واکاوی برنامه درسی اجرا شده دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و ارائه راهکارها؛ یک پژوهش روایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

3 عضو هیات علمی گروه روشها و برنامه های آموزشی و درسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران-

4 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی چالش­های موجود و راهکارهای برخاسته از تجارب­زیسته در اجرای برنامه درسی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران پرداخته است. با توجه به پیچیدگی­های موجود، از روش روایی برای واکاوی عمیق چالش­ها و ارائه راهکارها استفاده شد. انتخاب فرد مناسب با استفاده از نمونه گیری هدف­مند و در سه مرحله با تعریف ملاک­های مناسب صورت گرفت. کارآفرین منتخب در عرصه­های متفاوتی از جمله صنعت پتروشیمی، صنعت سینما و تجارت گوشت به فعالیت پرداخته و دغدغه آموزشی دارد. بررسی روایت­ها نشان داد، هویت کارآفرینانه، خلاقیت کارآفرینانه، کاربردی بودن، روش تدریس و صلاحیت نظریه­سازی در برنامه درسی کارافرینی از جمله چالش­های موجود برنامه درسی کارآفرینی است؛ واکاوی روایت­ها نشانگر این است که برای احیای برنامه درسی کارآفرینی می توان از بازتعریف نقش دانشکده کارآفرینی، در نظر داشتن نظریه کلان کارآفرینی، اتصال دانشجویان به فعالان اقتصادی، استفاده از رویکرد آموزشی شناخت موقعیتی به عنوان راهکارهایی برای رفع چالش­ها استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها