اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر کوروش فتحی واجارگاه

برنامه ریزی درسی استاد- عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

www.kouroshfathi.com/
kouroshfathihotmail.com
Author_Id:5544522570

مدیر مسئول

دکتر محمد جوادی پور

برنامه ریزی درسی دانشیار- عضو هیات علمی دانشگاه تهران

javadipourut.ac.ir
+98 912 217 5105

اعضای هیات تحریریه

دکتر حمیدرضا آراسته

مدیریت و نظارت در آموزش عالی استاد

heplanningyahoo.com
021-88321311

دکتر ابراهیم صالحی عمران

برنامه ریزی آموزشی استاد- هیئت علمی دانشگاه مازندران

cv.umz.ac.ir/staff_profiles/fa/84/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
edpes60hatmail.com
ORCID:0000-0001-5546

دکتر مقصود فراستخواه

برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشیار-موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

irphe.ac.ir/content/1096
maghsoodfgmail.com
ORCID:0000-0002-7535

h-index: 19  

دکتر محمدحسن یارمحمدیان

برنامه ریزی درسی استاد دانشگاه علوم پزشکی

www.civilica.com/Person-2862.html
mhyarmyahoo.com
Author_Id:123456789

دکتر احمدرضا نصراصفهانی

برنامه ریزی آموزشی استاد- دانشگاه اصفهان

edu.ui.ac.ir/~arnasr
arnasredu.ui.ac.ir
ORCID:0000-0002-1011

دکتر محمدرضا آهنچیان

علوم تربیتی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

ahanchi8.profcms.um.ac.ir/
ahanchi8ferdowsi.um.ac.ir
Author_Id:3036744900

دکتر مژده وزیری

مدیریت آموزشی استادیار دانشگاه الزهرا

mvazirialzahra.ac.ir

دکتر علیرضا عصاره

برنامه ریزی درسی دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

rie.ir/?pageid=1238&p=1
alireza_assarehyahoo.com

دکتر یدالله مهرعلیزاده

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

y.mehralizadehyahoo.com

دکتر محبوبه عارفی

دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی

arefi6gmail.com

دکتر علی اکبر خسروی

برنامه ریزی درسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

faculty.iauctb.ac.ir/a-khosravibabady-psycho/fa
khosravi.edugmail.com
ORCID:0000-0002-3068

مدیر داخلی

خانم اکرم دهباشی

برنامه ریزی درسی کارشناس ارشد

dehbashi_a2002yahoo.de
021-81032208

مدیر اجرایی

خانم زهرا تقدیری

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی مدیر اجرایی دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

zahra_taghdiriyahoo.com