رابطه مؤلفه‌های برنامه درسی تعاملات آموزشی، کیفیت تجارب یادگیری با رضایت تحصیلی دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهراء

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار برنامه‌ریزی درسی، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تعاملات آموزشی، کیفیت تجارب یادگیری وادراک از مؤلفه‌های برنامه درسی با رضایت تحصیلی دانشجویان صورت گرفت. جامعه پژوهش دانشجویان دانشکده روان‌شناسی وعلوم تربیتی دانشگاه الزهراء بودند. با استفاده از نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم جامعه، تعداد 268 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه‌های تعاملات آموزشی تحصیل (سواری، 1394)، ادراک دانشجویان از مؤلفه‌های برنامه درسی طاطاری (1394)، کیفیت تجارب یادگیری نعامی (1388) و رضایت از تحصیل حسین و بمانی (2012) بود که روایی وپایایی آن‌ها مورد تأیید قرار گرفت. داده‌های گردآوری شده با بهره‌گیری از نرم‌افزار SPSS v22 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین مؤلفه‌های تعامل دانشجو – دانشجو، تعامل دانشجو – استاد وتعامل دانشجو – محتوا از متغیر تعاملات آموزشی ومؤلفه‌های منابع، محتوا، انعطاف‌پذیری وکیفیت رابطه استاد- دانشجو از متغیر کیفیت تجارب یادگیری وهمچنین مؤلفه روش، محتوا وارزشیابی از متغیر ادراک از مؤلفه‌های برنامه درسی با متغیر رضایت تحصیلی دانشجویان ارتباط مثبت معنا‌دار وجود دارد. مؤلفه‌های روش وارزشیابی از متغیر ادراک از مؤلفه‌های برنامه درسی در پیش‌بینی رضایت تحصیلی دانشجویان به ترتیب برابر با 440/0 و 433/0 است. همچنین، مؤلفه‌های انعطاف‌پذیری وکیفیت رابطه استاد- دانشجو از متغیر کیفیت تجارب یادگیری به مقدار 254/0 و417/0 ومؤلفه‌های تعامل دانشجو – دانشجو وتعامل دانشجو – استاد به مقدار 219/0 و304/0 قابلیت پیش‌بینی رضایت تحصیلی دانشجویان را دارند. نظر به یافته‌های پژوهش پیشنهاد می‌شود به نحوه ارتباط اساتید با دانشجویان به مثابه یکی از ملاک‌های ارتقاء اساتید توجه ویژه‌ شود ودست اندرکاران نظام آموزش عالی نیز به تدوین برنامه‌های درسی متناسب با شرایط دنیای حاضر اهتمام ورزند.

کلیدواژه‌ها