجتماعی و فرهنگی اشتغال فارغ التخصیلان کشاورزی. ماهنامه اقتصاد، کار و جامعه،109، ص 92-100.
پورآتشی،مهتاب. (1397). ارزیابی نقاط قوت و راهکارهای ارتقای اشتغال‌پذیری دانشجویان کشاورزی.پژوهش مدیریت اموزش کشاورزی، 10، 18-31.
حجازی، اسد؛ کشتکاروناشی، زهرا. (1395). بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی کسب و کارهای کوچک (مطالعه موردی: فروش پوشاک بانوان در شهر کرج) پنجمین همایش ملی و چهارمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، صص 1-8.
حریری، نجلا. (1385). اصول و روش‌های پژوهش کیفی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات.
رسولی، کامران و احمد پور داریانی، محمود. (1390). ارزیابی عامل های موثر بر توسعه کارآفرینی از دیدگاه دانش آموختگان کشاورزی دانشگاه های غرب ایران. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی،3(16)،ص78-91.
زلالی، نعیمه؛ خسروی پور، بهمن؛ زارع، عادل. (1394). تنگناها و چالش­های اشتغال دانش آموختگان کشاورزی از دیدگاه مدیران اجرایی. فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی،7(33)،ص 73-83.
زمانی، غلامحسین؛  عزیزی، خالخیلی طاهر. (1385) .تحلیل نظرات مدیران اجرایی نسبت به اشتغال دانش آموختگان کشاورزی. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران ،2(2)،  73 85 .
شجاعی، محمدرضا. (1388). نظام آموزش عالی کشور و اشتغال دانش آموختگان. مجموعه مقالات سومین همایش دو سالانه اشتغال و نظام آموزش عالی کشور، 24 و 25 اردیبهشت. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس. ص 204-181.
شرفی، محمد؛ عباسپور، عباس.(1394). شناسایی قابلیت­های اشتغال­پذیری دانش­آموختگان دانشگاه­ها براساس نظریۀ ‏داده بنیاد. دوفصلنامۀ نوآوری و ارزش آفرینی، 3(7)،ص 33-48‏
شریفی اسدی ملفه، فاطمه؛ خراسانی، اباصلت؛ فتحی واجارگاه ،کوروش؛ صالحی عمران، ابراهیم. (1398). تعیین مولفه های اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاهی با رویکرد آمیخته اکتشافی. دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، ۷ (۱۳)، ص 29-۵۲.
شهبازی، اسماعیل؛ علی بیگی، امیرحسین.(1385).صلاحیت‌های مورد نیاز دانش آموختگان کشاورزی برای ورود به بازار  کار. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 2، (1)،ص ‌14- ‌24.
عبدالوهابی، مرضیه؛ رومیانی، یونس؛ ظریف، سکینه. (1392). بررسی مهارت­های اساسی دانشجویان در عصر جهانی شدن. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، ۱۹ (۴)، ص۵۱-۷۴.
عظیمی دلارستاقی، عادله؛ رضوی، سید محمد حسین؛ برومند، محمدرضا. (1397). شناسایی عوامل زمینه‏ای تاثیرگذار بر استقرار کارآفرینی استراتژیک در کسب و کارهای ورزشی. مدیریت و توسعه ورزش،7(4) پیاپی 16،ص 70-87
لامعی، بهزاد (1389). موانع قانونی رشد کارآفرینی در صنایع کوچک. صنعت و کارآفرینی، 51 ، ص 37-43
محمدی، حسین ؛ روحانی، حسین. (1394). کاربرد مدل پروبیت چندگانه درتحلیل عوامل موثر بر نوع اشتغال دانش آموختگان علمی کاربردی کشاورزی. اقتصاد و توسعه کشاورزی،29(2)،ص 116-125
ملک پور، علی؛ محمدی، فؤاد. (1392). بررسی زمینه‌ها و موانع اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی مقطع کارشناسی رشته‌های علوم انسانی شهرستان بیجار. مجله کار و جامعه،157، ص24-37
موحدی، رضا.(1396). بازدارنده های اشتغال دانش آموختگان کشاورزی. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی, 41، ص 79 - 95 .‌
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری (1397). طرح رصد اشتغال  فارغ التحصیلی دانشگاه. .msrt.ir .
Abelha,M , Fernandes S , Mesquita,D,. Seabra, F,. Ferreira-Oliveira, A T.(22020). Graduate Employability and Competence Development in Higher Education—A Systematic Literature Review Using PRISMA. Sustainability, MDPI, Open Access Journal, 12(15),1-27
Alibaygi. A, Barani. SH. (2012).Analysis of generic competencies required for university graduates: Perceptions of agricultural engineers and mangers (Kermanshah Province). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development. 43-2: 99-111 (
Anne-Marie. N. (2009). Modeling the effects of diversity experiences and multiple capitals on Latina/o colleges students academic self-confidence. Journal of Hispanic higher educational. 8(2): 179- 196.
Ariffin. H. F, Raja-Abdullah. R. P. S, Baba. N. (2015). Structural relationships between career developments learning, work integrated learning and employability: A structural equation modeling approach.2nd International Hospitality & Tourism Conference Location: Penang, Malayaia Date: SEP 02-04, 89-93
Asonitou. S. (2015). Employability skills in higher education and the case of Greece. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 175: 238-290
Bednaříková. Z, Bavorová. M. Ponkina. E. V. (2016). Migration motivation of agriculturally educated rural youth: The case of Russian Siberia. Journal of Rural Studies. 45: 99-111.
Bingbing, A. B.  (2014).Tracer study of BS in Information Technology (BSIT) graduates of Camarines Sur Polytechnic Colleges, Nabua, Camarines Sur from 2004 to 2010. Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research, vol. 2, no. 4, pp. 26–30.
Binkley. M. E. (2012). Defining Twenty-First Century Skills. In p. M.   
Clark. B. Button, C. (2011). Sustainability transdisciplinary education model: interface of arts,science, and community (STEM). International Journal of Sustainability in Higher Education. 12 (1): ‌41-54.‌
Clarke, M. (2017). Rethinking graduate employability: The role of capital, individual attributes and context. Studies in Higher Education, doi: 10.1080/03075079.2017.1294152.
Dana. LP.(2001). The education and training of entrepreneurship in Asia. Education + Training.. 43( 8/9): 405-415.
Eng. S. (2009). Social capital and academic achievement among children in Cambodia: A close look at family. Ph.D. thesis, Texas Tech University
Etcheverry. E, Clifton. R. A, Roberts. L. W. (2001). Social Capital and Educational Attainment: A Study of Undergraduates in a Faculty of Education. Alberta Journal of Educational Research. 47(1): 24-39.
Fajaryati, N., Akhyar, B M ,. Wiranto.(2020). The Employability Skills Needed To Face the Demands of Work in the Future: Systematic Literature Reviews. Open Engineering, 10, 1:595–603
Fugate. M, Kinicki. A. J, Ashforth. B. E. (2004). Employability: A psycho-social construct, its dimensions, and applications. Journal of Vocational behavior. 65(1): 14-38
Gill, R. (2018). Building employability skills for higher education students: An Australian example. Journal of Teaching and Learning for Graduate Employability, 9(1), 84–92.
Hällsten, M., Edling, C., Rydgren, J. (2017). Social capital, friendship networks, and youth unemployment. Social Science Research, 61 (1): 234-250.
Hattab. W. H. (2014). Impact of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Intentions of Uni-versity Students in Egypt. The Journal of Entrepreneurship. 23(1): 1–18
Hejazi. Y, Hashemi. S. M, Malek-Mohammadi, E. (2008). Iranian agricultural graduates and agri-business ventures. American Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Science.4(3): 311-317.
Hennemann. s, Liefner, I. (2010).Employability of German Geography Graduates: The Mismatch between Knowledge Acquired and Competences Required. Journal of Geography in HigherEducation. 34( 2): 215–230.
Holmes. L. (2013). Competing perspectives on graduate employability: Possession, position or process?. Studies in Higher Education. 38(4):538-554
Hosseini. M, Kalantari. K . Eskandari. F. (2008). The role of Iranian higher education system on entrepreneurial success of its graduates: some policy implications for entrepreneurship education. American Eurasian Journal. 3(3): 394-402.
Ifenthaler. D. (2014). Curriculum Design for the Twenty-First Century. Curriculum Models for the 21st Century, 1-14.
Jackson. D. (2015). Employability skill development in work-integrated learning: Barriers and best practice. Studies in Higher Education. 40(2): 350-367.
Kumar. A, and Kumar. V.A. (2014).Pedagogy in Higher Education of Agriculture. Procedia - So cial and Behavioral Sciences. 152: 89-93.
Lin. J. (2006). Employment and China’s Private Universities: Key Concerns. In: International Higher education Newsletter. 42(1): 1-28.
Lisá, E., Hennelová, K,. Newman, D.(2019). Comparison between employers’ and students’ expectations in respect of employability skills of university graduates. International Journal of Work-Integrated Learning, 20(1), 71-82
McArdle. S, Waters. L, Briscoc. J.P, Hall, D.t. (2007). Employability during unemployment adaptability, career identity and human and social capital. Journal of Vocational Behavior. 71: 247-264.
Metcalfe, Denise J. A,. Fourie, Cornelius M,. Myburgh, Christoffel P. H.(2020). Graduate capabilities required of South African food science and technology students. Journal of Food Science Education. 1-12
Mian. S. (2006). Can 'Entrepreneurial University Model. Help Pakistan.
Minten. S. Forsyth. J. (2014). The careers of sports graduates: Implications for employability strategies in higher education sports courses. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education. 15: 94-102
Molla. T, Cuthbert. D. (2015).  The issue of research graduate employability in Australia: An analysis of the policy framing (1999-2013). Aust. Educ. Res. 42: 237-256
Movahedi. R, Akbari. R, Yaghoubi Farani. A, And Khodaverdian. M R. (2010). Strategies for Improving Employment Status of Agricultural Graduates (Case Study: Bu Ali Sina University, Hamedan). Agricultural Extension and Education Research. 3(4): 85-98‏.(Persian).
Pan. Y. H, Cao. J. M, Jiang. H. G, & Tu. K. Q.(2014) .  How to enhance the employability of the graduates majored in economic. International Conference on Information Technology and Computer Application Engineering (ITCAE). 497-497.
Pillai. S, Khan. M. H, Ibrahim. I. S, & Raphael. S. (2012). Enhancing employability through industrial training in the Malaysian context. Higher Education. 63(2):187-204.
Pool. L. D, & Sewell. P. (2007). The key to employability: developing a practical model of graduate employability. Education+ Training. 49(4): 277-289
Prado. J. M. (2008). Comparing educational trajectories of two Chinese students and one Latina student, a social capital approach. The High School Journal. 92(2): 14-27.
Rowe, A. D., & Zegwaard, K. E. (2017). Developing graduate employability skills and attributes: Curriculum enhancement through work-integrated learning. Asia-Pacific Journal of Cooperative Education, Special Issue, 18(2), 87-99.
Sachs, J., Rowe, A., & Wilson, M. (2017). Good practice report – WIL. Report undertaken for the Office of Learning and Teaching. Retrieved from http://www.olt.gov.au/resource-good-practice-workintegrated- learning
Saunders. Mark, Lewis. Philip, Thornhill. Adrian. (2009). Research methods for business students. Fifth edition. Harlow: Pearson Education
Sermsuk, S., Triwichitkhun, D., & Wongwanich, S. (2014). Employment conditions and essential employability skills required by employers for secondary school graduate. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 116: 1848-1854
Sewell. P , Pool. L. D. (2010a). The UCLan – CareerEDGE Employability Development Profile. Retrieved, from www.uclan.ac.uk/students/employability/futures/assets/media/CareerEdge_EDP_and_Action_Plan.doc
Sewell. P, & Pool. L. D. (2010b). Moving from conceptual ambiguity to operational clarity: employability, enterprise and entrepreneurship in higher education. Education+ Training. 52(1): 89-94.
Shiri. N, Gholami. H, Arabi. R, and mirakzadeh. A. A. (2013), Role of Social Capital in Agricultural Students’ Academic, Achievement: a case from Iran. journal of Educational Sciences & Psychology, III (1), Retrieved June 12 2009, from http://jesp.upg-ploiesti.ro/index.php?option=com_phocadownload view=file&id=390:role-of-social-capital-in-agricultural-students-academic-achievement-a-case-fromiran& temid=16
Sid Nair. C, Patil. A, & Mertova. P. (2009). Re-engineering graduate skills – a case study. European Journal of Engineering Education. 34(2):131-139.
Skivington. K, Benzeval. M, Bond. L. (2014). Motivated for employment? A qualitative study of benefit recipients. The Lancet. 384 (2): S72-587.
Smith. V. (2010). Review article: Enhancing employability: Human, cultural, and social capital in an era of turbulent unpredictability. Human Relations, 63(2): 279-300.
Swanson. B.E, Barrick. R.K, Samy. M.M. (2007).Transforming Higher Agricultural Education In Egypt:Strategy.Approach And Results,In: Proceedings of the 23th Annual Conference of AIAEE: 332-342, Polson, Montana.
Tomlinson. M. (2008). The degree is not enough: Students’ perceptions of the role of higher education credentials for graduate work and employability. British Journal of Sociology of Education. 29(1): 49-61.
Tomlisons. M. (2007). Graduate employability and student attitudes and orientations to the labour market. Journal of Education and Work, 20(4), 285–304.
Watts. A. G. (2006). Career development learning and employability. Heslington: Higher Education Academy
Yorke, M. (2010). Employability: Aligning the message, the medium and academic values. Journal of Teaching & Learning for Graduate Employability, 1(1) 2-12
Zegwaard, K. E., Campbell, M., & Pretti, T. J. (2017). Professional identities and ethics: The role of workintegrated learning in developing agentic professionals. In T. Bowen & M. Drysdale (Eds.), Work-integrated learning in the 21st century: Global perspectives on the future international perspectives on education and society (pp. 145-160).