نویسنده = رضوان حکیم زاده
تعداد مقالات: 4
2. میزان آماده سازی اعضای هیات علمی در خصوص اجرای اعتبارسنجی و تغییر در برنامه‌های درسی دانشگاهی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 159-173

امید امراله؛ ابراهیم خدایی؛ رضوان حکیم زاده؛ مجید نیلی احمدآبادی


3. تاملی پیرامون مفهوم برنامه درسی دانشجو (معرفی و بسط مفاهیم مرتبط)

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 91-112

محمد جوادی پور؛ رضوان حکیم زاده؛ فاطمه ابدی