دوره و شماره: دوره 14، شماره 27، شهریور 1402، صفحه 1-385 
واکاوی چالش‌های اساسی آموزش روش تحقیق در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی

صفحه 7-41

اعظم کاییدی؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ فریدون شریفیان؛ سعید موسوی پور


طراحی برنامه درسی آموزش سواد عاطفی برای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان

صفحه 111-141

غلام بهادرمطلق؛ غلامعلی احمدی؛ صادق نصری؛ محمدرضا امام جمعه