تأملی بر فلسفه وجودی دروس عمومی در برنامه های درسی آموزش عالی ایران

نوع مقاله : سرمقاله

نویسنده

استاد تمام گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس


حاتمی، جواد. (1384). طراحی الگویی برای تغییر نگرش­های اجتماعی و ارزیابی برنامه درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی بر اساس آن. رساله دکتری مطالعات برنامه درسی. دانشگاه تربیت مدرس.
فتحی واجارگاه، کوروش. حسینی لرگانی، سیده مریم. (1397). مفهوم سازی برنامه درسی زائد در نظام آموزش عالی ایران. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی. دوره 15، شماره 30.