داوران

نام داور سمت / سازمان
رضا یادگارزارده هیئت علمی وزارت علوم
احسان اکرادی دانشگاه علامه طباطبایی
محمدرضا امام جمعه دانشیار دانشگاه شهید رجایی
مرتضی بازدار قمچی قیه مدرس دانشگاه فرهنگیان
اسماعیل جعفری دانشگاه شهید بهشتی
محمد جوادی پور دانشیار دانشگاه تهران
سیده مریم حسینی لرگانی هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و مدیر گروه نوآوری‌های آموزشی و درسی
رحمت اله خسروی دانشگاه فرهنگیان
سمیه دانشمندی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- دانشگاه شهید بهشتی
هومن دوستی دانشگاه علم و فرهنگ
فرهاد سراجی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
ابراهیم صالحی عمران عضو هیئت دانشگاه مازندران
سعید صفائی موحد دانشگاه تهران
زهره عباباف عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
علیرضا عراقیه دانشیارگروه علوم تربیتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اسلامشهر
علیرضا عصاره استاد/دانشگاه تهران مرکز
رحمت اله مرزوقی
نعمت الله موسی پور معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان
حسین مومنی مهموئی عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه
حسین مومنی مهموئی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه
فیروز نوری
رضا نوروززاده عضو هیئت علمی وزارت علوم