رابطه مؤلفه‌های برنامه درسی تعاملات آموزشی، کیفیت تجارب یادگیری با رضایت تحصیلی دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهراء

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار برنامه‌ریزی درسی، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تعاملات آموزشی، کیفیت تجارب یادگیری وادراک از مؤلفه‌های برنامه درسی با رضایت تحصیلی دانشجویان صورت گرفت. جامعه پژوهش دانشجویان دانشکده روان‌شناسی وعلوم تربیتی دانشگاه الزهراء بودند. با استفاده از نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم جامعه، تعداد 268 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه‌های تعاملات آموزشی تحصیل (سواری، 1394)، ادراک دانشجویان از مؤلفه‌های برنامه درسی طاطاری (1394)، کیفیت تجارب یادگیری نعامی (1388) و رضایت از تحصیل حسین و بمانی (2012) بود که روایی وپایایی آن‌ها مورد تأیید قرار گرفت. داده‌های گردآوری شده با بهره‌گیری از نرم‌افزار SPSS v22 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین مؤلفه‌های تعامل دانشجو – دانشجو، تعامل دانشجو – استاد وتعامل دانشجو – محتوا از متغیر تعاملات آموزشی ومؤلفه‌های منابع، محتوا، انعطاف‌پذیری وکیفیت رابطه استاد- دانشجو از متغیر کیفیت تجارب یادگیری وهمچنین مؤلفه روش، محتوا وارزشیابی از متغیر ادراک از مؤلفه‌های برنامه درسی با متغیر رضایت تحصیلی دانشجویان ارتباط مثبت معنا‌دار وجود دارد. مؤلفه‌های روش وارزشیابی از متغیر ادراک از مؤلفه‌های برنامه درسی در پیش‌بینی رضایت تحصیلی دانشجویان به ترتیب برابر با 440/0 و 433/0 است. همچنین، مؤلفه‌های انعطاف‌پذیری وکیفیت رابطه استاد- دانشجو از متغیر کیفیت تجارب یادگیری به مقدار 254/0 و417/0 ومؤلفه‌های تعامل دانشجو – دانشجو وتعامل دانشجو – استاد به مقدار 219/0 و304/0 قابلیت پیش‌بینی رضایت تحصیلی دانشجویان را دارند. نظر به یافته‌های پژوهش پیشنهاد می‌شود به نحوه ارتباط اساتید با دانشجویان به مثابه یکی از ملاک‌های ارتقاء اساتید توجه ویژه‌ شود ودست اندرکاران نظام آموزش عالی نیز به تدوین برنامه‌های درسی متناسب با شرایط دنیای حاضر اهتمام ورزند.

کلیدواژه‌ها


Amouyi, N., Farajullahi, M., and Zarrabian, F. (2017). The relationship between the perception of curriculum components in predicting the academic engagement of nutrition students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Research in Medical Sciences Education, 10(3), 3-12[in Persian]. 
 Arasteh, H. and Bani Asadi, A. (2012). Examining the academic satisfaction of the students of the first master's course based on education: a case study. Journal of Educational Planning, 1(2), 5-27 [in Persian].   
Arefi, M., Mohammadi, R., and Khorsandi Yamchi, A. (2017). Evaluation of university organizational atmosphere, quality of learning experiences and academic burnout of students (elite winners of national exams and Olympiad of the National Education Evaluation Organization), Teaching and Research Quarterly, 6(1), 1-23 [in Persian].   
Bidokhti, A., Jafari, A., Nourouzi, S., and Khosravinia, M. (2013). The effect of social capital on academic satisfaction. Journal of Educational Planning, 2 (3), 107-138 [in Persian]. 
 
Bray, E., Aoki، K., and Dlugosh, L. (2008). Predictors of Learning Satisfaction in Japanes Online Distance Learners. International Review of Research in Open & Distance Learning، 9(3): 1-24.
Chejlyk, S. (2006). The effects of online course format and three components of student perceived interactions on overall course satisfaction. Dissertation Abstracts International, 67(04). (UMI No. 3213421).
Dehghani, A., Baharlu, R., Ben Razi Ghabesh, A., Farrokh Abadi, F., Zarei, Z., and Mehboodi L. (2013). Factors affecting academic satisfaction; The views of students of Jahrom University of Medical Sciences, Journal of Education Strategies in Medical Sciences, 7(3), 154-147 [in Persian]. 
Hadavi, M., and Esmaeli, S. (2013). The level of satisfaction of intelligence students of Rafsanjan University of Medical Sciences with their field of study and their views on the field of study and future career in 2013, Rafsanjan Journal of Medical Sciences, 13(7), 618-609 [in Persian]. 
Hatcher, L.; Kryter, K.; Prus, J. S. and Fitzgrald, V. (1992). Predicting College Student Satisfaction, Commitment and Attrition from InvestmentModel Constructs. Journal of Applied Social Psychology, 22: 1273 – 1296.
Helgesen, Q. and Nesset, E. (2007). What Accounts for Students’ Loyalty? Some Field Study Evidence. International Journal of Educational Management، 21(2): 126– 143.
Heydarzadeh, M., Mehram, B., and Karsheki, H. (2015). The role of perceived classroom evaluation structure and students' research orientation in their research motivation, Journal of Education and Learning Studies, 8(1), 50-68 [in Persian]. 
Hosseini Ahangari, A., Ziayi, S., Soheili, F., and Mousavi Chalak, F. (2018). Studying the level of moral development and self-control with the patterns of "self-citation" and "total citation rate" in the articles of the top authors of Iranian universities of medical sciences. Scientometrics Research Journal, 5(10), 125-140 [in Persian].   
Khademi Samani, M., and Heydari Abhari, M. (2016). Investigating factors affecting academic satisfaction of students in the field of railway engineering, Iranian Engineering Education Quarterly, 19(76), 61-77 [in Persian]. 
Kharazi, A., Bazargan, A., Naranjathani, F., and Mustafavi, Z. (2014). Investigating the relationship between the types of interaction between students of technical-engineering department of Mehr Alborz Institute of Higher Education and academic performance, Iranian Engineering Education Quarterly, 17(68), 111-89 [in Persian]. 
Khosravi, R., Fathi Vajargah, K., and Ashtiani, M. (2014). Pathology of life skills curriculum in theoretical secondary education system. Education and Learning Research Quarterly, 21(4), 1-18 [in Persian]. 
Maleki, T., Heydari, N., and Ali Beigi, A. (2017). Investigating the relationship between self-efficacy, the quality of learning experiences and its dimensions with the academic burnout of agricultural students (case study: Faculty of Agriculture and Natural Resources, Razi University of Kermanshah), Quarterly of Agricultural Extension and Education Research, 11(4), 8-1 [in Persian].   
Mir Heydari, A., and Neyestani, M. (2014). The relationship between self-efficacy and academic satisfaction with academic progress in the mathematics course of the third grade students of the second period of secondary school in Isfahan city in the academic year 2012-2018, Research Quarterly in Curriculum Planning, 12(2), 51-60 [in Persian].   
Naami, A. (2019). The relationship between the quality of learning experiences and academic demotivation of master's students of Shahid Chamran University, Journal of Education and Learning Studies, 3(1), 111-129 [in Persian]. 
Piri, M, Barghi, E., and Shahi, A. (2019). The relationship between the quality of students' learning experiences in the feeling of belonging to the school and the mediating role of the attitude towards the curriculum. Quarterly of Iranian Curriculum Studies, 14(53), 55-76 [in Persian].   
 
Porjamshidi, M., Fardanesh, H., Nourouzi, D. (2014). Factors affecting student-teacher interaction in a web-based educational environment. Journal of Educational Strategies in Medical Sciences. 17(1), 41-50 [in Persian].   
Qolipour, R., and Hashemi, M. (2014). Explaining the impact of mentoring on succession: focusing on individual development plan, Human Resource Management Research Quarterly, Imam Hossein University (AS), 7(2), 25-52 [in Persian]. 
Qomi, M., Muslimi, Z., Mohammadi, D. (2018). The relationship between the quality of learning experiences and self-discipline with the academic motivation of Qom University of Medical Sciences students, Iranian Journal of Education in Medical Sciences, 19(1), 1-9 [in Persian]. 
Rihani, M., Kameri, S., Zarei, R. and Nejati, V. (2015). Social cognition and satisfaction with education: the mediating role of achievement emotions, Social Cognition Quarterly, 5(2), 134-152 [in Persian].   
Sawari, K. (2014). The causal relationship of educational interactions with academic satisfaction through the mediation of academic self-regulation, Journal of Psychological Achievement, 22(2), 171-188 [in Persian].   
Sheikh al-Islami, M., and Vahdat, R. (2017). The relationship between media literacy and academic satisfaction through academic engagement and social connection with school in middle school students of Urmia, Journal of Social Psychology, 12(46), 61-73 [in Persian].   
Tahmasabzadeh Sheikhlar, D., and Mohammadi Pouya, S. (2019). The relationship between critical thinking tendency and perception of curriculum components with students' academic self-efficacy beliefs, Curriculum Research Quarterly, 10(1), 203-231.
Tatari, Y., Mehram, B., and Karsheki, H. (2014). Examining the role of post-graduate students' perception of curriculum components in predicting their research motivation, Journal of Curriculum Studies in Higher Education, 5(10), 113-97 [in Persian]. 
Torkzadeh, J. and Mohtaram, M. (2014). Validation of students' academic satisfaction scale. Journal of Higher Education, 7(26), 155-176 [in Persian].   
Vafayi, R., Maleki, H., Alipour, M. (2016). Investigating the position of curriculum elements in the postmodern perspective and criticizing it from the perspective of the basics of Islamic education and training, Quarterly of Research on Islamic Education and Training Issues, 25(35), 69-90 [in Persian].   
Van den Akker, J. (2010). Building bridges: how research may improve curriculum policies and classroom practices. In S. M. Stoney (Ed.), Beyond Lisbon 2010: Perspectives from research and development for educational policy in Europe, 175-195.
Zakari, S., and Momeni Mehmoui, H. (2017). Investigating the relationship between the degree of adaptation of professors' curricula to the quality of learning experiences and students' academic performance, Journal of Higher Education Curriculum Studies, 9(18), 175-200 [in Persian]. 
Zare, S., Jahed, S., Mousavi, Y., and Ajami Bafarani, B. (2016). Evaluating the level of academic satisfaction of the 82nd students of Farhangian University in Fars province (the fourth recruitment exam of education and training), Education Research Quarterly, 3(11), 74-89 [in Persian].   
Zulfiqarian, M., Amin Bidokhti, A., and Jafari, S. (2017). The structural relationship between professor and student interaction and professors' active teaching method with the development of students' competencies through the mediation of knowledge acquisition, Quarterly of Research in Educational Systems, 12(40), 181-204 [in Persian].