طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنامه درسی معنوی در دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، کرمانشاه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به طراحی، تبیین و اعتبار بخشی الگوی برنامه درسی معنوی  در دانشگاه فرهنگیان پرداخته است. پژوهش حاضر، ترکیبی از نوع اکتشافی است. بخش اول پژوهش، کیفی و روش آن توصیفی و شامل؛ تحلیل اسنادی با رویکرد کاربردی است. جامعه تحلیلی شامل کلیه ی متون و منابع مرتبط با حوزه برنامه درسی معنوی بود. حجم نمونه هم شامل متون و منابع مرتبط با حوزه برنامه درسی معنوی بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند  که در این بین، 15 منبع داخلی و خارجی  که با مبانی دینی و فلسفی حاکم بر نظام تعلیم و تربیت همخوانی بیشتری داشتند، شناسایی و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری، فرم فیش برداری و  نیز سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. برای تحلیل داد ها از روش مقوله بندی و کد گذاری موضوعی استفاده شد. در بخش کمی هم حجم نمونه شامل یکصد و پنجاه نفر از اساتید دانشگاه فرهنگیان بودند که به صورت تصادفی منظم انتخاب شدند. ابزار گرداوری این بخش پرسشنامه بود که با استفاده از مقوله های به دست آمده در بخش کیفی تهیه گردید. یافته های پژوهش نشان داد که الگوی برنامه درسی معنوی در دانشگاه فرهنگیان، از مبانی هستی شناسی(جهان شناسی و انسان شناسی)، ارزش شناسی و معرفت شناسی و مقوله های اصلی، ماورالطبیعه، تجربه گرایی، زیبا شناسی، جامعیت، خودشناسی و خرد گرایی تشکیل شده است . همچنین یافته ها نشان داد که الگوی به دست آمده از اعتبار کافی برای اجرا در دانشگاه فرهنگیان برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


- Adib Menesh. M. (2019). Analyzing the Philosophical Foundations of Spiritual Curriculum in Primary and Secondary Periods, Two Scientific Quarterly Journals of Educational Sciences from the Perspective of Islam, 8(15).211-191. [In Persian]
 
- Ashari, Z. (2008). Examining the concept, principles and methods of spiritual education based on the opinions of Allameh  Tabatabai  (master's thesis in history and philosophy of education), Tehran, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran. [In Persian]
 
- Amram, Y. (2007), the seven dimensions of spiritual intelligence: an ecumenical, grounded theory, Institute of Transpersonal Psychology: PaloAkti, CA, 1-8.
 
- Amini, M; Mashaalhi Nejad, Z. (2012). A reflection on the position and how to pay attention to the cultivation of spirituality in universities and higher education centers, Islamic Education Quarterly, 7-29-8 (16-8). [In Persian]
 
-Bowman, N. A. , & Small, J. L. (2018). Do college students who identify with privileged religious group experience greater spiritual development-Exploring individual and institutional factors. Journal of Research in HigherEducation, 51, 595-614.
 
- Haq Parast, Ta; Naderi, E; Seif Naraghi, M. (2017). Spiritual curriculum model in social studies course in order to develop the spiritual health of learners, Journal of Education Strategies in Medical Sciences, 11(3), 158-149. [In Persian]
 
. -Heim Brock, H. (2018). Beyond Secularization: Experiences of the Sacred ineducation,Journal of moral education.5.162-171.
 
_ Hand, M (2013).  the Meaning of Spiritual Education, Oxford Review of Education: Vol. 29, No .3,.
 
Hirst, P. H. & peters. R. S (2008), The Logic of Education, London: Routladge. International Encyclopedia, of Education, editors-in-Chief Torsten Husen, T.Neville Postle-Waite.
 
 
--King, U. (2016). Earthing spiritual literacy: How to link spiritual development and education to a new Earth consciousness?. Journal of Beliefs & Values:Studies in Religion & Education, 31, pp 254-260.
 
-Gerald, G. (2014). Philosophical schools and educational opinions, translated by Mohammad Jafar Pak Sarasht, Tehran: Samt. [In Persian]
 
-Qasim pour Dehaqani, Q and Nasr, A (2011). Spiritual Approach and Curriculum, Research Quarterly on Islamic Education Issues, 13, 92-71. [In Persian]
 
-Daniliuk, A. I., Kondakov, A. M, & Tishkov, V, A. (2015). The spiritual and moral education of Russia's school students. Journal of Russian Education and Society, 52 , PP 3-18.
.
- Safai Moghadam, M. (2011). Analytical study of spiritualism movement and presentation of an approach for spiritualist higher education, Culture Strategy Quarterly, 12th and 13th issue. [In Persian]
 
-Sahu, T. K., & Pradhan, S. R. (2017). A Conceptual analysis of spiritual intelligence and its relevance. Retrieved from http://shiram college. academia. edu/Tapansahu/papers.
 
- Pace, G. (ed.). (2010). Whole Learning In the Middle School: Evolution And Transtion. Norwood,MA: Christopher - Gordon Publishers, Inc.
 
- Karmad, H; Dibai Saber, M (2019). Examining the level of involvement of Iran's upper education documents with spiritual curriculum components, Islam and Educational Research Quarterly, 2(24). [In Persian]
   - Gall, M. D.; B, Walter and G. J. (2009). Quantitative and qualitative research methods in educational sciences and psychology. Translation by Ahmed Reza Nasr and colleagues. Tehran: Side; Shahid Beheshti University. [In Persian]
 
- Moradi, M; Seyed Kalan, M; Ayari, L. (2013), designing a model of spiritual curriculum in line with foundational education; Implementation strategies and solutions, Mahdavi Research Promotion Scientific Quarterly, 9, 118-138. [In Persian]
 
- Mehr mohammadi, M; Amin Khandaghi, M. (2008). Comparing Eisner's and Miller's Curriculum Ideologies: Another Look, Ferdowsi University of Mashhad Education and Psychology Quarterly, 1, 32-74. 4. [In Persian]
 
. - Miller, j.p & et al (2005). Holistic learning and spirituality in education: breaking new ground state university of new York press, Albany.
 
- Mahdovi nejad, M; Gadami, M and Afzali, K. (2010). The role of art in spiritual education, Education and Tarbiat Quarterly, 27(108), 108-91. 44. [In Persian]
Amram, Y. (2007), the seven dimensions of spiritual intelligence: an ecumenical, grounded theory, Institute of Transpersonal Psychology: PaloAkti, CA, 1-8.
-Bowman, N. A. , & Small, J. L. (2018). Do college students who identify with privileged religious group experience greater spiritual development-Exploring individual and institutional factors. Journal of Research in HigherEducation, 51, 595-614.
-King, U. (2016). Earthing spiritual literacy: How to link spiritual development and education to a new Earth consciousness?. Journal of Beliefs & Values:Studies in Religion & Education, 31, pp 254-260.
-Daniliuk, A. I., Kondakov, A. M, & Tishkov, V, A. (2015). The spiritual and moral education of Russia's school students. Journal of Russian Education and Society, 52 , PP 3-18.
 -Sahu, T. K., & Pradhan, S. R. (2017). A Conceptual analysis of spiritual intelligence and its relevance. Retrieved from http://shiram college. academia. edu/Tapansahu/papers.
- Pace, G. (ed.). (2010). Whole Learning In the Middle School: Evolution And Transtion. Norwood,MA: Christopher - Gordon Publishers, Inc.
-Heim Brock, H. (2018). Beyond Secularization: Experiences of the Sacred ineducation,Journal of moral education.5.162-171.
_ Hand, M (2013).  the Meaning of Spiritual Education, Oxford Review of Education: Vol. 29, No .3,.
- Gallup, G. G., Jr. (2017). Self-recognition in chimpanzees and man: A developmental and comparative perspective. New York: Plenum Press.
-Hirst, P. H. & peters. R. S (2008), The Logic of Education, London: Routladge. International Encyclopedia, of Education, editors-in-Chief Torsten Husen, T.Neville Postle-Waite.
-Miller, j.p & et al (2005). Holistic learning and spirituality in education: breaking new ground state university of new York press, Albany.
-  Markie, P. (2014), "Rationalism vs. Empiricism" in Edward D. Zalta (ed.), Stanford Encyclopedia of Philosophy, Eprint.