داوران

فهرست برخی از داوران که در شماره پیاپی 20 با نشریه همکاری داشتند:

ردیف نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی وضعیت عضویت در پایگاه  
Publons Mendeley
1 دکتر کوروش فتحی واجارگاه دانشگاه شهید بهشتی    
2  دکتر غلامرضا یادگارزاده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری    
3 دکتر حسین مومنی مهموئی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه   *
4 دکتر احسان اکرادی دانشگاه علامه طباطبایی *  
5 دکتر زهره عباباف دانشگاه فرهنگیان    
6 دکتر رضا نوروززاده موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی *  
7 دکتر سیده مریم حسینی لرگانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی    
8  دکتر رحمت اله خسروی دانشگاه فرهنگیان    
9 دکتر هومن دوستی دانشگاه علم وفرهنگ    
10 دکتر سمیه دانشمندی دانشگاه شهید بهشتی