شناسایی میزان و علل اضطراب پژوهشی در دانشجویان: رویکرد آمیخته(مورد مطالعه دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه بیرجند)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند، بیرجند ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه بیرجند، ایران

چکیده

گرایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی به پژوهش و توسعه مهارت­های پژوهشی آن­ها از اهداف مهم آموزش عالی کشورها می­باشد در این میان کاهش اضطراب پژوهشی دانشجویان از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. هدف پژوهش حاضر شناسایی میزان  و علل اضطراب پژوهش در دانشجویان تحصیلات تکمیلی می­باشد. روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت، هدف­ها و سؤالات پژوهش آمیخته و از نوع طرح تبیینی است. این پژوهش ازنظر هدف جزو پژوهش­های کاربردی است. جامعه آماری موردمطالعه در این پژوهش شامل تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم­تربیتی و روان­شناسی دانشگاه بیرجند در سال تحصیلی 97-98 بودند که تعدادشان 214 نفر بود. برای سنجش میزان اضطراب پژوهشی دانشجویان در مرحله اول(کمی) پژوهش از پرسشنامه انکبوزی (2013) استفاده شد. در مرحله دوم پژوهش(کیفی) با توجه به یافته­های مرحله اول با استفاده از نمونه­گیری هدفمند 20 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی انتخاب شدند و داده­ها­، از طریق مصاحبه­ نیمه‌ساختار یافته جمع­آوری شدند. تحلیل داده­ها از طریق فرآیند کد­گزاری انجام شد. نتایج مرحله اول نشان داد میانگین اضطراب پژوهشی دانشجویان بالاتر از حد متوسط است. در ادامه و در مرحله دوم پژوهش(مرحله کیفی) عوامل مؤثر بر اضطراب دانشجویان در 5 مقوله اصلی؛ عوامل مرتبط با دانشجو، استاد، دانشکده، نظام آموزشی، جامعه سازمان یافت.

کلیدواژه‌ها