بررسی مواضع صاحبنظران در رابطه با ایجاد گرایش مشاوره برنامه درسی در حوزه ی رشته مطالعات برنامه درسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری رشته برنامه ریزی درسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

3 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

4 استادیار دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

چکیده

مشاوره برنامه­درسی مفهومی است که بر بهبود فرایند یادگیری و تحقق اهداف برنامه­های درسی تاکید دارد. سطح کاربرد و عملکرد این مفهوم بستگی به میزان مقبولیت آن از طرف صاحبنظران آموزشی دارد. هدف این پژوهش بررسی مواضع صاحبنظران در رابطه با ایجاد گرایش مشاوره برنامه­درسی ذیل رشته مطالعات برنامه­درسی است. بدین منظور از رویکرد کیفی پژوهش و روش مصاحبه استفاده شده است. شرکت­کنندگان پژوهش 15 نفر هستند که بر اساس رویکرد نمونه­گیری، هدفمند و روش نمونه‏گیری زنجیره‏ای انتخاب شده­اند. برای جمع­آوری اطلاعات از بررسی اسناد و مصاحبه نیمه­ساختاریافته و برای تحلیل یافته­ها روش تحلیل مضمونی به کار رفته است. طبق یافته­های پژوهش مواضع صاحبنظران در سه گروه موافقان، موافقان مشروط و مخالفان تقسیم­بندی می­شود. مشاوره برنامه­درسی بعنوان یک حوزه مغفول، کمک به ارتقای یادگیری فراگیران و هماهنگی فعالیت­های عوامل مدرسه توسط مشاوران برنامه درسی جزو دلایل گروه موافقان می­باشد. موافقان مشروط تبیین دقیق مسئله، تبیین تمایز بین مشاوره برنامه­درسی و مشاوره تحصیلی و طرح  مشاوره برنامه درسی به عنوان یک حوزه­ی میان رشته­ای را مورد توجه قرار می­دهند. عدم وجود ضرورت عملی و متعلق بودن فعالیت­های مشاوره برنامه درسی به قلمرو مشاوره تحصیلی نیز از  دلایل مخالفان طرح مفهوم مشاوره برنامه درسی است. 

کلیدواژه‌ها