ارزشیابی عملکرد یاددهی – یادگیری اعضای هیئت‌علمی براساس مدل آشور (مطالعۀ موردی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

هدف از مقالۀ حاضر ارزشیابی عملکرد یاددهی - یادگیری اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعۀ آن، آماری اعضای هیئت‌علمی در سال تحصیلی 97-96 بوده‌اند که براساس جدول مورگان، 100 نفر از آنها به‌عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق­ساخته براساس مدل آشور بود. یافته‌های پژوهش نشان داد که عملکرد اعضای هیئت‌علمی درکل در حد خوب ارزیابی شده است و در ابعاد پنج‌گانه نیز شاخص‌های زیر را بیشتر مدنظر داشته‌اند: «اهمیت دادن به علائق و انتظارات دانشجویان، تبیین طرح درس به‌طور شفاف برای دانشجویان،گوش دادن به نظرات دانشجویان با روی باز و سعه‌صدر، ارزشیابی متناسب با اهداف آموزشی و روش تدریس».
همچنین اعضای هیئت‌علمی در شاخص‌های زیر کمترین امتیاز را کسب کرده‌اند: صدا کردن دانشجویان در کلاس با نام و حتی با اسم کوچک، تهیه محتوای آموزشی متناسب با اهداف مندرج در سرفصل دروس، استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های مجازی برای ارتباط با دانشجویان، مشارکت دانشجویان در تدریس از طریق روش حل مسئله و ایفای نقش و نترسیدن دانشجویان از امتحان پایان‌ترم به­دلیل تحقق اهداف مورد انتظار در طول ترم.

کلیدواژه‌ها