ارزیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد گردشگری گرایش برنامه‏ریزی توسعه از دیدگاه ذی‏نفعان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم تربیتی- دانشگاه مازندران

2 عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد

4 عضو هیات علمی گروه گردشگری دانشگاه مازندران

چکیده

هدف از این پژوهش، ارزیابی کیفیت درونی و بیرونی برنامه درسی کارشناسی ارشد گردشگری گرایش برنامه‏ریزی توسعه از دیدگاه ذی‏نفعان می‏باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، شامل اعضای هیأت‏علمی، دانشجویان کارشناسی‏ارشد و دانش‏آموختگان (مدیران) می‌باشد که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس 30 نفر از اعضای هیأت علمی، 50 نفر از دانش‏آموختگان و 50 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه آماری انتخاب شده‌اند. برای جمع‌آوری اطلاعات، از سه پرسشنامه محقق‏ساخته استادان، دانشجویان و دانش‏آموختگان استفاده شد. برای سنجش روایی پرسش‌نامه از روایی محتوایی استفاد شد. و با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ، پایایی پرسش‌نامه اعضای هیات علمی 82/0، دانشجویان 80/0 و دانش‏آموختگان 79/0 به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تی تک نمونه، تی مستقل، تحلیل واریانس و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج نشان دادکه از نظر دانشجویان میزان مطلوبیت عنصر منطق و مواد در سطح پایین، عنصر فعالیتهای یادگیری و زمان در سطح بالا و مطلوبیت سایر عناصر در سطح متوسط می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


بازرگان، عباس. (1388 ). ظرفیت‏سازی برای تضمین کیفیت آموزش مهندسی در ایران: ضرورت ملی و فرصت سازی برای عرضه آموزش مهندسی فرا ملی. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 11(43)، 38-29.
بازرگان، عباس. (1386). ارزشیابی آموزشی. تهران: سمت.
حجازی، یوسف و رضایی، مسعود. (1394). دیدگاه دانشجویان ودانش­آموختگان درباره برنامه­های ­درسی رشته­های کشاورزی.  فصل نامه پژوهش  مدیریت آموزش کشاورزی، 2( 34)، 46-28
خاقانی زاده، مرتضی و فتحی واجارگاه، کورش. (1387). الگوهای برنامه درسی دانشگاهی. فصلنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. 1(2). 10-18.
خلخالی، زهرا. (1396). ارزیابی کیفیت درونی و بیرونی برنامه­درسی کارشناسی­ارشد مطالعات برنامه­درسی از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیات علمی.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران.
خیری، جمال. (1392). اثرات جهانگردی بر فرهنگ جامعه میزبان. اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار، همدان، انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه، https://www.civilica.com/Paper-TGES01-TGES01_057.html
رضوانی. محمد. (1387). توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
فتحی واجارگاه، کوروش(1387). اصول برنامه ریزی درسی. تهران: ایران زمین.
فتحی، کوروش؛ موسی پور، نعمت االله، یادگارزاده، غلامرضا. (1393). برنامه‏ریزی درسی آموزش عالی مقدمه‏ای بر مفاهیم، دیدگاه‏ها و الگوها.  تهران: موسسه کتاب مهریان نشر.
یزدانی، حمیده. (1388). ارزیابی کیفیت درونی و بیرونی برنامه­درسی رشته برنامه­ریزی درسی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.