داوران

نام داور سمت / سازمان
محسن آیتی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بیرجند
پروین احمدی هیات علمی
یوسف ادیب رییس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
رضا یادگارزارده هیئت علمی وزارت علوم
صمد ایزدی هیات علمی دانشگاه مازندران
احسان اکرادی دانشگاه علامه طباطبایی
محمدرضا امام جمعه دانشیار دانشگاه شهید رجایی
موسی پیری هیات علمی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان
زهرا تقدیری مسئول دبیرخانه
اسماعیل جعفری دانشگاه شهید بهشتی
محمد جوادی پور دانشیار دانشگاه تهران
سیده مریم حسینی لرگانی هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و مدیر گروه نوآوری‌های آموزشی و درسی
رضوان حکیم زاده دانشیار گروه روش ها و برنامه های آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
اباصلت خراسانی هیأت علمی
رحمت اله خسروی دانشگاه فرهنگیان
علی اکبر خسروی بابادی دانشیار وعضو هیأت علمی / دانشگاه آزاد تهران مرکزی- دانشکده روانشناسی، مدیرگروه علوم تربیتی
علی خورسندی طاسکوه استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
سمیه دانشمندی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- دانشگاه شهید بهشتی
اکرم دهباشی مدیرداخلی
هومن دوستی دانشگاه علم و فرهنگ
حسن رضا زین آبادی گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی
فرهاد سراجی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
آیت سعادت طلب عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
علیرضا صادقی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
ابراهیم صالحی عمران عضو هیئت دانشگاه مازندران
سعید صفائی موحد دانشگاه تهران
محبوبه عارفی
زهره عباباف عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
علی اکبر عجم استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور
علیرضا عراقیه دانشیارگروه علوم تربیتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اسلامشهر
علیرضا عصاره استاد/دانشگاه تهران مرکز
محمد عطاران
مجید علی عسگری عضو هیات علمی/ دانشگاه خوارزمی
کوروش فتحی واجارگاه استاد دانشگاه شهید بهشتی
مقصود فراستخواه عضو هیئت علمی پژوهشگاه آموزش عالی
مصطفی قادری دانشگاه علامه طباطبایی
نرگس کشتی آرای هیات علمی
زهرا گویا عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
رحمت اله مرزوقی
یحیی معروفی هیات علمی / دانشگاه بوعلی سینا
حسن ملکی دانشیار و مدیر گروه برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی
بهروز مهرام دانشگاه فردوسی مشهد
یداله مهرعلیزاده عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران
محمود مهرمحمدی دانشگاه تربیت مدرس
نعمت الله موسی پور معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان
حسین مومنی مهموئی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه
حسین مومنی مهموئی عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه
احمدرضا نصر استاد/ دانشگاه اصفهان
محمدرضا نیلی دانشگاه اصفهان، مدیرگره علوم تربیتی و عضو هیات علمی
فیروز نوری
سولماز نورآبادی عضو هیات علمی/ دانشگاه شاهد
رضا نوروززاده عضو هیئت علمی وزارت علوم