دوره و شماره: دوره 10، شماره 19 - شماره پیاپی 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-193 
7. تجربۀ زیسته دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از برنامه جدید کارورزی تربیت معلم ایران

صفحه 149-169

مریم صفرنواده؛ نعمت الله موسی پور؛ محبوبه اظهری؛ عبدالسعید محمدشفیعی