بازنگری و ارائه برنامه درسی پیشنهادی رشته علوم تربیتی در دوره کارشناسی ارشد (مورد مطالعه: گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه رهبری و توسعه آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بازنگری برنامه درسی رشته علوم تربیتی، (گرایش مدیریت و برنامه­ریزی آموزش عالی) در دوره کارشناسی ارشد و ارائه برنامه درسی پیشنهادی برای این دوره، انجام شده است؛ روش این پژوهش کیفی و از نوع توصیفی – تحلیلی است؛ بدین منظور، حوزه­ی مورد مطالعه­ی این پژوهش، شامل اعضای هیأت علمی رشته مدیریت و برنامه­ریزی آموزش عالی در دانشگاه­های شهید بهشتی، دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ و مؤسسه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی و دانش­آموختگان این رشته در دانشگاه شهید بهشتی است؛ همچنین در این پژوهش، جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از مصاحبه­ها، از تحلیل کیفی مبتنی بر مقوله­بندی استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش، آسیب­های برنامه درسی موجود رشته علوم تربیتی(گرایش مدیریت و برنامه­ریزی آموزش عالی) در سه گروه آسیب­های رویکردی و اصولی برنامه درسی موجود، آسیب­های برنامه درسی موجود در نسبت واحدهای درسی ضروری، اما غفلت شده و آسیب­های واحدها و سرفصل­های برنامه درسی موجود، تقسیم شده اند که هر کدام از این سه گروه، شامل مقوله­های متعددی می­باشند.  همچنین از طریق آسیب­شناسی وضعیت موجود برنامه درسی و بررسی دیدگاه­های اساتید، دانش­آموختگان و صاحب­نظران حوزه مدیریت و برنامه­ریزی عالی در خصوص عناصر چهارگانه اصلی برنامه درسی(هدف، محتوا، فعالیت­های یاددهی-یادگیری و روش­های ارزشیابی)، برنامه­درسی گرایش مدیریت و برنامه­ریزی آموزش عالی در دوره کارشناسی ارشد، ارائه و پیشنهاد داده شده است.

کلیدواژه‌ها