نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آآموزش از دور طراحی مدل مدیریت آموزش از دور، برای نظام آموزش عالی ایران [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 35-60]
 • آزمون سراسری واکاوی عوامل موفقیت افراد سرآمد در آزمون سراسری [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 163-190]
 • آسیب‌شناسی آسیب‌شناسی فرایند تأسیس رشته‌های جدید دانشگاهی در ایران (مورد علوم انسانی) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 183-210]
 • آماده‌سازی اعضای هیات علمی میزان آماده سازی اعضای هیات علمی در خصوص اجرای اعتبارسنجی و تغییر در برنامه‌های درسی دانشگاهی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 159-173]
 • آموزش بررسی میزان به‌کارگیری عناصر برنامه درسی سازنده گرا در آموزش عالی: یک مطالعه ترکیبی ( مورد مطالعه: دانشگاه شیراز) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 7-32]
 • آموزش حرفه‌ای دانش مورد نیازِ آموزگاران برای تدریس ریاضی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 135-152]
 • آموزش­ ریاضی واکاوی چالش‌های آموزش رویکرد هندسی حل معادلات دیفرانسیل خودگردان: مصاحبه‌ تکلیف مدار [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 9-34]
 • آموزش ریاضی دانشگاهی چگونگی توسعه‌ دانش محتوایی- تربیتی برای تدریس ریاضی دانشگاهی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 71-98]
 • آموزش ریاضی دانشگاهی ظرفیت‌های بالقوه و موانع استفاده از «رویکرد کاربرد و مدل‌سازی» در آموزش ریاضی دانشگاهی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 173-188]
 • آموزش ­عالی تبیین شاخص‌های نوآوری در هدف‌های برنامه‌های درسی رشته‌های هنری و بررسی میزان کاربست آنها [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 85-120]
 • آموزش عالی عوامل شکل‌دهنده برنامه‌ درسی پنهان در آموزش عالی ایران: یک مردم نگاری خودنگاشت دکتر سعید صفایی موحد- داوود باوفا [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 30-53]
 • آموزش عالی بازی دانایی نظریه زمینه‌ای برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی ایران [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 85-110]
 • آموزش عالی ارزیابی تأثیر جهانی شدن بر فرآیند یاددهی ـ یادگیری در آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های شیراز و شهید بهشتی [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 7-40]
 • آموزش عالی معرفی مدل ارزیابی تلفیقی کیفیت بخشی برنامه های آموزش عالی مبتنی بر رویکرد سیستمی [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 55-76]
 • آموزش عالی ارزیابی کیفیت برنامه درسی دانشگاه‌های مناطق محروم با رویکردی انتقادی مطالعه موردی: دانشگاه‌های مناطق محروم استان اردبیل [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 77-88]
 • آموزش عالی الزامات و چالش های طراحی برنامه درسی آموزش عالی با رویکرد جامعه یادگیری [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 89-126]
 • آموزش عالی تبیین سیر تحول و اصلاح نظام برنامه‌درسی آموزش عالی بعد از انقلاب اسلامی در ایران [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 52-73]
 • آموزش عالی آموزش شایستگی های کانونی در برنامه درسی به عنوان رویکرد جدید برای ایحاد ارتباط در مطالعات میان رشته ای [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 44-61]
 • آموزش عالی گستره ارزش های کاری سکویی برای آموزشگری در محیط آموزش عالی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 62-84]
 • آموزش عالی طراحی اهداف مبتنی بر توسعه سرمایه اجتماعی در برنامه درسی آموزش عالی ایران [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 7-26]
 • آموزش عالی پیش بینی باورهای خودکارآمدی دانشجویان علوم انسانی از طریق کیفیت تدریس اساتید [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 47-70]
 • آموزش عالی سیر تحول دوره کارشناسی ریاضی در دانشگاه‌های ایران با تمرکز بر دانشگاه صنعتی شریف [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 99-134]
 • آموزش عالی تحلیلی بر مطالعات انجام شده در زمینه بهره‌گیری از روش منتورینگ برای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 77-102]
 • آموزش عالی تاملی پیرامون مفهوم برنامه درسی دانشجو (معرفی و بسط مفاهیم مرتبط) [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 91-112]
 • آموزش عالی شناسایی راهبردهای ارتقای فرهنگ برنامه‌ریزی درسی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ایران [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 35-58]
 • آموزش عالی محتوای برنامه درسی مبتنی بر توسعه آینده پژوهی در آموزش عالی ایران:پژوهش کیفی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 119-138]
 • آموزش عالی گسست آموزشی: فاصله برنامه درسی قصد شده وکسب شده در نظام آموزش عالی ایران [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 93-114]
 • آموزش عالی شرایط بین‌المللی شدن دانشگاهها با تمرکز بر برنامه‌ریزی درسی بین فرهنگی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 7-44]
 • آموزش عالی ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه درسی پایدار در نظام آموزش عالی ایران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 95-134]
 • آموزش عالی تبیین دیدگاه صاحب نظران دربارۀ عناصر برنامه‌درسی آموزش هنر برای ارائه الگوی برنامه‌درسی تربیت معلم هنر (آموزش عالی) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 89-121]
 • آموزش عالی ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه‌درسی سازنده‌گرا در آموزش عالی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 123-148]
 • آموزش­ عالی واکاوی چالش‌های آموزش رویکرد هندسی حل معادلات دیفرانسیل خودگردان: مصاحبه‌ تکلیف مدار [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 9-34]
 • آموزش فعال واکاوی آموزش فعال در دانشگاه: منظرها و چالش‌های موجود از نظر استادان [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 37-66]
 • آموزش کارآفرینی مطالعه کیفی کاربست بازی‌های شبیه‌سازی آموزش کارآفرینی در قلمرو رشته‌های کارشناسی علوم اجتماعی و رفتاری(مطالعه موردی: دانشگاه تهران) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 53-76]
 • آموزشگری گستره ارزش های کاری سکویی برای آموزشگری در محیط آموزش عالی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 62-84]
 • آموزشگری در آموزش عالی دانش برنامه درسی در آموزشگری: شایستگی حرفه‌ای مغفول در آموزش عالی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 103-130]
 • آموزش مادام العمر برنامه درسی آموزش عالی مبتنی بر رویکرد آموزش مادام العمر- رویکرد کیفی [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 37-77]
 • آموزش ­معادلات دیفرانسیل واکاوی چالش‌های آموزش رویکرد هندسی حل معادلات دیفرانسیل خودگردان: مصاحبه‌ تکلیف مدار [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 9-34]
 • آموزش معادلات دیفرانسیل مطالعه مؤلفه‌های برنامه درسی و گرایش مؤلفان کتاب « معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسئله‌های مقدار مرزی » [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 157-158]
 • آموزش هنر تبیین دیدگاه صاحب نظران دربارۀ عناصر برنامه‌درسی آموزش هنر برای ارائه الگوی برنامه‌درسی تربیت معلم هنر (آموزش عالی) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 89-121]
 • آموزش و یادگیری شناسایی قابلیت ها و کارکردهای آموزشی و عمومی تلفن همراه ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 135-158]
 • آموزگار دانش مورد نیازِ آموزگاران برای تدریس ریاضی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 135-152]
 • آینده پژوهی محتوای برنامه درسی مبتنی بر توسعه آینده پژوهی در آموزش عالی ایران:پژوهش کیفی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 119-138]

ا

 • ابعاد یادگیری واژه میزان توجه به ابعاد مختلف یادگیری واژه در کتاب‌های درسی دانشگاهی زبان انگلیسی تخصصی انتشارات پیام نور و تأثیر آن در کیفیت نظام آموزشی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 85-96]
 • ابعاد پداگوژی چشم اندازهای پداگوژی، افق های الهام بخش در برنامه درسی آموزش عالی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 171-193]
 • اثبات ریاضی نقش استدلال‌های ترکیبیاتی در آموزش ریاضی دانشگاهی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 35-70]
 • اثربخشی آموزشی ارزیابی اثربخشی برنامه درسی کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی- حجت الله مرادی پردنجانی و پریوش جعفری [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 139-161]
 • اخلاق حرفه ای در تدریس رفتار شهروندی در تدریس: تأملی بر نقش پیش بین اخلاق حرفه ای استاد [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 27-46]
 • ادراک از مؤلفه‌های برنامه درسی بررسی نقش ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مؤلفه‌های برنامه درسی در پیش‌بینی میزان انگیزش پژوهشی آن‌ها [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 97-113]
 • ایران تأملی بر گزینه های سیاستی توسعه برنامه های میان رشته ای علوم انسانی در آموزش عالی ایران [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 7-35]
 • ارتباط تحلیل کیفی چگونگی ارتباط اساتید با دانشجو معلمان: مطالعه موردی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 155-182]
 • ارتباطی تدریس اثربخش در آموزش عالی بر اساس تجارب حرفه‌ای استادان و ارتباط آن با تدریس خود-گزارشی [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 113-134]
 • ارزیابی ارزیابی اثربخشی برنامه درسی کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی- حجت الله مرادی پردنجانی و پریوش جعفری [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 139-161]
 • ارزشیابی بررسی میزان تأثیر مؤلفه های اخلاقی در تدریس اساتید از دیدگاه دانشجویان دانشگاه کوثر بجنورد [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 33-43]
 • ارزش­های کاری و حرفه­ای گستره ارزش های کاری سکویی برای آموزشگری در محیط آموزش عالی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 62-84]
 • اساتید تحلیل کیفی چگونگی ارتباط اساتید با دانشجو معلمان: مطالعه موردی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 155-182]
 • اساتید دانشگاه بررسی میزان تأثیر مؤلفه های اخلاقی در تدریس اساتید از دیدگاه دانشجویان دانشگاه کوثر بجنورد [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 33-43]
 • استادان واکاوی آموزش فعال در دانشگاه: منظرها و چالش‌های موجود از نظر استادان [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 37-66]
 • استاد دانشگاه رفتار شهروندی در تدریس: تأملی بر نقش پیش بین اخلاق حرفه ای استاد [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 27-46]
 • استاد راهنمای خوب ویژگی‌های یک استاد راهنمای خوب از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد: یک مطالعه کیفی [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 122-154]
 • استثمار آکادمیک زیر پوست دانشگاه: واکاوی پدیده استثمار آکادمیک در نظام آموزش عالی ایران [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 7-34]
 • استدلال ترکیبیاتی نقش استدلال‌های ترکیبیاتی در آموزش ریاضی دانشگاهی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 35-70]
 • استنباط اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر یادگیری مشارکتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 167-181]
 • اشتغال پذیری طراحی مدل مهارت‌های اشتغال پذیری دانش‌آموختگان آموزش عالی کشور نمونه موردی: بنگاه‌های کوچک و متوسط استان تهران [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 7-39]
 • اصلاحات آموزشی سیر تحول دوره کارشناسی ریاضی در دانشگاه‌های ایران با تمرکز بر دانشگاه صنعتی شریف [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 99-134]
 • اصلاح ساختار طراحی الگوی اصلاح ساختار رویکرد میان‌رشته‌ای در حوزه علوم پایه در دانشگاهها با تاکید بر پایداری توسعه ملی:یک مطالعه داده بنیاد [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 41-64]
 • اعتیاد اینترنتی تحلیل ابعاد هویتی دانشجویان دانشگاه کاشان و ارتباط آن با میزان اعتیاد اینترنتی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 71-84]
 • اعتباریابی ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه‌درسی سازنده‌گرا در آموزش عالی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 123-148]
 • اعتبارسنجی میزان آماده سازی اعضای هیات علمی در خصوص اجرای اعتبارسنجی و تغییر در برنامه‌های درسی دانشگاهی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 159-173]
 • اعضای هیأت علمی ارزیابی تأثیر جهانی شدن بر فرآیند یاددهی ـ یادگیری در آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های شیراز و شهید بهشتی [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 7-40]
 • اعضای هیئت‎علمی برنامه های درسی مغفول توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشگاه های ایران: دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 183-216]
 • اعضای هیئت علمی جدیدالاستخدام تحلیلی بر مطالعات انجام شده در زمینه بهره‌گیری از روش منتورینگ برای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 77-102]
 • اکـر تبیین دیدگاه صاحب نظران دربارۀ عناصر برنامه‌درسی آموزش هنر برای ارائه الگوی برنامه‌درسی تربیت معلم هنر (آموزش عالی) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 89-121]
 • الزام‌های برنامه درسی الزامات و چالش های طراحی برنامه درسی آموزش عالی با رویکرد جامعه یادگیری [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 89-126]
 • الگوی ارزشیابی پروواس ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان از حیث تربیت معلم پژوهشگر (مورد: پردیس های شهید بهشتی و شهید هاشمی نژاد) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 78-100]
 • الگوی برنامه‌درسی تبیین دیدگاه صاحب نظران دربارۀ عناصر برنامه‌درسی آموزش هنر برای ارائه الگوی برنامه‌درسی تربیت معلم هنر (آموزش عالی) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 89-121]
 • انسداد مطالعات برنامه درسی به سوی موج سوم در مطالعات برنامه درسی ایران حرکت به فراسوی نوفهم گرایی ، در جستجوی تکثرگرایی در اقلیم های برنامه درسی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 45-69]
 • انطباق برنامه های درسی بررسی رابطه بین میزان انطباق برنامه های درسی اساتید با کیفیت تجارب یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 175-200]
 • انگیزش پژوهشی بررسی نقش ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مؤلفه‌های برنامه درسی در پیش‌بینی میزان انگیزش پژوهشی آن‌ها [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 97-113]
 • انگیزش پیشرفت رابطه نگرش تحصیلی و انگیزش پیشرفت با تلقی دانشجویان از کیفیت برنامه درسی [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 101-121]
 • اهداف طراحی اهداف مبتنی بر توسعه سرمایه اجتماعی در برنامه درسی آموزش عالی ایران [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 7-26]
 • اهداف پیش بینی باورهای خودکارآمدی دانشجویان علوم انسانی از طریق کیفیت تدریس اساتید [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 47-70]
 • اهداف آموزشی نقدی بر محتوای برنامه درسی اخلاق پزشکی از دیدگاه صاحب‌نظران اخلاق پزشکی: مطالعه کیفی- مرتضی خاقانی زاده -حسن ملکی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 71-84]

ب

 • بازی دانایی بازی دانایی نظریه زمینه‌ای برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی ایران [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 85-110]
 • بازی‌های شبیه‌ساز مطالعه کیفی کاربست بازی‌های شبیه‌سازی آموزش کارآفرینی در قلمرو رشته‌های کارشناسی علوم اجتماعی و رفتاری(مطالعه موردی: دانشگاه تهران) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 53-76]
 • برنامة درسی بررسی مؤلفه‌های مبتنی برشغل وشاغل در برنامة درسی [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 135-178]
 • برنامه جدید کارورزی تجربۀ زیسته دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از برنامه جدید کارورزی تربیت معلم ایران [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 149-169]
 • برنامه درسی ارزیابی اثربخشی برنامه درسی کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی- حجت الله مرادی پردنجانی و پریوش جعفری [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 139-161]
 • برنامه درسی تبیین سیر تحول و اصلاح نظام برنامه‌درسی آموزش عالی بعد از انقلاب اسلامی در ایران [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 52-73]
 • برنامه درسی آموزش شایستگی های کانونی در برنامه درسی به عنوان رویکرد جدید برای ایحاد ارتباط در مطالعات میان رشته ای [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 44-61]
 • برنامه درسی طراحی اهداف مبتنی بر توسعه سرمایه اجتماعی در برنامه درسی آموزش عالی ایران [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 7-26]
 • برنامه درسی بررسی میزان به‌کارگیری عناصر برنامه درسی سازنده گرا در آموزش عالی: یک مطالعه ترکیبی ( مورد مطالعه: دانشگاه شیراز) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 7-32]
 • برنامه درسی "برنامه درسی فرارشته‌ای" مبتنی بر تحلیل لایه ای علّی: مفروضه های فلسفی، دلالت ها و مدلی برای آموزش [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 7-34]
 • برنامه درسی نیازهای سواد رسانه ای دانشجویان دوره کارشناسی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 71-93]
 • برنامه درسی شناسایی قابلیت ها و کارکردهای آموزشی و عمومی تلفن همراه ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 135-158]
 • برنامه درسی اجراشده ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان از حیث تربیت معلم پژوهشگر (مورد: پردیس های شهید بهشتی و شهید هاشمی نژاد) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 78-100]
 • برنامه درسی اخلاق پزشکی نقدی بر محتوای برنامه درسی اخلاق پزشکی از دیدگاه صاحب‌نظران اخلاق پزشکی: مطالعه کیفی- مرتضی خاقانی زاده -حسن ملکی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 71-84]
 • برنامه درسی آموزش عالی سواد برنامه درسی برای مدرسین دانشگاه از نگاه مدرسان حوزه مطالعات برنامه درسی- دکتر کوروش فتحی واجارگاه- دکتر زهره عباباف [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 7-29]
 • برنامه درسی آموزش عالی تغییر برنامه درسی آموزش عالی: (مورد: برنامه‌ درسی دوره کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی آموزشی)- مرتضی کرمی- هدی فتاحی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 111-138]
 • برنامه درسی آموزش عالی هیوریستیک‌ها و کار پوشه‌های حرفه‌ای استادان دانشگاه: بدیلی برای برنامه درسی آموزش عالی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 114-152]
 • برنامه درسی آموزش عالی سنتزپژوهی چالش‌های برنامه‌های درسی آموزش عالی کشور در دهه اخیر و راهکارهای پیش رو [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 7-34]
 • برنامه درسی آموزش عالی برنامه درسی آموزش عالی مبتنی بر رویکرد آموزش مادام العمر- رویکرد کیفی [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 37-77]
 • برنامه درسی آموزش عالی دانش برنامه درسی در آموزشگری: شایستگی حرفه‌ای مغفول در آموزش عالی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 103-130]
 • برنامه درسی آموزش عالی تبیین برنامه درسی آینده‌ در راستای تحقق چشم‌اندازها و رسالت‌های آموزش عالی ایران در افق 1404 [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 59-88]
 • برنامه درسی آموزش عالی طراحی مدل مهارت‌های اشتغال پذیری دانش‌آموختگان آموزش عالی کشور نمونه موردی: بنگاه‌های کوچک و متوسط استان تهران [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 7-39]
 • برنامه درسی آموزش عالی چشم اندازهای پداگوژی، افق های الهام بخش در برنامه درسی آموزش عالی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 171-193]
 • برنامه درسی آموزش عالی- مؤلفه‌های برنامه درسی پنهان- دیدگاه دانشجویان- هویت علمی رتبه‌ بندی مؤلفه‌های برنامه درسی پنهان از دیدگاه دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 131-156]
 • برنامه درسی پایدار ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه درسی پایدار در نظام آموزش عالی ایران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 95-134]
 • برنامه درسی پنهان عوامل شکل‌دهنده برنامه‌ درسی پنهان در آموزش عالی ایران: یک مردم نگاری خودنگاشت دکتر سعید صفایی موحد- داوود باوفا [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 30-53]
 • برنامه درسی پنهان بازی دانایی نظریه زمینه‌ای برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی ایران [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 85-110]
 • برنامه درسی پنهان زیر پوست دانشگاه: واکاوی پدیده استثمار آکادمیک در نظام آموزش عالی ایران [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 7-34]
 • برنامه درسی تربیت مدرس- تدریس در آموزش عالی- دستیار آموزشی- ارشادگری تحلیل تجربه برنامه درسی تربیت مدرس ریاضی در ایران و دلالت‌های حاصل از آن برای برنامه درسی تربیت مدرس دانشگاه [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 121-158]
 • برنامه درسی تلفیقی مطالعه مؤلفه‌های برنامه درسی و گرایش مؤلفان کتاب « معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسئله‌های مقدار مرزی » [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 157-158]
 • برنامه درسی دانشجو تاملی پیرامون مفهوم برنامه درسی دانشجو (معرفی و بسط مفاهیم مرتبط) [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 91-112]
 • برنامه‌درسی صلاحیت محور تبیین دیدگاه صاحب نظران دربارۀ عناصر برنامه‌درسی آموزش هنر برای ارائه الگوی برنامه‌درسی تربیت معلم هنر (آموزش عالی) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 89-121]
 • برنامه درسی قصد شده گسست آموزشی: فاصله برنامه درسی قصد شده وکسب شده در نظام آموزش عالی ایران [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 93-114]
 • برنامه درسی کسب شده گسست آموزشی: فاصله برنامه درسی قصد شده وکسب شده در نظام آموزش عالی ایران [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 93-114]
 • برنامه درسیکلمات کلیدی: برنامه درسی پیش بینی باورهای خودکارآمدی دانشجویان علوم انسانی از طریق کیفیت تدریس اساتید [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 47-70]
 • برنامه درسی معنوی بررسی میزان دانش، نگرش و مهارت مدرسان و مدیران و امکانات موجود در اجرای برنامه درسی معنوی(مورد مطالعه :دیدگاه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان) [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 89-118]
 • برنامه ­درسی هنر تبیین شاخص‌های نوآوری در هدف‌های برنامه‌های درسی رشته‌های هنری و بررسی میزان کاربست آنها [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 85-120]
 • برنامه‌ریزی آموزشی تغییر برنامه درسی آموزش عالی: (مورد: برنامه‌ درسی دوره کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی آموزشی)- مرتضی کرمی- هدی فتاحی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 111-138]
 • برنامه‌ریزی درسی بررسی مؤلفه‌های مبتنی برشغل وشاغل در برنامة درسی [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 135-178]
 • برنامه‌ریزی درسی بین فرهنگی شرایط بین‌المللی شدن دانشگاهها با تمرکز بر برنامه‌ریزی درسی بین فرهنگی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 7-44]
 • برنامه میان رشته ای تأملی بر گزینه های سیاستی توسعه برنامه های میان رشته ای علوم انسانی در آموزش عالی ایران [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 7-35]
 • برنامه های آموزشی و درسی کیفیت برنامه درسی وآموزش دانشگاهی با رویکردی پدیدارشناسانه چارچوبی برآمده از خودمردم نگاری [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 41-54]
 • برنامه‎های توسعه حرفه‎ای برنامه های درسی مغفول توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشگاه های ایران: دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 183-216]
 • برنامه‌های درسی دانشگاهی میزان آماده سازی اعضای هیات علمی در خصوص اجرای اعتبارسنجی و تغییر در برنامه‌های درسی دانشگاهی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 159-173]
 • برنامه‎های درسی قصد شده برنامه های درسی مغفول توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشگاه های ایران: دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 183-216]
 • برنامه‌های درسی مغفول برنامه های درسی مغفول توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشگاه های ایران: دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 183-216]
 • بین‌المللی‌شدن دانشگاه الگویی برای بین‌المللی‌شدن دانشگاه‌ها در حوزه علوم انسانی و اجتماعی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 67-91]
 • بین‌المللی شدن در خانه شرایط بین‌المللی شدن دانشگاهها با تمرکز بر برنامه‌ریزی درسی بین فرهنگی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 7-44]

پ

 • پایان‌نامه ویژگی‌های یک استاد راهنمای خوب از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد: یک مطالعه کیفی [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 122-154]
 • پداگوژی چشم اندازهای پداگوژی، افق های الهام بخش در برنامه درسی آموزش عالی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 171-193]
 • پدیدارشناسی کیفیت برنامه درسی وآموزش دانشگاهی با رویکردی پدیدارشناسانه چارچوبی برآمده از خودمردم نگاری [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 41-54]
 • پژوهش تاریخی تبیین سیر تحول و اصلاح نظام برنامه‌درسی آموزش عالی بعد از انقلاب اسلامی در ایران [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 52-73]
 • پس از دوره شناسایی ویژگی‌های مطلوب خدمات پشتیبانی آموزشی در دانشگاه‌های مجازی و مقایسه خدمات پشتیبانی آموزشی مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران با آن [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 148-167]
 • پیش از دوره شناسایی ویژگی‌های مطلوب خدمات پشتیبانی آموزشی در دانشگاه‌های مجازی و مقایسه خدمات پشتیبانی آموزشی مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران با آن [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 148-167]
 • پشتیبانی شناسایی ویژگی‌های مطلوب خدمات پشتیبانی آموزشی در دانشگاه‌های مجازی و مقایسه خدمات پشتیبانی آموزشی مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران با آن [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 148-167]

ت

 • تأسیس رشته آسیب‌شناسی فرایند تأسیس رشته‌های جدید دانشگاهی در ایران (مورد علوم انسانی) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 183-210]
 • تجربۀ زیست دانشجویی کیفیت برنامه درسی وآموزش دانشگاهی با رویکردی پدیدارشناسانه چارچوبی برآمده از خودمردم نگاری [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 41-54]
 • تحصیلات دانشگاهی کیفیت برنامه درسی وآموزش دانشگاهی با رویکردی پدیدارشناسانه چارچوبی برآمده از خودمردم نگاری [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 41-54]
 • تحلیل عامل عوامل پیش بینی کنندگی رضایتمندی دانشجویان مهندسی از کیفیت برنامه درسی معادلات دیفرانسیل [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 159-192]
 • تحلیل کیفی تحلیل کیفی چگونگی ارتباط اساتید با دانشجو معلمان: مطالعه موردی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 155-182]
 • تحلیل محتوا مطالعه مؤلفه‌های برنامه درسی و گرایش مؤلفان کتاب « معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسئله‌های مقدار مرزی » [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 157-158]
 • تدریس بررسی میزان تأثیر مؤلفه های اخلاقی در تدریس اساتید از دیدگاه دانشجویان دانشگاه کوثر بجنورد [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 33-43]
 • تدریس تحلیل رویکردهای هستی شناسانه و معرفت شناسانه اساتید دانشگاه در فرایند تدریس [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 61-90]
 • تدریس اثربخش تدریس اثربخش در آموزش عالی بر اساس تجارب حرفه‌ای استادان و ارتباط آن با تدریس خود-گزارشی [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 113-134]
 • تدریس خود-گزارشی تدریس اثربخش در آموزش عالی بر اساس تجارب حرفه‌ای استادان و ارتباط آن با تدریس خود-گزارشی [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 113-134]
 • تربیت معلم تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر خودکارآمدی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 65-87]
 • تربیت معلم تجربۀ زیسته دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از برنامه جدید کارورزی تربیت معلم ایران [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 149-169]
 • تربیت معلم پژوهشگر ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان از حیث تربیت معلم پژوهشگر (مورد: پردیس های شهید بهشتی و شهید هاشمی نژاد) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 78-100]
 • تغییرات برنامه درسی دانش مورد نیازِ آموزگاران برای تدریس ریاضی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 135-152]
 • تغییر برنامه درسی تغییر برنامه درسی آموزش عالی: (مورد: برنامه‌ درسی دوره کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی آموزشی)- مرتضی کرمی- هدی فتاحی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 111-138]
 • تغییر در برنامه درسی میزان آماده سازی اعضای هیات علمی در خصوص اجرای اعتبارسنجی و تغییر در برنامه‌های درسی دانشگاهی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 159-173]
 • تفکر انتقادی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر یادگیری مشارکتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 167-181]
 • تفکر ترکیبیاتی نقش استدلال‌های ترکیبیاتی در آموزش ریاضی دانشگاهی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 35-70]
 • تفکر ریاضی تبیین مفهومی تفکر ریاضی: چیستی،‌ چرایی و چگونگی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 153-172]
 • تکثر رشته‌ای "برنامه درسی فرارشته‌ای" مبتنی بر تحلیل لایه ای علّی: مفروضه های فلسفی، دلالت ها و مدلی برای آموزش [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 7-34]
 • تکثرگرایی اقلیم های برنامه درسی به سوی موج سوم در مطالعات برنامه درسی ایران حرکت به فراسوی نوفهم گرایی ، در جستجوی تکثرگرایی در اقلیم های برنامه درسی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 45-69]
 • تلفن همراه شناسایی قابلیت ها و کارکردهای آموزشی و عمومی تلفن همراه ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 135-158]
 • تلقی از کیفیت برنامه درسی رابطه نگرش تحصیلی و انگیزش پیشرفت با تلقی دانشجویان از کیفیت برنامه درسی [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 101-121]
 • توسعه پایدار ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه درسی پایدار در نظام آموزش عالی ایران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 95-134]
 • توسعه دانش تدریسی چگونگی توسعه‌ دانش محتوایی- تربیتی برای تدریس ریاضی دانشگاهی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 71-98]
 • توسعه ملی طراحی الگوی اصلاح ساختار رویکرد میان‌رشته‌ای در حوزه علوم پایه در دانشگاهها با تاکید بر پایداری توسعه ملی:یک مطالعه داده بنیاد [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 41-64]

ج

 • جامعه یادگیری الزامات و چالش های طراحی برنامه درسی آموزش عالی با رویکرد جامعه یادگیری [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 89-126]
 • جهانی شدن ارزیابی تأثیر جهانی شدن بر فرآیند یاددهی ـ یادگیری در آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های شیراز و شهید بهشتی [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 7-40]
 • جهت‌گیری برنامه‌های درسی فراتحلیل چالش‌های محیط آموزش عالی در قرن بیست و یکم به‌عنوان الگوی جهت‌گیری برنامه‌های درسی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 115-166]
 • جهت‌گیری‌ها تبیین سیر تحول و اصلاح نظام برنامه‌درسی آموزش عالی بعد از انقلاب اسلامی در ایران [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 52-73]

چ

 • چالش الزامات و چالش های طراحی برنامه درسی آموزش عالی با رویکرد جامعه یادگیری [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 89-126]
 • چالش­ها سنتزپژوهی چالش‌های برنامه‌های درسی آموزش عالی کشور در دهه اخیر و راهکارهای پیش رو [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 7-34]
 • چالش‌های رویکرد هندسی به آموزش­ معادلات دیفرانسیل واکاوی چالش‌های آموزش رویکرد هندسی حل معادلات دیفرانسیل خودگردان: مصاحبه‌ تکلیف مدار [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 9-34]
 • چالش‌های محیطی آموزش عالی فراتحلیل چالش‌های محیط آموزش عالی در قرن بیست و یکم به‌عنوان الگوی جهت‌گیری برنامه‌های درسی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 115-166]
 • چشم­انداز آموزش عالی تبیین برنامه درسی آینده‌ در راستای تحقق چشم‌اندازها و رسالت‌های آموزش عالی ایران در افق 1404 [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 59-88]
 • چشم انداز های پداگوژی چشم اندازهای پداگوژی، افق های الهام بخش در برنامه درسی آموزش عالی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 171-193]

ح

 • حرفه بررسی مؤلفه‌های مبتنی برشغل وشاغل در برنامة درسی [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 135-178]
 • حرفه‌ای تدریس اثربخش در آموزش عالی بر اساس تجارب حرفه‌ای استادان و ارتباط آن با تدریس خود-گزارشی [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 113-134]
 • حرفه‌گرایی بررسی مؤلفه‌های مبتنی برشغل وشاغل در برنامة درسی [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 135-178]
 • حل مسئله نقش استدلال‌های ترکیبیاتی در آموزش ریاضی دانشگاهی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 35-70]
 • حین دوره شناسایی ویژگی‌های مطلوب خدمات پشتیبانی آموزشی در دانشگاه‌های مجازی و مقایسه خدمات پشتیبانی آموزشی مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران با آن [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 148-167]

خ

 • خودکارآمدی پیش بینی باورهای خودکارآمدی دانشجویان علوم انسانی از طریق کیفیت تدریس اساتید [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 47-70]
 • خودکارآمدی تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر خودکارآمدی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 65-87]

د

 • دانش بررسی میزان دانش، نگرش و مهارت مدرسان و مدیران و امکانات موجود در اجرای برنامه درسی معنوی(مورد مطالعه :دیدگاه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان) [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 89-118]
 • دانش‌آموختگان آموزش عالی طراحی مدل مهارت‌های اشتغال پذیری دانش‌آموختگان آموزش عالی کشور نمونه موردی: بنگاه‌های کوچک و متوسط استان تهران [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 7-39]
 • دانش برنامه درسی دانش برنامه درسی در آموزشگری: شایستگی حرفه‌ای مغفول در آموزش عالی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 103-130]
 • دانشجو کیفیت برنامه درسی وآموزش دانشگاهی با رویکردی پدیدارشناسانه چارچوبی برآمده از خودمردم نگاری [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 41-54]
 • دانشجو تاملی پیرامون مفهوم برنامه درسی دانشجو (معرفی و بسط مفاهیم مرتبط) [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 91-112]
 • دانشجو شناسایی قابلیت ها و کارکردهای آموزشی و عمومی تلفن همراه ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 135-158]
 • دانشجویان تحصیلات تکمیلی بررسی نقش ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مؤلفه‌های برنامه درسی در پیش‌بینی میزان انگیزش پژوهشی آن‌ها [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 97-113]
 • دانشجویان کارشناسی نیازهای سواد رسانه ای دانشجویان دوره کارشناسی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 71-93]
 • دانشجویان کارشناسی ارشد ویژگی‌های یک استاد راهنمای خوب از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد: یک مطالعه کیفی [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 122-154]
 • دانشجو معلم تحلیل کیفی چگونگی ارتباط اساتید با دانشجو معلمان: مطالعه موردی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 155-182]
 • دانشجو معلم تجربۀ زیسته دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از برنامه جدید کارورزی تربیت معلم ایران [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 149-169]
 • دانش عملی تدریس چگونگی توسعه‌ دانش محتوایی- تربیتی برای تدریس ریاضی دانشگاهی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 71-98]
 • دانشگاه تحلیل رویکردهای هستی شناسانه و معرفت شناسانه اساتید دانشگاه در فرایند تدریس [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 61-90]
 • دانشگاه واکاوی آموزش فعال در دانشگاه: منظرها و چالش‌های موجود از نظر استادان [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 37-66]
 • دانشگاه طراحی الگوی اصلاح ساختار رویکرد میان‌رشته‌ای در حوزه علوم پایه در دانشگاهها با تاکید بر پایداری توسعه ملی:یک مطالعه داده بنیاد [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 41-64]
 • دانشگاه ایرانی زیر پوست دانشگاه: واکاوی پدیده استثمار آکادمیک در نظام آموزش عالی ایران [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 7-34]
 • دانشگاه آزاد اسلامی ارزیابی اثربخشی برنامه درسی کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی- حجت الله مرادی پردنجانی و پریوش جعفری [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 139-161]
 • دانشگاه خوارزمی شناسایی قابلیت ها و کارکردهای آموزشی و عمومی تلفن همراه ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 135-158]
 • دانشگاه صنعتی شریف سیر تحول دوره کارشناسی ریاضی در دانشگاه‌های ایران با تمرکز بر دانشگاه صنعتی شریف [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 99-134]
 • دانشگاه فرهنگیان ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان از حیث تربیت معلم پژوهشگر (مورد: پردیس های شهید بهشتی و شهید هاشمی نژاد) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 78-100]
 • دانشگاه فرهنگیان بررسی میزان دانش، نگرش و مهارت مدرسان و مدیران و امکانات موجود در اجرای برنامه درسی معنوی(مورد مطالعه :دیدگاه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان) [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 89-118]
 • دانشگاه فرهنگیان تجربۀ زیسته دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از برنامه جدید کارورزی تربیت معلم ایران [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 149-169]
 • دانشگاه مجازی شناسایی ویژگی‌های مطلوب خدمات پشتیبانی آموزشی در دانشگاه‌های مجازی و مقایسه خدمات پشتیبانی آموزشی مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران با آن [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 148-167]
 • دانش­ محتوایی- تربیتی چگونگی توسعه‌ دانش محتوایی- تربیتی برای تدریس ریاضی دانشگاهی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 71-98]
 • دانش مورد نیاز دانش مورد نیازِ آموزگاران برای تدریس ریاضی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 135-152]
 • دیسیپلین دانشگاهی- دیسیپلین آموزش ریاضی- برنامه درسی بین‌رشته‌ای- سیر تاریخی شکل‌گیری دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری آموزش ریاضی شکل‌گیری و تکوین یک برنامه بین‌رشته‌ای دوره تحصیلات تکمیلی: آموزش ریاضی در ایران [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 33-52]
 • دوره بازآموزی دانش مورد نیازِ آموزگاران برای تدریس ریاضی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 135-152]
 • دوره لیسانس/ کارشناسی رشته ریاضی سیر تحول دوره کارشناسی ریاضی در دانشگاه‌های ایران با تمرکز بر دانشگاه صنعتی شریف [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 99-134]

ر

 • ریاضی­دانان تبیین مفهومی تفکر ریاضی: چیستی،‌ چرایی و چگونگی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 153-172]
 • راهبرد تأملی بر گزینه های سیاستی توسعه برنامه های میان رشته ای علوم انسانی در آموزش عالی ایران [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 7-35]
 • راهبردها شناسایی راهبردهای ارتقای فرهنگ برنامه‌ریزی درسی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ایران [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 35-58]
 • راهکارها سنتزپژوهی چالش‌های برنامه‌های درسی آموزش عالی کشور در دهه اخیر و راهکارهای پیش رو [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 7-34]
 • رسالت آموزش عالی تبیین برنامه درسی آینده‌ در راستای تحقق چشم‌اندازها و رسالت‌های آموزش عالی ایران در افق 1404 [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 59-88]
 • رشته‌های تحصیلی عوامل شکل‌دهنده برنامه‌ درسی پنهان در آموزش عالی ایران: یک مردم نگاری خودنگاشت دکتر سعید صفایی موحد- داوود باوفا [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 30-53]
 • رضایتمندی عوامل پیش بینی کنندگی رضایتمندی دانشجویان مهندسی از کیفیت برنامه درسی معادلات دیفرانسیل [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 159-192]
 • رفتار شهروندی در تدریس رفتار شهروندی در تدریس: تأملی بر نقش پیش بین اخلاق حرفه ای استاد [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 27-46]
 • روش تحقیق کیفی واکاوی عوامل موفقیت افراد سرآمد در آزمون سراسری [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 163-190]
 • روش تدریس ریاضی دانشگاهی نقش استدلال‌های ترکیبیاتی در آموزش ریاضی دانشگاهی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 35-70]
 • روش دلفی گروهی فازی طراحی مدل مهارت‌های اشتغال پذیری دانش‌آموختگان آموزش عالی کشور نمونه موردی: بنگاه‌های کوچک و متوسط استان تهران [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 7-39]
 • روش نظریه مبنائی زیر پوست دانشگاه: واکاوی پدیده استثمار آکادمیک در نظام آموزش عالی ایران [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 7-34]
 • رویکردی انتقادی ارزیابی کیفیت برنامه درسی دانشگاه‌های مناطق محروم با رویکردی انتقادی مطالعه موردی: دانشگاه‌های مناطق محروم استان اردبیل [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 77-88]
 • رویکرد رشته‌ای "برنامه درسی فرارشته‌ای" مبتنی بر تحلیل لایه ای علّی: مفروضه های فلسفی، دلالت ها و مدلی برای آموزش [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 7-34]
 • رویکرد سیستمی معرفی مدل ارزیابی تلفیقی کیفیت بخشی برنامه های آموزش عالی مبتنی بر رویکرد سیستمی [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 55-76]
 • رویکرد ظاهرشونده (گلیزری) طراحی برنامه درسی آموزش مهندسی با تاکید بر تربیت فناورانه مبتنی بر نظریه زمینه‌ای کلاسیک [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 139-162]
 • رویکرد میان‌رشته‌ای طراحی الگوی اصلاح ساختار رویکرد میان‌رشته‌ای در حوزه علوم پایه در دانشگاهها با تاکید بر پایداری توسعه ملی:یک مطالعه داده بنیاد [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 41-64]

س

 • سابقه تدریس مطالعه نقش مولفه‌های مرتبه علمی، سابقه تدریس و گرایش تحصیلی بر به‌کارگیری فرانظریه‌های برنامه درسی در راهبردهای یاددهی- یادگیری- حسن شهرکی پور، محمدرضا سرمدی و نگار الهامیان [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 54-70]
 • سازنده گرایی بررسی میزان به‌کارگیری عناصر برنامه درسی سازنده گرا در آموزش عالی: یک مطالعه ترکیبی ( مورد مطالعه: دانشگاه شیراز) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 7-32]
 • سازنده‌گرایی ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه‌درسی سازنده‌گرا در آموزش عالی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 123-148]
 • سیاستگذاری تأملی بر گزینه های سیاستی توسعه برنامه های میان رشته ای علوم انسانی در آموزش عالی ایران [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 7-35]
 • سرمایه اجتماعی طراحی اهداف مبتنی بر توسعه سرمایه اجتماعی در برنامه درسی آموزش عالی ایران [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 7-26]
 • سرمایه اجتماعی پیش بینی باورهای خودکارآمدی دانشجویان علوم انسانی از طریق کیفیت تدریس اساتید [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 47-70]
 • سنتزپژوهی سنتزپژوهی چالش‌های برنامه‌های درسی آموزش عالی کشور در دهه اخیر و راهکارهای پیش رو [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 7-34]
 • سنتزپژوهی فراتحلیل چالش‌های محیط آموزش عالی در قرن بیست و یکم به‌عنوان الگوی جهت‌گیری برنامه‌های درسی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 115-166]
 • سواد برنامه درسی سواد برنامه درسی برای مدرسین دانشگاه از نگاه مدرسان حوزه مطالعات برنامه درسی- دکتر کوروش فتحی واجارگاه- دکتر زهره عباباف [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 7-29]
 • سوادرسانه ای نیازهای سواد رسانه ای دانشجویان دوره کارشناسی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 71-93]

ش

 • شایستگی‌های حرفه‌ای دانش برنامه درسی در آموزشگری: شایستگی حرفه‌ای مغفول در آموزش عالی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 103-130]
 • شایستگی­های کانونی آموزش شایستگی های کانونی در برنامه درسی به عنوان رویکرد جدید برای ایحاد ارتباط در مطالعات میان رشته ای [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 44-61]
 • شایستگی­های محوری اعضای هیأت علمی تحلیل روابط بین شایستگی‌های محوری اعضای هیأت علمی و کیفیت آموزش عالی(یک مطالعه موردی) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 127-147]
 • شبکة اطلاعات مشاغل (O'Net) بررسی مؤلفه‌های مبتنی برشغل وشاغل در برنامة درسی [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 135-178]
 • شبکه معانی کیفیت برنامه درسی وآموزش دانشگاهی با رویکردی پدیدارشناسانه چارچوبی برآمده از خودمردم نگاری [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 41-54]
 • شرایط امکان شرایط بین‌المللی شدن دانشگاهها با تمرکز بر برنامه‌ریزی درسی بین فرهنگی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 7-44]
 • شغل بررسی مؤلفه‌های مبتنی برشغل وشاغل در برنامة درسی [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 135-178]

ع

 • علوم اجتماعی و رفتاری مطالعه کیفی کاربست بازی‌های شبیه‌سازی آموزش کارآفرینی در قلمرو رشته‌های کارشناسی علوم اجتماعی و رفتاری(مطالعه موردی: دانشگاه تهران) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 53-76]
 • علوم انسانی آسیب‌شناسی فرایند تأسیس رشته‌های جدید دانشگاهی در ایران (مورد علوم انسانی) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 183-210]
 • علوم انسانی و اجتماعی الگویی برای بین‌المللی‌شدن دانشگاه‌ها در حوزه علوم انسانی و اجتماعی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 67-91]
 • علوم پایه طراحی الگوی اصلاح ساختار رویکرد میان‌رشته‌ای در حوزه علوم پایه در دانشگاهها با تاکید بر پایداری توسعه ملی:یک مطالعه داده بنیاد [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 41-64]
 • عملکرد تحصیلی بررسی رابطه بین میزان انطباق برنامه های درسی اساتید با کیفیت تجارب یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 175-200]
 • عناصر برنامه درسی تبیین دیدگاه صاحب نظران دربارۀ عناصر برنامه‌درسی آموزش هنر برای ارائه الگوی برنامه‌درسی تربیت معلم هنر (آموزش عالی) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 89-121]

ف

 • فرارشته ای "برنامه درسی فرارشته‌ای" مبتنی بر تحلیل لایه ای علّی: مفروضه های فلسفی، دلالت ها و مدلی برای آموزش [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 7-34]
 • فرآیند یاددهی ـ یادگیری ارزیابی تأثیر جهانی شدن بر فرآیند یاددهی ـ یادگیری در آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های شیراز و شهید بهشتی [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 7-40]
 • فرانظریه-های برنامه درسی مطالعه نقش مولفه‌های مرتبه علمی، سابقه تدریس و گرایش تحصیلی بر به‌کارگیری فرانظریه‌های برنامه درسی در راهبردهای یاددهی- یادگیری- حسن شهرکی پور، محمدرضا سرمدی و نگار الهامیان [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 54-70]
 • فرهنگ برنامه‌ریزی درسی شناسایی راهبردهای ارتقای فرهنگ برنامه‌ریزی درسی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ایران [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 35-58]
 • فرهنگ دانشگاهی عوامل شکل‌دهنده برنامه‌ درسی پنهان در آموزش عالی ایران: یک مردم نگاری خودنگاشت دکتر سعید صفایی موحد- داوود باوفا [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 30-53]
 • فرهنگ دانشگاهی شناسایی یک چهارچوب مطالعاتی برای فرهنگ رشته ای در برنامه های درسی آموزش عالی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 7-32]
 • فرهنگ در آموزش عالی شناسایی یک چهارچوب مطالعاتی برای فرهنگ رشته ای در برنامه های درسی آموزش عالی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 7-32]
 • فرهنگ رشته­ای شناسایی یک چهارچوب مطالعاتی برای فرهنگ رشته ای در برنامه های درسی آموزش عالی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 7-32]
 • فعالیت­های یاددهی- یادگیری تبیین مفهومی تفکر ریاضی: چیستی،‌ چرایی و چگونگی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 153-172]

ق

 • قابلیت های حرفه ای تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر خودکارآمدی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 65-87]
 • قرن بیست‌ویک فراتحلیل چالش‌های محیط آموزش عالی در قرن بیست و یکم به‌عنوان الگوی جهت‌گیری برنامه‌های درسی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 115-166]

ک

 • کارآفرینی ارزیابی اثربخشی برنامه درسی کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی- حجت الله مرادی پردنجانی و پریوش جعفری [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 139-161]
 • کارآمدی آموزشی بررسی میزان تأثیر مؤلفه های اخلاقی در تدریس اساتید از دیدگاه دانشجویان دانشگاه کوثر بجنورد [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 33-43]
 • کاربرد و مدلسازی ظرفیت‌های بالقوه و موانع استفاده از «رویکرد کاربرد و مدل‌سازی» در آموزش ریاضی دانشگاهی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 173-188]
 • کارپوشه حرفه­ای استادان دانشگاه هیوریستیک‌ها و کار پوشه‌های حرفه‌ای استادان دانشگاه: بدیلی برای برنامه درسی آموزش عالی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 114-152]
 • کتاب­های درسی دانشگاهی میزان توجه به ابعاد مختلف یادگیری واژه در کتاب‌های درسی دانشگاهی زبان انگلیسی تخصصی انتشارات پیام نور و تأثیر آن در کیفیت نظام آموزشی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 85-96]
 • کیفیت کیفیت برنامه درسی وآموزش دانشگاهی با رویکردی پدیدارشناسانه چارچوبی برآمده از خودمردم نگاری [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 41-54]
 • کیفیت معرفی مدل ارزیابی تلفیقی کیفیت بخشی برنامه های آموزش عالی مبتنی بر رویکرد سیستمی [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 55-76]
 • کیفیت عوامل پیش بینی کنندگی رضایتمندی دانشجویان مهندسی از کیفیت برنامه درسی معادلات دیفرانسیل [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 159-192]
 • کیفیت آموزش عالی تحلیل روابط بین شایستگی‌های محوری اعضای هیأت علمی و کیفیت آموزش عالی(یک مطالعه موردی) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 127-147]
 • کیفیت بخشی معرفی مدل ارزیابی تلفیقی کیفیت بخشی برنامه های آموزش عالی مبتنی بر رویکرد سیستمی [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 55-76]
 • کیفیت برنامه درسی ارزیابی کیفیت برنامه درسی دانشگاه‌های مناطق محروم با رویکردی انتقادی مطالعه موردی: دانشگاه‌های مناطق محروم استان اردبیل [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 77-88]
 • کیفیت تجارب یادگیری بررسی رابطه بین میزان انطباق برنامه های درسی اساتید با کیفیت تجارب یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 175-200]
 • کیفیت تدریس پیش بینی باورهای خودکارآمدی دانشجویان علوم انسانی از طریق کیفیت تدریس اساتید [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 47-70]
 • کیفیت نظام آموزش عالی میزان توجه به ابعاد مختلف یادگیری واژه در کتاب‌های درسی دانشگاهی زبان انگلیسی تخصصی انتشارات پیام نور و تأثیر آن در کیفیت نظام آموزشی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 85-96]
 • کلاس درس ریاضی تبیین مفهومی تفکر ریاضی: چیستی،‌ چرایی و چگونگی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 153-172]
 • کلاس معکوس فرآیند یادگیری در کلاس معکوس: بازنمایی از برنامه درسی تجربه شده در آموزش عالی [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 179-214]
 • کلمات کلیدی: آموزش عالی تبیین برنامه درسی آینده‌ در راستای تحقق چشم‌اندازها و رسالت‌های آموزش عالی ایران در افق 1404 [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 59-88]
 • کلمات کلیدی: برنامه درسی آموزش مهندسی – تربیت فناورانه- نظریۀ داده بنیاد طراحی برنامه درسی آموزش مهندسی با تاکید بر تربیت فناورانه مبتنی بر نظریه زمینه‌ای کلاسیک [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 139-162]
 • کلمات کلیدی: عوامل موفقیت واکاوی عوامل موفقیت افراد سرآمد در آزمون سراسری [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 163-190]

گ

 • گرایش تحصیلی مطالعه نقش مولفه‌های مرتبه علمی، سابقه تدریس و گرایش تحصیلی بر به‌کارگیری فرانظریه‌های برنامه درسی در راهبردهای یاددهی- یادگیری- حسن شهرکی پور، محمدرضا سرمدی و نگار الهامیان [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 54-70]
 • گسست آموزشی گسست آموزشی: فاصله برنامه درسی قصد شده وکسب شده در نظام آموزش عالی ایران [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 93-114]

ل

 • لایه های علی آموزش "برنامه درسی فرارشته‌ای" مبتنی بر تحلیل لایه ای علّی: مفروضه های فلسفی، دلالت ها و مدلی برای آموزش [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 7-34]

م

 • محتوای برنامه درسی نقدی بر محتوای برنامه درسی اخلاق پزشکی از دیدگاه صاحب‌نظران اخلاق پزشکی: مطالعه کیفی- مرتضی خاقانی زاده -حسن ملکی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 71-84]
 • محتوای برنامه درسی محتوای برنامه درسی مبتنی بر توسعه آینده پژوهی در آموزش عالی ایران:پژوهش کیفی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 119-138]
 • محققان آموزش ریاضی تبیین مفهومی تفکر ریاضی: چیستی،‌ چرایی و چگونگی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 153-172]
 • مدیریت آموزش از دور طراحی مدل مدیریت آموزش از دور، برای نظام آموزش عالی ایران [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 35-60]
 • مدیریت برنامه درسی ارزیابی کیفیت برنامه درسی دانشگاه‌های مناطق محروم با رویکردی انتقادی مطالعه موردی: دانشگاه‌های مناطق محروم استان اردبیل [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 77-88]
 • مدیریت کلاس درس تحلیل کیفی چگونگی ارتباط اساتید با دانشجو معلمان: مطالعه موردی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 155-182]
 • مدرسان دانشگاه سواد برنامه درسی برای مدرسین دانشگاه از نگاه مدرسان حوزه مطالعات برنامه درسی- دکتر کوروش فتحی واجارگاه- دکتر زهره عباباف [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 7-29]
 • مدل ارزیابی معرفی مدل ارزیابی تلفیقی کیفیت بخشی برنامه های آموزش عالی مبتنی بر رویکرد سیستمی [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 55-76]
 • مرتبه علمی مطالعه نقش مولفه‌های مرتبه علمی، سابقه تدریس و گرایش تحصیلی بر به‌کارگیری فرانظریه‌های برنامه درسی در راهبردهای یاددهی- یادگیری- حسن شهرکی پور، محمدرضا سرمدی و نگار الهامیان [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 54-70]
 • مسایل دنیای واقعی ظرفیت‌های بالقوه و موانع استفاده از «رویکرد کاربرد و مدل‌سازی» در آموزش ریاضی دانشگاهی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 173-188]
 • مطالعه موردی سیر تحول دوره کارشناسی ریاضی در دانشگاه‌های ایران با تمرکز بر دانشگاه صنعتی شریف [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 99-134]
 • معادلات دیفرانسیل عوامل پیش بینی کنندگی رضایتمندی دانشجویان مهندسی از کیفیت برنامه درسی معادلات دیفرانسیل [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 159-192]
 • معرفت شناسی تحلیل رویکردهای هستی شناسانه و معرفت شناسانه اساتید دانشگاه در فرایند تدریس [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 61-90]
 • مقیاس ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه‌درسی سازنده‌گرا در آموزش عالی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 123-148]
 • منابع بالادستی تبیین برنامه درسی آینده‌ در راستای تحقق چشم‌اندازها و رسالت‌های آموزش عالی ایران در افق 1404 [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 59-88]
 • مناطق محروم ارزیابی کیفیت برنامه درسی دانشگاه‌های مناطق محروم با رویکردی انتقادی مطالعه موردی: دانشگاه‌های مناطق محروم استان اردبیل [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 77-88]
 • منتورینگ تحلیلی بر مطالعات انجام شده در زمینه بهره‌گیری از روش منتورینگ برای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 77-102]
 • منظر ها و چالش‌ها واکاوی آموزش فعال در دانشگاه: منظرها و چالش‌های موجود از نظر استادان [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 37-66]
 • مهاجرت رشته ای به سوی موج سوم در مطالعات برنامه درسی ایران حرکت به فراسوی نوفهم گرایی ، در جستجوی تکثرگرایی در اقلیم های برنامه درسی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 45-69]
 • مهارت بررسی میزان دانش، نگرش و مهارت مدرسان و مدیران و امکانات موجود در اجرای برنامه درسی معنوی(مورد مطالعه :دیدگاه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان) [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 89-118]
 • مهارت­ آموزش شایستگی های کانونی در برنامه درسی به عنوان رویکرد جدید برای ایحاد ارتباط در مطالعات میان رشته ای [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 44-61]
 • مهارت خودگردانی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر یادگیری مشارکتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 167-181]
 • مهارت های اجتماعی تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر خودکارآمدی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 65-87]
 • مهارت‌های اشتغال پذیری طراحی مدل مهارت‌های اشتغال پذیری دانش‌آموختگان آموزش عالی کشور نمونه موردی: بنگاه‌های کوچک و متوسط استان تهران [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 7-39]
 • مهارت‌های فنی تدریس اثربخش در آموزش عالی بر اساس تجارب حرفه‌ای استادان و ارتباط آن با تدریس خود-گزارشی [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 113-134]
 • مؤلفه‌های اخلاقی بررسی میزان تأثیر مؤلفه های اخلاقی در تدریس اساتید از دیدگاه دانشجویان دانشگاه کوثر بجنورد [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 33-43]
 • مولفه‌های حرفه‌ای سواد برنامه درسی برای مدرسین دانشگاه از نگاه مدرسان حوزه مطالعات برنامه درسی- دکتر کوروش فتحی واجارگاه- دکتر زهره عباباف [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 7-29]

ن

 • نیازهای آموزشی نیازهای سواد رسانه ای دانشجویان دوره کارشناسی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 71-93]
 • نظام آموزش عالی طراحی مدل مدیریت آموزش از دور، برای نظام آموزش عالی ایران [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 35-60]
 • نظریة داده بنیاد فرآیند یادگیری در کلاس معکوس: بازنمایی از برنامه درسی تجربه شده در آموزش عالی [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 179-214]
 • نظریه زمینه‌ای بازی دانایی نظریه زمینه‌ای برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی ایران [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 85-110]
 • نظریه­ی مبنایی شناسایی یک چهارچوب مطالعاتی برای فرهنگ رشته ای در برنامه های درسی آموزش عالی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 7-32]
 • نفرات برتر کنکور واکاوی عوامل موفقیت افراد سرآمد در آزمون سراسری [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 163-190]
 • نقش تربیتی-­اخلاقی گستره ارزش های کاری سکویی برای آموزشگری در محیط آموزش عالی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 62-84]
 • نگرش بررسی میزان دانش، نگرش و مهارت مدرسان و مدیران و امکانات موجود در اجرای برنامه درسی معنوی(مورد مطالعه :دیدگاه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان) [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 89-118]
 • نگرش تحصیلی رابطه نگرش تحصیلی و انگیزش پیشرفت با تلقی دانشجویان از کیفیت برنامه درسی [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 101-121]
 • نوآوری هدف تبیین شاخص‌های نوآوری در هدف‌های برنامه‌های درسی رشته‌های هنری و بررسی میزان کاربست آنها [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 85-120]
 • نوبسترسازی برنامه درسی به سوی موج سوم در مطالعات برنامه درسی ایران حرکت به فراسوی نوفهم گرایی ، در جستجوی تکثرگرایی در اقلیم های برنامه درسی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 45-69]

و

 • واژگان انگلیسی میزان توجه به ابعاد مختلف یادگیری واژه در کتاب‌های درسی دانشگاهی زبان انگلیسی تخصصی انتشارات پیام نور و تأثیر آن در کیفیت نظام آموزشی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 85-96]

ه

 • هدف تبیین شاخص‌های نوآوری در هدف‌های برنامه‌های درسی رشته‌های هنری و بررسی میزان کاربست آنها [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 85-120]
 • هستی شناسی تحلیل رویکردهای هستی شناسانه و معرفت شناسانه اساتید دانشگاه در فرایند تدریس [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 61-90]
 • هویت تحلیل ابعاد هویتی دانشجویان دانشگاه کاشان و ارتباط آن با میزان اعتیاد اینترنتی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 71-84]
 • هویت اجتماعی تحلیل ابعاد هویتی دانشجویان دانشگاه کاشان و ارتباط آن با میزان اعتیاد اینترنتی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 71-84]
 • هویت ارتباطی تحلیل ابعاد هویتی دانشجویان دانشگاه کاشان و ارتباط آن با میزان اعتیاد اینترنتی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 71-84]
 • هویت جمعی تحلیل ابعاد هویتی دانشجویان دانشگاه کاشان و ارتباط آن با میزان اعتیاد اینترنتی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 71-84]
 • هویت فردی تحلیل ابعاد هویتی دانشجویان دانشگاه کاشان و ارتباط آن با میزان اعتیاد اینترنتی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 71-84]
 • هیوریستیک هیوریستیک‌ها و کار پوشه‌های حرفه‌ای استادان دانشگاه: بدیلی برای برنامه درسی آموزش عالی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 114-152]

ی

 • یادگیری فرآیند یادگیری در کلاس معکوس: بازنمایی از برنامه درسی تجربه شده در آموزش عالی [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 179-214]
 • یادگیری مادام العمر الزامات و چالش های طراحی برنامه درسی آموزش عالی با رویکرد جامعه یادگیری [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 89-126]
 • یادگیری مادام العمر برنامه درسی آموزش عالی مبتنی بر رویکرد آموزش مادام العمر- رویکرد کیفی [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 37-77]
 • یادگیری مشارکتی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر یادگیری مشارکتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 167-181]