نویسنده = امیر حسین کیذوری
تعداد مقالات: 1
1. تأملی بر گزینه های سیاستی توسعه برنامه های میان رشته ای علوم انسانی در آموزش عالی ایران

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-35

محمود مهرمحمدی؛ نعمت الله موسی پور؛ امیر حسین کیذوری