ظرفیت‌های بالقوه و موانع استفاده از «رویکرد کاربرد و مدل‌سازی» در آموزش ریاضی دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

چکیده: در این مقاله، پس از بیان ضرورت‌های توجه به «رویکرد کاربرد و مدل‌سازی» در برنامه درسی ریاضی دانشگاهی، تاریخچه و چرخه‌های مختلف مدل‌سازی در آموزش ریاضی معرفی خواهند شد. در ادامه پژوهش های انجام شده در رابطه با «رویکرد کاربرد و مدل‌سازی» در آموزش ریاضی دانشگاهی مرور خواهند شد. سپس جزییات روش شناسی مربوط به استفاده از این رویکرد در تدریس یک درس ریاضی دانشگاهی ارایه خواهد شد. در این راستا یک مسئله مدل‌سازی مستلزم استفاده از مدل ریاضی به 39 از دانشجویان مهندسی ارایه شد و راه حل‌های آنها با توجه به چرخه مدل‌سازی هفت مرحله‌ای مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. در پایان، پس از ارایه برخی از پاسخ‌‌های دانشجویان به این سؤال زمینه مدار دنیای واقعی و ارایه یک پاسخ نوعی درست، در رابطه با ظرفیت‌های بالقوه و موانع موجود بر سر راه استفاده از «رویکرد کاربرد و مدل‌سازی» در آموزش ریاضی دانشگاهی بحث خواهد شد.
 
.

کلیدواژه‌ها


Alsina, C. (2007). Teaching application and modeling in tertiary level. In W. Blum, P. Galbraith, H. W. Henn and M. Niss (Eds.), Modeling and applications in mathematics education, the 14th ICMI study (pp. 469-474). New York: Springer.
Borromeo Ferri, R. (2006). Theoretical and empirical differentiations of Phases in the modeling process. Zentralblatt fur Didaktik Mathematik, 38 (2), 86-95.
Cristobal-Escalante & Vargas-Alejo. (2013). the Development of Mathematical Concept Knowledge and of the Ability to Use this Concept to Create a Model (Ch. 44). In Gloria Ann Stillman, Gabriele Kaiser, Werner Blum, Jill P. Brown (Eds.).  Teaching Mathematical Modeling: Connecting to Research and Practice. Springer, pp: 511-525.
Kaiser, G. & Maab, K. (2007). Modeling in Lower Secondary Mathematics Classroom — Problems and Opportunities. In W. Blum, P. L. Galbraith, H. Henn, M. Niss, (Eds.), Modeling and Applications in Mathematics Education: ICMI Study 14, (pp. 99-108). New York: Springer.
Larson, C. (2010). Modeling and Quantitative reasoning: the Summer Job Problem. In R. Lesh et al. (eds.), Modeling Students’ Mathematical Modeling Competencies. (pp. 111-118). New York: Springer.
Niss, M. (1996). Goals of Mathematics Teaching. In Bishop, A., Clement, K., Keitel, C., Kilpatrick, J., & Laborde, C., (Eds.). International Handbook of Mathematical Education. (pp. 11-47). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Niss, M. Blum, W. Galbraith, P. (2007). Part 1: Introduction. In W. Blum, P. L. Galbraith, H. Henn, M. Niss, (Eds.), Modeling and Applications in Mathematics Education: ICMI Study 14, (pp. 3-32). New York: Springer.
Pollak, H. (2007). Mathematical modeling – A conversation with Henry Pollak. In W. Blum, P. Galbraith, H. W. Henn and M. Niss (Eds.), Modeling and applications in mathematics education, the 14th ICMI study (pp. 109-120). New York: Springer.
Possani, E. Trigueros, M. Preciado, J.G. & Lozano, M.D. (2010). Linear Algebra and its Application, vol. 432, pp. 2125-2140.
Schoenfeld, M. (2013). Extending Model Eliciting Activities (MEAs) beyond Mathematics Curricula in Universities (Ch. 49). In Gloria Ann Stillman, Gabriele Kaiser, Werner Blum, Jill P. Brown (Eds.).  Teaching Mathematical Modeling: Connecting to Research and Practice. Springer, pp: 573-581.
Verschaffel, L. (2002).Taking the modeling perspective seriously at the elementary school level: promises and pitfalls (plenary lecture). In A.D. Cockburn & E. Nardi (Eds.), Proceeding of the 26th Conference of the international group for the psychology of mathematics education, vol. 1 (pp. 64-80). Norwich, England University of East Anglia.