کاوشی بر تأثیر برنامه مهارت‌آموزی دانشگاه فرهنگیان در بهسازی حرفه‌ای مهارت آموزان ماده‌ی 28

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی تأثیر برنامه مهارت­آموزی دانشگاه فرهنگیان در بهسازی حرفه‌ای مهارت آموزان ماده 28[1] است. بدین منظور، پژوهش با رویکرد کیفی و راهبرد پدیدارشناختی انجام شده است. جامعه‌ی مورد نظر پژوهش 79 نفر از مهارت ‌آموزان رشته‌ی آموزش ابتدایی بودندکه دوره‌ی مهارت‌آموزی یک‌ساله‌ی خود را در دانشگاه فرهنگیان استان زنجان گذرانده‌اند. تعداد 14 نفر از آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع زنجیره‌ای، به‌عنوان شرکت‌کنندگان در تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از ابزار مصاحبه‌ی نیمه ساختارمند(عمیق) استفاده شد و مصاحبه با نمونه‌ها تا مرحله‌ی اشباع داده­ها، تداوم یافت. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌های مصاحبه از روش تحلیل مضمون استفاده شد. بررسی روایی با استفاده از روش بازبینی توسط همکاران و مشارکت کنندگان و بررسی پایایی از طریق کدگذاری متن سه مورد از مصاحبه ها توسط افراد ناشناس خارج از پژوهش انجام شد. یافته‌های پژوهش در پنج مضمون سازمان دهنده، مشکلات برنامه مهارت­آموزی را  بدین شرح مشخص کرد: 1. مضمون برنامه‌های درسی،2- مضمون استادان و تدریس آن‌ها، 3- مضمون برنامه‌ها و سیاست‌های دانشگاه، 4- مضمون مهارت آموزان، و 5- مضمون عوامل محیطی( محیط فرهنگی و اجتماعی).  به‌طورکلی نتایج پژوهش حاکی از این بود که دوره‌ی یک‌ساله‌ی دانشگاه فرهنگیان برای مهارت آموزان ماده 28 از اثربخشی کافی برخوردار نیست.
 
[1]. منظور از مهارت آموزان ماده‌ی 28، داوطلبان فارغ‌التحصیل دانشگاهی هستند که در آزمون استخدامی آموزش‌وپرورش پذیرفته‌شده و برای ورود به حرفه‌ی معلمی، دوره‌ی یک‌ساله‌ی مهارت‌آموزی را در دانشگاه فرهنگیان سپری می‌کنند.

کلیدواژه‌ها