تعیین و رتبه بندی شاخص‌های موثر در قابلیت های رفتار کارآفرینانه دانشجویان مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی - دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه ازاد قزوین

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران

3 استادیار گروه مدیریت اموزشی، پردیس شهید چمران دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین و رتبه بندی شاخص های موثر در قابلیت های رفتاری کارآفرینانه  دانشجویان مهارتی می‌باشد. 
پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی است ابتدا نسبت به شناسایی شاخص های با توجه به منابع ملی و بین المللی اقدام وجهت غربالگری و تعیین وزن موثر در اختیار جامعه آماری شامل اساتید وکارآفرینان دانشگاه جامع علمی-کاربردی قرارگرفت.روش نمونه گیری هدفمند و برای تعیین حجم نمونه از قاعده اقناع تا تعداد 28 نفر اقدام شد. بررسی ها به 224 شاخص، 29 مولفه و 8 بعد منجر که مورد تایید قرار گرفتند. بعد از بررسی آزمون های آماری، رتبه بندی شاخص ها انجام و محیط دانشگاهی و ارزش آفرینی با مقوله (دانشگاه کار آفرین ، آموزش و برنامه درسی،کارگاه و کارورزی ،ایده ،پژوهش و استارتاپ، طرح کسب وکار، شرکت های دانـش بنیـان ،تکنولوژی)، نهادینه کردن کار آفرینی با مقوله (فرهنگ کارآفرینانه،ترویج و اشاعه کارآفرینی، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی،تشخیص و بهره برداری از فرصت،قصد و رفتار کارآفرینی، توسعه ابعاد شخصیتی) ،شرایط اقتصادی و اجتماعی با مقوله (چابکی اقتصادی ،شرایط سیاسی و عوامل محیطی ،آمایش سرزمین ،قوانین و مقررات،منابع و امکانات) ،تغییرات ساختاری با مقوله (طراحی مجدد فرایندها و ساختارها،بازار سازی،ریسک )،بسترسازی درون دانشگاهی با مقوله (عوامل انگیزشی ،انگیزه کارآفرینانه و آینده سازی)، و بهینه سازی مدیریت با مقوله(الزامات مدیریتی ، اصلاح سیستم نظارت و ارزیابی) مولفه های تاثیر گذار بودند.طبق سطح بندی  شاخص محیط دانشگاهی و ارزش آفرینی بالاترین سطح پذیرفته و بیشتر به عواملی که ریشه در درون دانشگاهها بر می گردد، مباحث برنامه درسی  آموزش های کاربردی، محیط های کارورزی، شرکت های دانش بنیان در این میان  بسیار تاثیر گذار هستند.در این میان محیط دانشگاهی و ارزش آفرینی ،نهادینه کردن کار آفرینی، شرایط اقتصادی و اجتماعی شاخص های موثر تری در قابلیت های رفتاری کارآفرینانه دانشجویان مهارتی استان البرز دارند.

کلیدواژه‌ها


آراستی، زهرا و سعید بنادکی، سعیده (1392). ارزیابی برنامه­های آموزش کارآفرینی در آموزش عالی. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 15(57)، 89-75.
انصاری، محمدتقی و فکور، بهمن (1393). موانع محیطی گرایش دانشجویان و دانش­آموختگان به کارآفرینی. پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، 20(2)، 117-141.
بخشی جهرمی، آرمان و شهیدی زندی، کاوه (1388). بررسی انگیزۀ تحصیل دانشجویان کشاورزی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی کرمان. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 5(2)، 89-100.
احمدپور داریانی؛ محمود( 1384)، کارآفرینی تعاریف، نظریات، الگوها، تهران: انتشارات امیرکبیر.
جهانگیری، علی (1383). نقش آموزشهای علمی ـ کاربردی در توسعه کارآفرینی. مجموعه مقالات سومین کنگره ملی آموزش­های عالی علمی ـ کاربردی. آذرماه 83، تهران.
شهرزاد بارنی،و همکاران( 1389) تاثیر آموزش کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمانشاه- پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، 57 – 1389
طهماسبی و همکاران (1396) تأثیر آموزش های کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان حضوری و مجازی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران - فصلنامه آموزش مهندسی ایران،75 – 1396
کردنائیج, اسدا..., احمدی, پرویز, قربانی, زهرا, نیاکان لاهیجی, نازیلا. (1391). بررسی ویژگی‌های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تربیت مدرس. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی, 5(3), 47-64. doi: 10.22059/jed.2012.29470