تفکیک جنسیت در دانشگاه فرهنگیان از نگاه دانشجو معلمان و استادان (مطالعۀ موردی: دانشگاه فرهنگیان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی.

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی ابعاد مثبت و منفی زیست در فضای تک­جنسیتی[1] دانشگاه فرهنگیان از نگاه استادان و دانشجومعلمان[2] این دانشگاه انجام شد. این پژوهش به­لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی و در اجرا پژوهشی پیمایشی است که به­روش کمی (به­انضمام یک پرسش باز) انجام شده­است. ابزار پژوهش، پرسشنامۀ تحقیق انتظاری (1397) است که با اندکی جرح­و تعدیل استفاده­شد. پرسشنامۀ تحقیق حاضر در پنج محور رشد فردی و اجتماعی، اسلامی­شدن دانشگاه، عملکرد تحصیلی، آرامش روانی و زمینه­سازی برای ازدواج هدف این مطالعه را دنبال کرده­است. جامعۀ مورد مطالعه دانشگاه فرهنگیان یزد و نمونه شامل 120 نفر از اساتید و دانشجویان این دانشگاه (10 استاد زن، 10 استاد مرد، 50 دانشجوی زن، 50 دانشجوی مرد) می­باشد. یافته­های این مطالعه نشان­داد اغلب آزمودنی­ها در محورهای رشد فردی و اجتماعی، اسلامی­شدن دانشگاه، عملکرد تحصیلی و زمینه­سازی برای ازدواج، نمرۀ قابل­قبولی به فضای حاکم بر دانشگاه نمی­دهند. اما معتقدند تحصیل در این دانشگاه توانسته­است آرامش روانی والدین دانشجویان را تا حد زیادی تأمین کند. محققین این مطالعه مبتنی بر مطالعات نظری و یافته­های کمی و کیفی این پژوهش، بر لزوم بازبینی اسناد سیاست­گذاری برای این دانشگاه و پرهیز از اقداماتی که ادلۀ کافی شرعی و پژوهشی برای آن وجود ندارد، تأکید دارند.
 

کلیدواژه‌ها