کلیدواژه‌ها = قابلیتهای رفتاری کارآفرینانه
تعداد مقالات: 1
1. تعیین و رتبه بندی شاخص‌های موثر در قابلیت های رفتار کارآفرینانه دانشجویان مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 187-220

سید علی حسنیی؛ علی بدیع زاده؛ سید رسول حسینی؛ علی اکبر قهرمانی