نویسنده = نعمت الله موسی پور
روش های حمایت حرفه ای رسمی از نومعلمان طی «دوره آغازین خدمت» در سطح جهانی

دوره 13، شماره 26، بهمن 1401، صفحه 277-307

احسان زارعی؛ حسین زینلی پور؛ نعمت الله موسی پور؛ عبدالوهاب سماوی


امکان سنجی و شناسایی عوامل تسهیل‌کننده و بازدارنده آموزش مبتنی بر شایستگی در تربیت معلمان شیمی (مطالعه موردی: استان زنجان)

دوره 12، شماره 23، شهریور 1400، صفحه 103-129

اسماعیل اولی؛ نعمت الله ارشدی؛ نعمت الله موسی پور؛ غلامرضا یادگارزاده


واکاوی نیازهای آغازخدمت نومعلمان آموزش ابتدایی: چالش های ناهمساز

دوره 10، شماره 20، اسفند 1398، صفحه 289-308

منصوره ایران نژاد؛ مجید علی عسگری؛ نعمت الله موسی پور؛ زهرا نیکنام


تجربۀ زیسته دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از برنامه جدید کارورزی تربیت معلم ایران

دوره 10، شماره 19، خرداد 1398، صفحه 149-169

مریم صفرنواده؛ نعمت الله موسی پور؛ محبوبه اظهری؛ عبدالسعید محمدشفیعی


تأملی بر گزینه های سیاستی توسعه برنامه های میان رشته ای علوم انسانی در آموزش عالی ایران

دوره 9، شماره 17، مرداد 1397، صفحه 7-35

محمود مهرمحمدی؛ نعمت الله موسی پور؛ امیر حسین کیذوری