واکاوی برنامه درسی اجرا شده دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و ارائه راهکارها؛ یک پژوهش روایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

3 عضو هیات علمی گروه روشها و برنامه های آموزشی و درسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران-

4 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی چالش­های موجود و راهکارهای برخاسته از تجارب­زیسته در اجرای برنامه درسی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران پرداخته است. با توجه به پیچیدگی­های موجود، از روش روایی برای واکاوی عمیق چالش­ها و ارائه راهکارها استفاده شد. انتخاب فرد مناسب با استفاده از نمونه گیری هدف­مند و در سه مرحله با تعریف ملاک­های مناسب صورت گرفت. کارآفرین منتخب در عرصه­های متفاوتی از جمله صنعت پتروشیمی، صنعت سینما و تجارت گوشت به فعالیت پرداخته و دغدغه آموزشی دارد. بررسی روایت­ها نشان داد، هویت کارآفرینانه، خلاقیت کارآفرینانه، کاربردی بودن، روش تدریس و صلاحیت نظریه­سازی در برنامه درسی کارافرینی از جمله چالش­های موجود برنامه درسی کارآفرینی است؛ واکاوی روایت­ها نشانگر این است که برای احیای برنامه درسی کارآفرینی می توان از بازتعریف نقش دانشکده کارآفرینی، در نظر داشتن نظریه کلان کارآفرینی، اتصال دانشجویان به فعالان اقتصادی، استفاده از رویکرد آموزشی شناخت موقعیتی به عنوان راهکارهایی برای رفع چالش­ها استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


امیدی، جمشید، هاشمی، سیداحمد ، قلتاش، عباس، & ماشینچی، علی­اصغر. (1397). طراحی الگوی برنامه درسی آموزش کارآفرینی برای دانش‌آموزان دوره اول متوسطه. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 12(2)، 25–39.
باوفا، داود.، دهقانی، مرضیه.، جوادی پور، محمد.، & محمدکاظمی، رضا. (1397). واکاوی شایستگی‌های کارآفرینانه در برنامه درسی رشته علوم تربیتی: یک مطالعه سنتزپژوهی. دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی. Retrieved from http://www.icsajournal.ir/article_99219.html
جامع اصل, سیمین., ذوالفقاری, عاطفه., حجازی, سیدرضا., & مجاور, بابک. (1395). نقش آموزش در موفقیت کارآفرینی دانشگاهی در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. آموزش در علوم انسانی, (1 #l00320), 155–176. Retrieved from https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=352471
خسروی پور، بهمن.، برادران، مسعود.، & غنیان، منصور. (1397). روش های آموزشی تأثیرگذار در کارآفرینی دانشجویان از دیدگاه دانش آموختگان رشته های کشاورزی(مورد مطالعه: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.
رضایی، سعید، خالقی، آرمین، عیوضی، فاطمه. (1393). تجربه آها! کارآفرینانه: رویکرد ترکیبی علومِ شناختی، جامعه شناسی و روانشناسی به کارآفرینی. مدیریت نوآوری، 3(2)، 125-144.
 
رضایی، سعید (1389). ارزیابی نقش سیستم های روان - بدن در کیفیت شهود کارآفرینان سریالی مستقر در پارک های علوم و فناوری شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد کارآفرینی، دانشگاه تهران، چاپ نشده.
سبزه، بتول. (1394). طراحی الگوی برنامه درسی کارآفرینی برای کودکان پیش از دبستان و ارزشیابی آن از دیدگاه متخصصان برنامه درسی، کارآفرینی و مربیان. مطالعات پیش دبستان و دبستان، 1(1)، 140–160. https://doi.org/10.22054/soece.2015.2606
عطاران، محمد. (1395). پژوهش روایی: اصول و مراحل. انتشارات دانشگاه فرهنگیان.
فتحی واجارگاه، کوروش. (1392). اصول و مفاهیم برنامه درسی. علم استادان.
فراستخواه، مقصود. (1397). گاه و بی گاهی دانشگاه در ایران. تهران: آگاه.
قربانی، حسین.، نصر، احمدرضا.، & شریفیان، فریدون. (1396). تبیین بنیان های نظری، اقتضائات عملی و ویژگی های روش شناختی پژوهش روایی. فصلنامه علمی تخصصی توسعه حرفه ای معلم، 2(3).
کاظمی، مهدی، علی کرمانشاه و الیاس کرباس فروشان. (1390). بررسی سازه‏ی کیفیت کار تیمی و اصلاح ابزار اندازه‌گیری تعاملات تیم: تحلیل مفهومی و تجربی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 6(شماره 21)، 19-47.
 
کریمی، مرضیه، جعفری نیا، غلامرضا، امانی، مرتضی. (1393). بررسی رابطه انعطاف پذیری استادان و یادگیری فعال دانشجویان. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 16(64)، 39-57
کشتکاری، ژ.، میرزابیگی، م.، & خسروی، ع. ا. (1393). بررسی میزان هماهنگی برنامه درسی اجرا شده دوره کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی با مهارت های کارآفرینی. دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 5(9)، 107–123.
محمدی الیاسی، قنبر. (1396). تأملی بر ماهیت میان‌رشته‌ای دانش حوزه کارآفرینی: معیارها و وضعیت جاری. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 12(46)، 42-60.
محزون حقیقی, پریسا., & رضایی زاده, مرتضی. (1396). شناسایی موانع بازخورد مدرسان کارآفرینی (مورد مطالعه: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران). فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی, 10(1), 161–180. https://doi.org/10.22059/jed.2017.62301
مرتضی نژاد، ن.، عطاران، م.، حسینی خواه، ع.، عباسی، ع. (1396). تبیین عناصر برنامه درسی کارآفرینی در دوره آموزش عمومی سنتزپژوهی. دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، 5(9)، 105–142. Retrieved from http://cstp.khu.ac.ir/article-1-2718-fa.html
مقیمی، م.، & احمدپور، م. (1385). مبانی کارآفرینی. فرااندیش.
میرک زاده، علی اصغر، شیری، نعمت اله، هدایتی نیا، سعید. (1393). تأثیر ابعاد سرمایة اجتماعی بر نیت کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 45(2)، 235-246.
میری، مصطفی علی. (1387). آموزش کارآفرینی: پیدایش، توسعه، گرایش ها و چالش ها. توسعه کارآفرینی، 1(1)، 131–298. Retrieved from http://ensani.ir/fa/article/9015
نوتاش، هادی. (1392). ارائة چارچوب یادگیری از شکست کارآفرینان کارکشتة ایرانی با نگاهی فرایندی. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، 6(4)، 131-149.
یمنی دوزی سرخابی، محمد. (1392). کیفیت در آموزش عالی. سمت: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.