بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

  • پاک مهر، حمیده [1] دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد
  • پاینار، ویلیام [1] استاد برجسته دپارتمان برنامه درسی و پداگوژی دانشگاه بریتیش کلمبیا- ونکوور- کانادا
  • پوشنه، کامبیز [1] استادیارمطالعات برنامه درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • پیری، موسی [1] . دانشیار مطالعات برنامه درسی،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ت

ج

ح

خ

د

ذ

  • ذاکری، ساناز [1] گروه علوم تربیتی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران.

ر

ز

س

ش

ص

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی