کلیدواژه‌ها = برنامه درسی آموزش عالی
تعداد مقالات: 10
7. برنامه درسی آموزش عالی مبتنی بر رویکرد آموزش مادام العمر- رویکرد کیفی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 37-77

مهدی محمدی؛ رحمت اله مرزوقی؛ جعفر ترک زاده؛ قاسم سلیمی؛ سیروس حدادنیا


8. هیوریستیک‌ها و کار پوشه‌های حرفه‌ای استادان دانشگاه: بدیلی برای برنامه درسی آموزش عالی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 114-152

نرگس آهنچیان؛ بختیار شعبانی ورکی؛ محمود مهر محمدی؛ مقصود امین خندقی